Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  17. april 2015 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Gjertrud Flermoen Stenbrenden  og Bror-Magnus Sviland Strand

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

52/2015 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

53/2015 Kunngjøring av fireårig stilling som postdoktor innen medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon

54/2015 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) uten forutgående kunngjøring ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

55/2015 Forlengelse av midlertidig tilsetting som universitetsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

56/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

57/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i gresk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

58/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

59/2015 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

60/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

61/2015 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, SFF MultiLing

62/2015 Forlengelse av midlertidig tilsetting som forsker (SKO 1109) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Wenche Larsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Wenche Larsen har levert sin avhandling «Dramatiske forvandlinger. Bildet som teatralt virkemiddel i Cecilie Løveids skuespill Balansedame. Fødsel er musikk og Barock Friise eller kjærligheten er en større labyrint»

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Knut Ove Arntzen, Universitetet i Bergen
Professor Roland Lysell, Universitetet i Stockholm
Førsteamanuensis Anne Birgitte Rønning, Universitetet i Oslo
 
Førsteamanuensis Anne Birgitte Rønning, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.


- Dekanens fullmakt av 23.03.2015

- Notat av 16.03.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Lene Os Johannessens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Lene Os Johannessen har levert inn avhandlingen Constituting Artemis. The social and cultural significance of votive offerings in the cults of Artemis at Brauron, Ephesos and Sparta

- Dekanens fullmakt av 12.03.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 09.03.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Niamh Ní Bhroins avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Niamh Ní Bhroin har levert inn avhandlingen Lost in Space? Media-Innovation and Minority Language Use.

- Dekanens fullmakt av 20.03.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 20.03.2015

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
51/2015

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Bror-Magnus Sviland Strand

52/2015 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

 

- fremlegg

- kunngjøringen

-

- innstillingen

- rapport fra sakkyndig komite

- rapport fra sorteringskomite

cv og publikasjonslister for de innstilte

utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ragnhild Brøvig-Hanssen og Kyle Devine i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap.

Brøvig-Hanssen har pedagogisk basiskompetanse.

Devine har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må ta dette innen to år.

Vedtatt med tre stemmer: Arne Bugge Amundsen, Bror-Magnus Sviland Strand og Anne Birgitte Rønning.

 

Gjertrud Flermoen Stenbrenden fremmet følgende vedtaksforslag:

"Tuv tilsetter Ragnhild Brødvig -Hansen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap. Brødvig-Hansen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse."

Vedtaksforslaget fikk èn  stemme: Gjertrud Flermoen Stenbrenden

 

 

 

53/2015 Kunngjøring av fireårig stilling som postdoktor innen medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en fireårig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt

 

 

54/2015 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) uten forutgående kunngjøring ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Framlegg

NFR kontrakt

NFR revidert søknad

Anmodning om midlertidig tilsetting

CV Anders Nes

Tilsettingsutvalget tilsetter Anders Nes i midlertidig stilling som forsker 1109 ved NFR-prosjekt 'Thought and Sense' uten forutgående kunngjøring ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsetting  er for perioden 05.07.2015 - 04.03.2018.

Enstemmig vedtatt

 

55/2015

Forlengelse av midlertidig tilsetting som universitetsstipendiat ( SKO 1017) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Framlegg

Anmodning om forlengelse

Instituttets søknad og begrunnelse

Prosjektbeskrivelse

Tilsettingsutvalget forlenger midlertidig tilsetting som universitetsstipendiat (SKO 1017) for Tore Kristian Haaland med seks måneder fram til 06.10.2015. Forlengelsen vil være å anse som en del av den opprinnelige tre-årsperioden, og vil ikke påvirke Haalands mulighet for å få tilbud om gjennomføringsstipend.

Forlengelse finansieres av IFIKK.

Enstemmig vedtatt

 

 

56/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Framlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste


Intervjukomiteens forslag til innstilling av 19.03.2015


Sakkyndig vurdering av 17.02.2015


Sorteringskomiteens vurdering av 12.12.2014


CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Solveig Aasen i midlertidig stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

 

Dersom Aasen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

 

Tilsettingen er for en periode 01.01.2015 - 30.06.2017.

Enstemmig vedtatt

57/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i gresk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Framlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste


Komiteens forslag til innstilling av 17.03.2015

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Pål Rykkja Gilbert i midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i gresk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

 

Tilsettingen er for perioden 1. mai 2015 – 31. desember 2018.

 

Dersom Rykkja Gilbert takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

58/2015 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

- Komiteens forslag til instilling

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Philipp M. Weisser i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Weisser takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom innstilte nummer to takker nei, går tilbudet til innstilte nummer tre, og deretter til innstilte nummer fire.

Stillingen er finansiert med midler for faglige prioriteringer fra fakultetet.

Enstemmig vedtatt

 

59/2015 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011 ) i midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Forenklet innstilling

CV Jacob Høigilt

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Jacob Høigilt i stilling som førsteamanuensis II i midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3,5 år.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

60/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Sakkyndig bedømmelse

Vedlegg til bedømmelsen - regelverk

Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Gunn Enli personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enli har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

61/2015 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i flerspråklighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, SFF MultiLing

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i flerspråklighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, SFF MultiLing.

Stillingen er delvis finansiert gjennom MultiLing og delvis gjennom ILN. Etter SFF-perioden tar ILN over finansieringen 100 %.

Enstemmig vedtatt

62/2015 Forlengelse av midlertidig tilsetting som forsker (SKO 1109) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Anmodning

NFR-dokumentasjon

CV Mona Fixdal

 

Tilsettingsutvalget forlenger midlertidig tilsetting som forsker (SKO 1109) for Mona Fixdal ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

 

Tilsettingen er frem til 26.6.2015.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Gjertrud Flermoen Stenbrenden Bror-Magnus Sviland Strand

 

Publisert 13. apr. 2015 13:59 - Sist endret 17. apr. 2015 11:10