Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 26. september  2016 kl 12.15-13.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Kjartan Hverven

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak 159/2016 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 160/2016 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 161/2016 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 162/2016 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 163/2016 Personlig opprykk til førstelektor innen musikkproduksjon ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 164/2016 Utgår

TUV-sak 165/2016 Søknad om professoropprykk - Vedtak i Universitetsstyrets tilsettingsutvalg etter merknader fra søker

TUV-sak 166/2016 Kunngjøring av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 167/2016 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 168/2016 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 169/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 170/2016 Tilsetting i fire stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 171/2016 Tilsetting i tre stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 172/2016 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 173/2016 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for musikkvitenskap

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Janicke Stensvaag Kaasas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Janicke Stensvaag Kaasa har levert sin avhandling Shaped by the North, Shaping the North. English-Canadian Travel Writing in the 1950s

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Joan Sangster, Trent University Peterborough

Professor Johan Schimanski, Universitetet i Oslo

Professor Tim Youngs, Nottingham Trent University

Professor Johan Schimanski, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 15.08.2016

- Notat av 12.08.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Ingrid Mørseth Tolstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Ingrid Mørseth Tolstad har levert sin avhandling Snowflake Music: A Music Production Company in the Making

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Kyle Devine, Universitetet i Oslo

Lektor Annemette Kirkegaard, Københavns Universitet

Professor Martin Stokes, King’s College London

Førsteamanuensis Kyle Devine, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.08.2016

- Notat av 10.08.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Marit Skarbø Solems avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Marit Skarbø Solem har levert sin avhandling Hvem vet best? En samtaleanalytisk studie av elever og læreres kunnskapsforhandling i helklassesamtaler

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Marja Etelämäki, Universitetet i Oslo

Professor Synnøve Matre, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Professor Fridtjof Sahlström, Helsingfors universitet

Førsteamanuensis Marja Etelämäki, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 07.09.2016

- Notat av 23.06.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Cand.philol. Kristian Bjørkdahls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Kristian Bjørkdahl har levert sin avhandling Enlarging the Ethnos. Rorty, Redescription, and the Rhetorical Labor of Moral Progress

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Sharyn Clough, Oregon State University

Professor Steven J. Mailloux, Loyola Marymount University

Førsteamanuensis Sebastian Watzl, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Sebastian Watzl, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 07.09.2016

- Notat av 26.07.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Eivind Thomassens avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Eivind Thomassen har levert sin avhandling Norges Bank og utviklingen av sentralbankens rolle i norsk pengepolitikk 1945 – 2003

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:     

Førsteamanuensis Camilla Brautaset, Universitetet i Bergen

Professor Kristine Bruland, Universitetet i Oslo

Professor Hans Sjögren, Linköpings universitet

Professor Kristine Bruland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 16.09.2016

- Notat av 14.09.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Amund Nørstrud Lundesgaards avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Amund Nørstrud Lundesgaard har levert inn avhandlingen Controlling the Sea and Projecting Power: U.S. Navy Strategy and Force Structure After the Cold War

- Dekanens fullmakt av 07.09.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.08.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Nathan John Alburys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Nathan John Albury har levert inn avhandlingen The folk lingustics of language policy: Knowing, feeling and doing Maori language revitalisation

- Dekanens fullmakt av 07.09.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 29.08.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Mag.art. Erik Mørstads avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Mag.art. Erik Mørstad har levert inn avhandlingen Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske impulser

- Dekanens fullmakt av 19.09.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 08.09.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
158/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Bjørn Ramberg

159/2016 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV med publikasjonsliste

Kunngjøring 

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Beate Elvebakk i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for åremålsperioden 01.01.2017 - 31.12.2020.

Enstemmig vedtatt

160/2016  Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Karen Gammelgaard i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for åremålsperioden 01.01.2017 - 31.12.2020.

Enstemmig vedtatt

 

161/2016 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Bjørn Olav Utvik i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Tilsettingen er for åremålsperioden 01.01.2017 - 31.12.2020.

Enstemmig vedtatt

162/2016

Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Arne Håskjold Krumsvik i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon. Dersom Krumsvik takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Tilsettingen er for åremålsperioden 01.01.2017 - 31.12.2020.

Enstemmig vedtatt

 

 

163/2016 Personlig opprykk til førstelektor innen musikkproduksjon ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens rapport

Søknad og CV

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Sverre Erik Henriksen opprykk til førstelektor etter kompetanse innen musikkproduksjon.

Sverre Erik Henriksen har pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

164/2016 Utgår

 

 

165/2016 Søknad om professoropprykk - Vedtak i Universitetsstyrets tilsettingsutvalg etter merknader fra søker

 

Framlegg

Protokoll fra TU

Begrunnelse for vedtaket i TU

Klage på saksbehandlingen med to vedlegg

Notat fra dekanen til TU

TUV-protokoll av 02.05.2016

Saksdokumenter av 02.05.2016

Tilsettingsutvalget vedtar å opprette en ny komité som vurderer søknaden om professoropprykk innen medievitenskap fra en ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon av 15. september 2014.

Enstemmig vedtatt

166/2016 Kunngjøring av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen gjelder for perioden 2017 til 2020.

Enstemmig vedtatt

167/2016

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

168/2016

Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Tor Egil Førland i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt arkeologi, konservering og historie.

 

Tilsettingen er for åremålsperioden 01.01.2017-31.12.2020.

Enstemmig vedtatt

169/2016 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Kaja Hannedatter Sontum i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Sontum takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og deretter til innstilte nr 3.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

170/2016 Tilsetting i fire stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 08.09.2016

Vedlegg til innstilling av 12.09.2016

Sorteringsrapport

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Julian Kirkeby Lysvik, Hilde Øverness, William D. G. Standing og Kristin Torjesen Marti i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Lysvik, Øverness, Standing og/eller Marti takker nei, gå tilbudet videre til innstilte nr. 6. Deretter går tilbudet videre til innstilte nr. 7, innstilte nr. 8 og innstilte nr. 9.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

 

171/2016 Tilsetting i tre stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 05.09.2016

Sorteringsrapport

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Jefferson Barlew, Reinhard Hennig og Kristen Mills i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Dersom Barlew, Hennig og/eller Mills takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4. Dersom innstilte nr. 4 takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 5, deretter til innstilte nr. 6, innstilte nr. 7 og innstilte nr. 8.

Enstemmig vedtatt

 

172/2016 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Innstilling

CV med publikasjonsliste

Kunngjøring 

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Piotr Garbacz i stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for lingvistiske og nordiske språk. Dersom Garbacz takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Tilsettingen er for åremålsperioden 01.01.2017-31.12.2020.

Enstemmig vedtatt

 

 

173/2016 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for musikkvitenskap

 

Framlegg

Innstilling

Kunngjøring 

Utvidet søkerliste

CV med publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Peter Edwards i stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for åremålsperioden 01.01.2017-31.12.2020.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann  Bjørn Ramberg

 

Publisert 26. sep. 2016 13:04 - Sist endret 26. sep. 2016 13:04