Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 1. april  2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg og Hanne K Lindemann

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 60/2016 Tilsetting ved kallelse av professor II innen medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 61/2016 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 62/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne nordamerikansk historie før 1900 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 63/2016 Forlengelse av tilsetting i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i engelsk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 64/2016 Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 65/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Data-Mining the Digital Bookshelf ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 66/2016 Personlig opprykk til dosent etter kompetanse innen fagområdet norsk som andrespråk, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 67/2016 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 68/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Saying enough, without saying too much: Linguistic and cognitive factors in effective referential communication ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Hilde Norrgréns avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Hilde Norrgrén har levert sin avhandling «The principall secrete of secretes all»: Ideas on proportions in early modern transmutational alchemy.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Reader, Dr. Stephen Clucas, Birkbeck University of London

Amanuensis, Dr. Jennifer M. Rampling, Princeton University

Førsteamanuensis, Dr. Unn Falkeid, University of Oslo

Førsteamanuensis Unn Falkeid, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 26.02.2016

- Notat av 22.01.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Anita Wiklund Norlis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Anita Wiklund Norli har levert sin avhandling Gud velsigne mit høye og Naadige hersckab, som mig haver forundt arbeyde - En studie av sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690-1790.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor dr. Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo

Professor dr. Göran Rydén, Uppsala Universitet

Professor dr. Ellen Schrumpf, Høgskolen i Sørøst-Norge

Professor Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 03.03.2016

- Notat av 24.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Martin Lee Muellers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Martin Lee Mueller har levert sin avhandling Being Salmon, Being Human. A Phenomenology of Story.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis og koordinator, Dr. Stephan Harding, Schumacher College

Professor, Dr. Bjørn Ramberg, University of Oslo

Professor og dekan, Dr. Ingrid Leman Stefanovic, Simon Fraser University

Professor Bjørn Ramberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 03.03.2016

- Notat av 19.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Pernille Hansens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Pernille Hansen har levert sin avhandling Lexical development in monolingual and multilingual children.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor, Dr. Ewa Dąbrowska, University of Northumbria

Professor, Dr. Annick de Houwer, Universität Erfurt

Professor, Dr. Elizabeth Lanza, University of Oslo

Professor Elizabeth Lanza, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 04.03.2016

- Notat av 23.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Cand.philol. Maja Michelsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Maja Michelsen har levert inn avhandlingen Teksthendelser i barns hverdag. En Tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internet.

- Dekanens fullmakt av 03.03.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 29.02.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
59/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Birgitte Rønning og Hanne L Lindemann

60/2016 Tilsetting ved kallelse av professor II (SKO 8013) innen medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Gertrud Koch som professor II (SKO 8013) innen medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingsperioden er to år regnet fra april 2016.

Enstemmig vedtatt

61/2016 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV og ev publikasjonsliste for de innstilte

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Elisabeth Brun som stipendiat (SKO 1017) innen medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Dersom Brun takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Tilsettingen er for tre år og finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

62/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne nordamerikansk historie før 1900 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan for IAKH 2014-2017

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne nordamerikansk historie før 1900 ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og historie.

Enstemmig vedtatt

63/2016

Forlengelse av tilsetting i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i engelsk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget forlenger Erika Kvistads vikariat i 100 % stilling som førstelektor i engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk i perioden 01.01.2017 - 31.12.2017.

Enstemmig vedtatt

 

64/2016 Kallelse til stilling som professor II (SKO 8013) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Senterets anbefaling

CV og publikasjonsliste

Tildelingsbrev

Søknad om status som verdensledende miljø

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Jannis Androutsopoulos i åremålsstilling som professor II (SKO 8013) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på fem år.

Enstemmig vedtatt

65/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Data-Mining the Digital Bookshelf ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Data-Mining the Digital Bookshelf ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

66/2016 Personlig opprykk til dosent etter kompetanse innen fagområdet norsk som andrespråk, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 26.02.2016

Søkerens søknadsskjema med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen for opprykk til dosent etter kompetanse innenfor fagområdet norsk som andrespråk for Elisabeth Ellingsen, og tildeler opprykket.

Enstemmig vedtatt

67/2016 Forlenget midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad

Anbefaling fra MultiLing

Invitasjon fra University of Cyprus

Tilsettingsutvalget forlenger Valantis Fyndanis' tilsettingsperiode som postdoktor ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, med en måned frem til og med 30.09.2018.

Enstemmig vedtatt

68/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Saying enough, without saying too much: Linguistic and cognitive factors in effective referential communication ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Brev fra NFR av 04.03.2014

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Saying enough, without saying too much ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Anne Birgitte Rønning Hanne L Lindemann

 

Publisert 1. apr. 2016 09:53 - Sist endret 1. apr. 2016 09:53