Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 03.10. 2014 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen:  Greta Holm

Til orientering: Sakene A-E

 

 

TUV-sak (142/2014) Godkjenning av personlig opprykk til professor etter kompetanse innen moderne Sør-Asiastudier ved UiO på grunnlag av norsk kompetanseerklæring

TUV-sak (143/2014) Utlysning av stilling som fireårig postdoktor SKO 1352 innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (144/214) Utlysning av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (145/2014) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsenstudier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (146/2014) Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

TUV-sak (147/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i jernalderarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (148/2014) Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (149/2014) Kunngjøring av to stillinger som 20%  universitetslektor i lektorutdanningen (SKO 1009), i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (150/2014) Kunngjøring av 50 % stilling som universitetslektor (SKO 1009) i eldre historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (151/2014) Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "Scanguilt", Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Einar Wigens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Einar Wigen har levert inn avhandlingen Interlingual and International Relations. A History of Conceptual Entanglements between Europe and Turkey.

- Dekanens fullmakt av 09.09.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 06.09.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Cand.philol. Torild Gjesviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Torild Gjesvik har levert inn avhandlingen The Road in Art: Three cases from nineteenth century Norway.

- Dekanens fullmakt av 10.09.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 20.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Audun Renolen Aasbøs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Audun Renolen Aasbø har levert inn avhandlingen Skiløperkunstens litterære kraftsentrum. Fridtjof Nansen og den moderne skiidrettens framvekst

- Dekanens fullmakt av 07.09.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.09.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Jonas Jervell Indregards avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Jonas Jervell Indregard har levert sin avhandling Kant’s Doctrine of Self-Affection

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Karin de Boer, University of Leuven
Associate Professor Corey W. Dyck, University of Western Ontario
Professor Eyjólfur Kjalar Emilsson, Universitetet i Oslo
 
Professor Eyjólfur Kjalar Emilsson, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 07.09.2014

- Notat av 29.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
141/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

142/2014 Godkjenning av personlig opprykk til professor etter kompetanse innen moderne Sør-Asiastudier ved UiO på grunnlag av norsk kompetanseerklæring

Søknad med vedlegg

Uttalelse fra instituttet

Sakkyndig vurdering

 

 

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Kathinka Frøystad personlig opprykk til professor etter kompetanse innen moderne Sør-Asiastudier ved UiO på grunnlag av norsk kompetanseerklæring.

Frøystad har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

143/2014 Utlysning av stilling som fireårig postdoktor SKO 1352 i medievitenskap med fordypning innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

Utlysningstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten og vedtar utlysning av stilling som postdoktor i medievitenskap med fordypning innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på fire år med 25% undervisning og administrasjon.

Stillingen er finansiert under faglige prioriteringer.

Enstemmig vedtatt

144/2014 Utlysning av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i medievitenskap med fordypning innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

Utlysningstekst

Stillingsplan 2014-2018

 

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten og vedtar utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i medievitenskap med fordypning innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt

 

145/2014 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsenstudier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

CV og søknad for innstilte

Intervjuguide

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Thor Holt og Svein Henrik Nyhus i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Holt eller Nyhus takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3.  Hvis innstilte nr 3 takker nei, går tilbudet videre til nr 4 og videre til innstilte nr 5.

Enstemmig vedtatt

146/2014 Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

- Kopi av komiteens foreløpige vurdering av avhandlingen
- Kopi av kandidatens følgebrev til den omarbeidede avhandlingen
- Kopi av innstilling fra ett komitémedlem
- Kopi av innstilling fra ett komitémedlem
- Kopi av innstilling fra ett komitémedlem
- Kopi av kandidatens merknader
- Kommentar fra komitémedlem
- Kopi av sakkyndiguttalelse
- Kopi av sakkyndiguttalelse
- Kopi av kandidatens kommentarer til sakkyndiguttalelsene

 

Tilsettingsutvalget vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til bedømmelse i omarbeidet skikkelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.
 

Enstemmig vedtatt

147/2014 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i jernalderarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Stillingsplan

- Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i jernalderarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

148/2014 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i samtidshistorie, hvorav en er forbeholdt internasjonal historie, ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

149/2014 Kunngjøring av to stillinger som 20% universitetslektor (SKO 1009) i lektorutdanningen, i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to 20 % stillinger som  universitetslektor (SKO 1009), i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

150/2014 Kunngjøring av 50 % stilling som universitetslektor (SKO 1009) i eldre historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Anmodningsskjema

-

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i eldre historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

151/2014 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "Scanguilt", Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Anmodningsskjema

-

Tilsettingutvalget godkjenner forslag til kunngjøring av postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "Scanguilt", Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Greta Holm
   
Hanne K Lindemann  Hans Robin Solberg

 

Publisert 3. okt. 2014 11:00 - Sist endret 3. okt. 2014 11:00