Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 19. juni 2015 kl 9.15-10.30

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Liv E. Simensen

Bjørn Ramberg fratrådte under behandling av sak 114/2015

Til orientering: Sakene A-E

 

 

98/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på prosjektet Literature, Rights and Imagined Communities, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

99/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på prosjektet Discourses of the Nation and the National, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

100/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkteknologi og produksjon ved Institutt for musikkvitenskap

101/2015 Godkjenning av pedagogisk basiskompetanse for førsteamanuensis Karin Kukkonen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

102/2015 Oppsigelse fra stilling som prosjektleder ved Musikkarvprosjektet, Institutt for musikkvitenskap

103/2015 Søknad om forlengelse av postdoktor-prosjekt, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

104/2015 Tilsetting i toårig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Value Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

105/2015 Tilsetting i treårig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Digital Humanities and Folklore Collections ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

106/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Contemporary Middle East Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

107/2015 Direkte tilsetting i toårig stilling som NFR-finansiert postdoktor (SKO 1352) på prosjektet 'Synchronizing the World' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

108/2015 Tilsetting i treårig stilling som NFR-finansiert postdoktor (SKO 1352) på prosjektet In 2016 ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

109/2015 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

110/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

111/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) innen bosnisk/kroatisk/serbisk og Balkan-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

112/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

113/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet Kunnskapssystemer i nordisk middelalder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

114/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet MultiFam ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

115/2015 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009/SKO 1198) i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

116/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i andrespråksskriving, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

117/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i klinisk lingvistikk og språktilegnelse, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

118/2015 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet Traces of History ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Dragana Kovacevic Bielickis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av settemedlem til bedømmelseskomité

Master Dragana Kovacevic Bielickis har levert inn avhandlingen “Neither on the earth, nor in the skies”. Negotiations of (non) belonging among former Yugoslav refugees in Norway

Som settemedlem oppnevnes senior lecturer Stef Jansen

- Dekanens fullmakt av 18.05.2015

- Notat av 12.05.2015

 


Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Ada Elisabeth Nissens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Ada Elisabeth Nissen har levert sin avhandling The Peace Architects. Norwegian Peace Diplomacy since 1989

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Kristine Kjærsgaard, Syddansk Universitet
Professor Even Lange, Universitetet i OsloProfessor
Professor Rolf Tamnes, Institutt for forsvarsstudier
 
Professor Even Lange, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 21.05.2015

- Notat av 19.05.2015

 


Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Hanne Lovise Aannestads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Hanne Lovise Aannestad har levert inn avhandlingen Transformasjoner. Omforming og bruk av importerte gjenstander i vikingtid.

- Dekanens fullmakt av 26.05.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 26.05.2015

 


Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Cand.philol. Astrid Johanne Nylands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Astrid Johanne Nyland har levert inn avhandlingen Humans in Motion and Places of Essence. Variation of rock procurement practices in the Stone, Bronze and Early Iron Ages, in southern Norway

- Dekanens fullmakt av 27.05.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 26.05.2015

 


Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
97/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hans Robin Solberg og Anne Birgitte Rønning

98/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på prosjektet Literature, Rights and Imagined Communities, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på prosjektet Literature, Rights and Imagined Communities, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingene finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt.

99/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på prosjektet Discourses of the Nation and the National, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på prosjektet Discourses of the Nation and the National, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingene finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt.

100/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkteknologi og produksjon ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkteknologi og produksjon, Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingene finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt.

101/2015

Godkjenning av pedagogisk basiskompetanse for førsteamanuensis Karin Kukkonen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Uttalelse frå UV Institutt for pedagogikk

Diplom frå Johannes Gutenberg Universität Mainz 2008

Diplom fra University of Oxford Faculty of English Language and Literature

Mappeinnlevering Teaching Fellowship Portfolio Oxford 2013

TFP Handbook Oxford

Marksheet_KQ

Marksheet_LR

Tilsettingsutvalget godkjenner at Karin Kukkonen har pedagogisk utdanning som tilsvarer pedagogisk basiskompetanse fra Universitetet i Oslo.

Enstemmig vedtatt.

 

102/2015 Oppsigelse fra stilling som prosjektleder ved Institutt for musikkvitenskap på grunn av bortfall av arbeid

 

Fremlegg

Forhåndsvarsel om oppsigelse

Tilsettingsutvalget sier opp prosjektleder fra stillingen som prosjektleder ved  Institutt for musikkvitenskap på grunn av bortfall av arbeid. Siste tilsettingsdag blir seks  måneder etter mottak av vedtaket.

For øvrig vises til B-protokoll.

Enstemmig vedtatt.

103/2015 Søknad om forlenget tilsetting som postdoktor, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse av postdoktorperioden, Kristin Hagemann

Anbefaling fra instituttet

fremdriftsplan Hagemann

epikrise

uttalelse Forskerforbundet

uttalelse Faarlund

 

 

 

Tilsettingsutvalget forlenger Kristin Hagemanns tilsetting som postdoktor i perioden 19.08.2015 - 18.11.2015.

Enstemmig vedtatt.

104/2015 Tilsetting i toårig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Value Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utlysningstekst

Tilsettingsutvalget tilsetter Maria Birnbaum i toårig stilling som postdoktor innen Value Politics ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

 

Dersom Birnbaum takker nei til stilling, går tilbudet videre til nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til nr 3.

Enstemmig vedtatt.

105/2015 Tilsetting i treårig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Digital Humanities and Folklore Collections ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for Skåden

Utlysningstekst

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristina Skåden i treårig stilling som postdoktor innen Digital Humanities and Folklore Collections ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt.

 

 

106/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Contemporary Middle East Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to treårige stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)  innen Contemporary Middle East Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingene er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt.

107/2015 Direkte tilsetting i toårig stilling som NFR-finansiert postdoktor (SKO 1352) på prosjektet 'Synchronizing the World: The making of Modern Progress' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

CV og publikasjonsliste

NFR-kontrakt og prosjektbeskrivelse

Opprinnelig utlysningstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Rana Hisham Issa som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet 'Synchronizing the World: The Making of Modern Progress' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

 

Tilsettingen er for to år, og er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt.

108/2015 Tilsetting i treårig stilling som NFR-finansiert postdoktor (SKO 1352) innen prosjektet In 2016: How it felt to live in the Arab World five years after the 'Arab Spring' ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utlysningstekst

Tilsettingsutvalget tilsetter Elena Chiti i treårig stilling som NFR-finansiert postdoktor (SKO 1352) innen prosjektet "In 2016: How it felt to live in the Arab World five years after the Arab Spring" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Chiti takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt.

109/2015 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en treårig stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt.

110/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to treårige stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)  innen politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingene er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt.

111/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO1011) innen bosnisk/kroatisk/serbisk og Balkan-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringen

Innstillingen

Rapport fra sakkyndig komite

Rapport fra sorteringskomite

Merknader til sorteringskomiteens rapport

Merknader til sakkyndigkomiteens rapport

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Stijn Vervaet i stilling som førsteamanuensis  i bosnisk/kroatisk/serbisk og balkan-studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Dersom Vervaet takker nei, sendes saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt.

 

 

112/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to treårige stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingene er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt.

113/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet Kunnskapssystemer i nordisk middelalder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to treårige stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet  Kunnskapssystemer i nordisk middelalder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingene er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt.

114/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet MultiFam ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Poengliste

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

CV for innstilte

Intervjuguide

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Judith Purkarthofer i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet MultiFam ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Purkarthofer takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom innstilte nummer to takker nei, går tilbudet til innstilte nummer tre.

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt.

115/2015 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009/SKO 1198) i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Anmodning

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009/SKO 1198) i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Vikariatet vil vare frem til 01.07.2017.

Enstemmig vedtatt.

116/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i andrespråksskriving, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i andrespråksskriving ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt.

117/2015 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i klinisk lingvistikk og språktilegnelse, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingene er for en periode på tre år.

 

Stillingene er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt.

118/2015 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet Traces of History ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

CV, søknad og prosjektbeskrivelse

Tilsettingsutvalget tilsetter Espen Johan Klævik-Pettersen i stilling som doktorgradsstipendiat  (SKO 1017) ved prosjektet Traces of History ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingen er finansiert av ILOS.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt.

   

 

 

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
Hans Robin Solberg Anne Birgitte Rønning
sign sign

 

Publisert 19. juni 2015 10:25