Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 11. desember 2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Ellen Rees (deltok ikke på sak 204), Anne Birgitte Rønning, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Erlend Haavardsholm 

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 203/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 204/2015 Tilsetting i engasjement som senterleder ved det norske universitetsenteret i Paris

TUV-sak 205/2015 Forlengelse av midlertidig tilsetting som førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 206/2015 Trukket

TUV-sak 207/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 208/2015 Tilsetting ved kallelse i toårig stilling som Professor II i medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 209/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor i medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 210/2015 Tilsetting i to stillinger som stipendiat i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 211/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 212/2015 Oppsigelse i stilling som eksternt finansiert forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 213/2015 Trukket

TUV-sak 214/2015 Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 215/2015 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet skandinavisk språk i Amerika ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 216/2015 Søknad om permisjon uten lønn og tilsvarende forlengelse for postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 217/2015 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kulturhistorie Geologiens tider ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Lars Reinholt Aas’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Lars Reinholt Aas’ har levert inn avhandlingen A conglomerate of meaning: The rock art of Ladakh through myth and ritual

- Dekanens fullmakt av 20.11.2015

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.11.2015

 

 Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Moumita Sens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Moumita Sen har levert sin avhandling Clay-modelling in West Bengal: Between art, religion and politics

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Associate professor and emeritus Susan S. Bean, Chair of the Art & Archaeology Center of the American Institute of Indian Studies
Professor Saphinaz-Amal Naguib, University of Oslo
Professor Christopher Pinney, University College London
 
Saphinaz-Amal Naguib, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.11.2015

- Notat av 13.11.2015

 

 Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Maja Michelsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Maja Michelsen har levert sin avhandling Teksthendelser i barns hverdag. En Tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internet

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Docent Anders Björkvall, Universitet i Stockholm
Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo
Professor Elise Seip Tønnesen, Universitetet i Agder
 
Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 13.11.2015

- Notat av 04.11.2015

 

 Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
 

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Gjertrud F Stenbrenden og Erlend Haavardsholm

203/2015 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

fremlegg

bedømmelseskomiteens rapport

utdypende svar

søknad

cv
 

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Cecilia Alvstad personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Cecilia Alvstad har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt


 

204/2015 Tilsetting i engasjement som senterleder ved det norske universitetsenteret i Paris

 

fremlegg

kunngjøring

innstilling

søknad

cv

utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Johannes Hjellbrekke i engasjement som senterleder ved det norske universitetssenteret i Paris.

Engasjementet er for perioden 01.07.2016 - 30.06.2018 med mulighet for forlengelse.

Enstemmig vedtatt

205/2015

Forlengelse av midlertidig tilsetting som førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Fremlegg

Anmodning om forlengelse

CV

Tilsettingsutvalget forlenger Christine Amadous vikariat som førsteamanuensis i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden fra 01.01.2016 til 30.06.2016.

Enstemmig vedtatt

 

206/2015

Trukket

 

 

 

 

207/2015 Utlysning av stilling som førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning om kunngjøring

IFIKKs stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie  ved Institutt for filosofi, idé –og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

208/2015 Tilsetting ved kallelse i toårig stilling som Professor II i medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling fra instituttet

CV og publikasjonsliste for Cubitt

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Sean Cubitt i toårig stilling som professor II (SKO 8013) i medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon fra 1.1.2017. Stillingen ligger i IMKs stillingsplan.

Enstemmig vedtatt

209/2015 Tilsetting i stilling som postdoktor i medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling 

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Gry C. Rustad i fireårig midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon. Stillingen er faglig prioritert av HF, og det siste året finansieres av instituttet.

Dersom Rustad takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, deretter til nr 3.

Enstemmig vedtatt

 

210/2015 Tilsetting i to stillinger som stipendiat i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling 

Protokolltilførsel, jf. styremøte 1.12.15

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Banafsheh Ranji (journalistikk) og Christopher Wilson (påvirkning) i to treårige stillinger som stipendiat (SKO 1017) i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon. Stillingene er faglig prioritert av HF.

Dersom innstilte nr 1 takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, deretter til innstilte nr 3. Dette gjelder for begge stillingene.

Enstemmig vedtatt

 

211/2015 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling 

Kommentar vedr. moderat kvotering - ikke relevant

Sakkyndig rapport

Merknad og kommentar til merknad

Sorteringskomiteens rapport

Merknad og kommentar til merknad

Utvidet søkerliste og utlysningstekst

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Timotheus Vermeulen i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medier, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Dersom Vermeulen takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Vermeulen har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og han må dokumentere eller skaffe seg den innen to år.

Enstemmig vedtatt

 

212/2015 Oppsigelse i stilling som eksternt finansiert forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Varsel om oppsigelse

Tilsettingsutvalget sier opp eksternfinansiert forsker (SKO 1109) fra sin 100% stilling ved Institutt for medier og kommunikasjon, med bakgrunn i at oppgavene faller bort. Siste tilsettingsdato blir 21.07.2016.

Enstemmig vedtatt

213/2015 Trukket

 

 

 

214/2015 Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) i nordiske litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Instituttets anbefaling

CV og publikasjonsliste for kandidaten

Anmodningsskjema

ILNs stillingsplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Anne Gjelsvik i stilling som professor II (SKO 8013) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

215/2015 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Skandinavisk språk i Amerika ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Komiteens forslag til innstilling av 10.11.2015

Utvidet søkerliste

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Bror-Magnus Sviland Strand og Alexander K. Lykke i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Skandinavisk språk i Amerika ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Strand eller Lykke takker nei til stillingen, vil tilbudet gå videre til innstilte nummer tre.

Enstemmig vedtatt

216/2015 Søknad om permisjon uten lønn og tilsvarende forlengelse for postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Anbefaling fra instituttledelsen

Bekreftelse fra Solum forlag

Tilsettingsutvalget innvilger søknaden om 60 prosent permisjon uten lønn for Silje Susanne Alvestad ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk fra og med 1. januar 2016 til og med 30. juni 2016 og forlenger postdoktorperioden tilsvarende.

Ny sluttdato i tilsettingsperioden blir 29.12.2019.

Enstemmig vedtatt

217/2015 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kulturhistorie, Geological Times, ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Utvidet søkerliste

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Bergsveinn Thorsson som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i kulturhistorie, Geological Times, ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingsperioden er for en periode på tre år.

Stipendiet er tildelt av HF.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Ellen Rees Monica Bakken
   
sign sign

 

Publisert 11. des. 2015 10:25 - Sist endret 15. jan. 2016 12:53