Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 09.05. 2014 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Einar Lie, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Liv Simensen

Til orientering: Sakene A-B

TUV-sak (48/2014) Forlengelse av forskerstilling (SKO 1109) knyttet til CSMN ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (49/2014) Forlengelse av forskerstilling (SKO 1109) knyttet til CSMN ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (50/2014) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på NFR-prosjektet NEPORUS ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (51/2014) Forlengelse av vikariat som førstelektor (SKO 1198) i latin ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (52/2014) Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til det tematiske forskningsområdet Traveling Texts: Translation and Transnational Reception ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (53/2014) Kallelse av Professor II (SKO 8013) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (54/2014) Kallelse av Professor II (SKO 8013) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (55/2014) Kallelse av Professor II (SKO 8013) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (56/2014) Kallelse av Professor II (SKO 8013) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (57/2014) Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (58/2014) Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (59/2014) Direkte tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) i det UD-finansierte delprosjektet The rise of female lawyers in the Middle East and North Africa (MENA). The patriarchal order and pressures for social change, under hovedprosjektet The New Middle East, ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (60/2014) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i latin ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (61/2014) Søknad om opprykk til professor etter kompetanse innen fagfeltet namnegransking, særleg eldre bustadnamn, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (62/2014) Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Lisbeth Skogstrands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Lisbeth Skogstrand har levert sin avhandling Warriors and other Men. Notions of Masculinity from the Late Bronze Age to the Early Iron Age

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
• Førsteamanuensis Julie Lund, Universitetet i Oslo
• Reader Marie Louise Stig Sørensen, University of Cambridge
• Dosent Elisabeth Arwill-Nordbladh, Göteborgs Universitet

Førsteamanuensis Julie Lund, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

Dekanens fullmakt av 31.03.2014


Notat av 25.03.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
47/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

- Sakskart

Hanne K. Lindemann og Arnt Maasø

48/2014 Forlengelse av forskerstilling (SKO 1109) knyttet til CSMN ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodning fra CSMN

- Revidert prosjekt-budsjett

 

Tilsettingsutvalget forlenger Eline Busck Gundersens stilling som forsker (SKO 1109) ved prosjektet "The Reflective Mind" ved Centre for the Study of Mind in Nature til 5. desember 2016.

Enstemmig vedtatt.

49/2014 Forlengelse av forskerstilling (SKO 1109) knyttet til CSMN ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodning fra CSMN

- Revidert prosjekt-budsjett

 

Tilsettingsutvalget forlenger Anders Nes sin stilling som forsker (SKO 1109) ved prosjektet "The Reflective Mind" ved Centre for the Study of Mind in Nature til 4. juli 2015.

Enstemmig vedtatt.

50/2014 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet New Political Groups and the Russian State (NEPORUS) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- Framlegg

- Kunngjøring

- Innstilling

- Utvidet søkerliste

- CV for den innstilte

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Jardar Østbø i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet New Political Groups and the Russian State (NEPORUS) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Tilsettingen er for en periode på 2,5 år uten pliktarbeid.

Dersom Østbø takker nei må stillingen kunngjøres pånytt.

Enstemmig vedtatt.

51/2014 Forlengelse av vikariat som førstelektor (SKO 1198) i latin ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

 

Tilsettingsutvalget forlenger Mari Johanne Bordal Hertzenbergs vikariat som førstelektor (SKO 1198) i latin ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden 01.07.2014 til 31.12.2014.

Enstemmig vedtatt.

52/2014 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til det tematiske forskningsområdet Traveling Texts: Translation and Transnational Reception ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- Framlegg

- Forslag til utlysningstekst

- Anmodning fra IFIKK

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til tematiske forskningsområdet Traveling Texts: Translation and Transnational Reception ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt.

53/2014 Kallelse av Professor II (SKO 8013) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodning

- Innstilling fra faggruppen i filosofi

- CV

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Carla Bagnoli i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) ved kallelse ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Tilsettingen er for en periode på fire år.

Enstemmig vedtatt.

54/2014 Kallelse av Professor II (SKO 8013) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodning

- Innstilling fra faggruppen i filosofi

- CV

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Berit Brogaard i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) ved kallelse ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Tilsettingen er for en periode på fire år.

Enstemmig vedtatt.

55/2014

Kallelse av Professor II (SKO 8013) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodning

- Innstilling fra faggruppen i filosofi

- CV

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Gjesdal i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) ved kallelse ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Tilsettingen er for en periode på fire år.

Enstemmig vedtatt.

56/2014 Kallelse av Professor II (SKO 8013) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodning

- Innstilling fra faggruppen i filosofi

- CV

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Augustin Rayo i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) ved kallelse ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Tilsettingen er for en periode på fire år.

Enstemmig vedtatt.

57/2014 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

- Framlegg

- Forslag til kunngjøringstekst

- Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt.

58/2014 Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- Framlegg

- Søknad om ulønnet permisjon med anbefaling fra instituttet

 

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om permisjon uten lønn for Toni Kannisto, og postdoktorstillingen forlenges til og med 19.09.2017.

Enstemmig vedtatt.

59/2014 Direkte tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) i det UD-finansierte delprosjektet The rise of female lawyers in the Middle East and North Africa (MENA). The patriarchal order and pressures for social change, under hovedprosjektet The New Middle East, ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Prosjektbeskrivelse

Budsjettkommentarer

Vedr framdriftsrapport og revidert budsjett

CV fra Maktabi

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Rania Maktabi som forsker SKO 1109 i det UD-finansierte delprosjektet The rise of female lawyers in the Middle East and North Africa (MENA). The patriarchal order and pressures for social change, under hovedprosjektet The New Middle East, ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingsperioden er 15.08.2014 - 14.02.2016

Enstemmig vedtatt.

60/2014 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i latin ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Intervjukomiteens innstilling av 01.04.2014

- Sakkyndig vurdering av 18.12.2013

- Sorteringskomiteens vurdering av 10.05.2013

- Merknad til sorteringskomiteens vurdering

- Merknader til sakkyndig vurdering

- Kommentarer til merknader

- CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Mathilde Skoie i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i latin ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Skoie har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Skoie takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt.

61/2014 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse innen fagfeltet namnegransking ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Søknadsskjema med vedlegg

- Bedømmelseskomiteens vurdering av 03.06.2013

- Vedtak fra TUV

- Bedømmelseskomiteens vurdering av 20.02.2014

 

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen.

Enstemmig vedtatt.

62/2014 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Forslag til kunngjøringstekst på bokmål og engelsk

- Anmodningsskjema

- NFR kontrakt

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved forskningsprosjektet Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingene er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt.

 

 

 

Einar Lie Liv Simensen
Hanne K. Lindemann Arnt Maasø
sign sign

 

Publisert 9. mai 2014 12:32