Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  13. november 2015 kl 9.15-10.15

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Dag T Haug, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-F

 

TUV-sak 173/2015 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som professor II (SKO 8013) ved det norske institutt i Roma

TUV-sak 174/2015 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor ved 4Ms prosjektet Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 175/2015 Oppsigelse i stilling som eksternt finansiert forsker ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 176/2015 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat i Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 177/2015 Forlenget midlertidig tilsetting i to stillinger som postdoktor ved Institut for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 178/2015 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 179/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i nordisk litteratur med særskilt undervisningsansvar for barne- og ungdomslitteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 180/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 181/2015 Tilsetting i to (tre) stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 i generell lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 182/2015 Kunngjøring av stilling som senterleder SKO 1475 ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 183/2015 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap SKO 1011 ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sake 184/2015 Kunngjøring av en fast og en midlertidig stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Senter for Ibsen-studier

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Talette Rørvik Simonsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité
 
Master Talette Rørvik Simonsen har levert sin avhandling Towards a «Photographic Synthesis» of the Arts?” A Study of Architectural
Photography in publications of Le Corbusier’sThe Chapel of Ronchamp in the 1950s

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Jean-Louis Cohen, New York University & Professeur invité du Collège de France
Professor Kjetil Fallan, University of Oslo
Associate Professor Claire Zimmermann, University of Michigan
 
Professor Kjetil Fallan, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.10.2015

- Notat av 06.10.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand. ed.  Monica I. Norvik Knophs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand. ed.  Monica I. Norvik Knoph har levert inn avhandlingen Language assessment and therapy for verb production impairments in multilingual aphasia

- Dekanens fullmakt av 23.10.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 23.10.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering

D

aster Anna Daria Drozdzowicz’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Anna Daria Drozdzowicz har levert inn avhandlingen Investigating utterance meaning – Essays in the epistemology of Language

- Dekanens fullmakt av 21.10.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.10.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

E

Master Lars Christies avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité
 
Master Lars Christies har levert sin avhandling Harming one to save another. Liability and Lethal Luck

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Kimberly Kessler Ferzan, University of Virginia
Professor Jefferson McMahan, Oxford University
Professor Franco Trivigno, University of Oslo
 
Professor Franco Trivigno, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 26.10.2015

- Notat av 12.10.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Kari Kinns avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité
 
Master Kari Kinn har levert sin avhandling Null Subjects in the History of Norwegian

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Ulrike Demske, Universitetet i Potsdam
Professor Elly van Gelderen, Universitetet i Arizona
Professor Helge Lødrup, Universitetet i Oslo

Professor Helge Lødrup, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.10.2015

- Notat av 09.10.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
172/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

 

173/2015 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som professor II (SKO 8013) ved det norske institutt i Roma

 

- fremlegg

- anmodning

Tilsettingsutvalget forlenger Simon Malmbergs tilsetting i midlertidig 10 %  stilling som professor (SKO 8013) ved Det norske institutt i Roma uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017.

Enstemmig vedtatt

174/2015 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor ved 4Ms prosjektet Institutt for musikkvitenskap

 

- fremlegg

- anmodning

Tilsettingsutvalget forlenger Minho Songs tilsetting som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for musikkvitenskap. Forlenget tilsetting er for perioden 01.02.2016 - 31.12.2016.

Enstemmig vedtatt

175/2015 Oppsigelse i stilling som eksternt finansiert forsker ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Varsel om oppsigelse

Tilsettingsutvalget sier opp eksternfinansiert forsker  (SKO 1109) fra sin 50% stilling ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, begrunnet i at oppgavene faller bort. Siste tilsettingsdato blir 15.05.2016.

Enstemmig vedtatt

 

176/2015

Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat i Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysning og utvidet søkerliste

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Vurdering av kvalitet og omfang på ettårig master fra SOAS

Tilsettingsutvalget tilsetter Mathilde Becker Aarseth og Charlotte Lysa i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom noen av disse takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr 3, og dersom nr 3 takker nei, går tilbudet til nr 4, deretter til innstilte nr 5.

Enstemmig vedtatt

 

177/2015

Forlenget tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Innocently Benefiting from Injustice ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

 

- fremlegg

- anbefaling fra instituttet

- revidert budsjett

- revidert NFR kontrakt

Tilsettingsutvalget forlenger Alexandra Coutos og Ole Martin Moens tilsetting som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Innocently Benefiting from Injustice ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk med 4 måneder.

 

Forlengelser er finansiert fra NFRs midler.

Enstemmig vedtatt

178/2015

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

- anmodning

- IFIKKs stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé –og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

179/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i nordisk litteratur med særskilt undervisningsansvar for barne- og ungdomslitteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 - fremlegg

 - kunngjøring og utvidet søkerliste

 - intervjukomiteens forslag til innstilling av 16.10.2015

 - revidert sakkyndig vurdering av 26.03.2015

 - sakkyndig vurdering av 11.02.2015

 - sorteringskomiteens vurdering av 25.09.2014

 - merknader til sorteringskomiteens vurdering

 - svar på merknader til sorteringskomiteens vurdering

 - merknader til sakkyndig vurdering

 - svar på merknader til sakkyndig vurdering

 - CV og publikasjonsliste for den innstilte

Saken sendes tilbake til instituttet

180/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 - fremlegg

 - kunngjøring og utvidet søkerliste

 - intervjukomiteens forslag til innstilling av 16.10.2015

 - sakkyndig vurdering av 10.02.2015

 - sorteringskomiteens vurdering av 25.09.2014

 - merknader til sorteringskomiteens vurdering

 - svar på merknader til sorteringskomiteens vurdering

 - CV og publikasjonsliste for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Sissel Furuseth i stilling som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Furuseth har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Furuseth takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

181/2015 Tilsetting i to (tre) stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 i generell lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 - fremlegg

 - kunngjøring og utvidet søkerliste

 - intervjukomiteens forslag til innstilling av 16.10.2015

 - sakkyndig vurdering av 05.06.2015

 - addendum til sakkyndig vurdering av 18.06.2015

 - sorteringskomiteens vurdering av 12.11.2014

 - merknader til sorteringskomiteens vurdering

 - merknader til sakkyndig vurdering

 - CV og publikasjonslister for de innstilte

Saken sendes tilbake til instituttet

182/2015

Kunngjøring av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 - fremlegg

 - forslag til utlysningstekst

 - anmodning om utlysning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som senterleder (SKO 1475) for Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt

183/2015 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap SKO 1011 ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 - fremlegg

 - forslag til utlysningstekst

 - anmodningsskjema

 - ILNs stillingsplan 2014-2016

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt

184/2015 Kunngjøring av en fast og en midlertidig stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Senter for Ibsen-studier

 

 - fremlegg

 - forslag til kunngjøringstekst

 - anmodningsskjema

 - vedlegg til anmodningsskjema

 - ILNs stillingsplan 2014-2016

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en fast og en midlertidig stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Dag T Haug

 

Publisert 13. nov. 2015 10:52 - Sist endret 16. nov. 2015 10:53