Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 13. mai 2016 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Eirik Welo, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Ida Kristine Berg.

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Ida Kristine Berg deltok ikke på sak 101.

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 95/2016 Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

TUV-sak 96/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 97/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i latin ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 98/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i fransk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 99/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i britisk/amerikanske studiier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 100/2016 Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

TUV-sak 101/2016 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i Geologiens tider: kunnskapshistorie og kulturarv ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk

TUV-sak 102/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i muntlig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 103/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Gabriele Oropallos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Gabriele Oropallo har levert sin avhandling Making or Un-Making the Environment: Nature, Critical Futures and Design in the Wake of Modernism.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Larry Busbea, University of Arizona

Førsteamanuensis Finn Arne Jørgensen, Umeå Universitet

Førsteamanuensis Øystein Sjåstad, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Øystein Sjåstad, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.04.2016

- Notat av 08.04.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Cand.philol. Idar Flos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Idar Flo har levert sin avhandling “Et ugiendrivelig bevis på nazistenes barbari" - Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945 — 1949.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor emeritus Claus Bryld, Roskilde Universitet

Professor Odd Arvid Storsveen, Universitetet i Oslo

Universitetslektor Lina Sturfelt, Lunds Universitet

Professor Odd Arvid Storsveen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.04.2016

- Notat av 19.04.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Grethe Netlands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Grethe Netland har levert inn avhandlingen On Human Rights in Rawls’s Law of People.

- Dekanens fullmakt av 18.04.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 18.04.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Cand.philol. Gry Silje Hernæs Linharts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Gry Silje Hernæs Linhart har levert inn avhandlingen A wild stream of Eyes: Affect and plentity in Male-to-female Transgender Narratives for children and young adults.

- Dekanens fullmakt av 21.04.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.04.2016

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Cand.philol. Siv Ringdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Siv Ringdal har levert inn avhandlingen Kroppens transformasjoner - blant unge Agder-kvinner i New York i perioden 1945-1965.

- Dekanens fullmakt av 22.04.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.04.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Siri Fürst Skogmos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Siri Fürst Skogmo har levert inn avhandlingen Marked language in Norwegian literary translation – “Gotta talk proply, innit!”.

- Dekanens fullmakt av 22.04.2016

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.04.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
94/2016

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Anne Birgitte Rønning

95/2016 Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

 

Fremlegg

Innstilling

Dekanens merknader til innstillingen

Revidert innstilling

Kandidatens merknader

Innstillingen godkjennes og saksbehandlingen kan fortsette.

Enstemmig vedtatt

96/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

Sakkyndig vurdering

Merknad til sakkyndig rapport

Sorteringskomiteens rapport

Merknad til sorteringskomiteens rapport

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Anne Colette Smajdor og Maria Alejandra Mancilla i stilling som førsteamanuensis i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Anne Colette Smajdor eller Maria Alejandra Mancilla takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3. Dersom nr. 3 takker nei går tilbudet til innstilte nr. 4. Dersom Smajdor og Mancilla takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Det er ikke dokumentert at de innstilte har pedagogisk basiskompetanse  og må skaffes innen to år.

Enstemmig vedtatt

97/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i latin ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

Sakkyndig vurdering

Merknad til sakkyndig rapport

Sorteringskomiteens rapport

Merknad til sorteringskomiteens rapport

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Alexander Kirichenko i stilling som førsteamanuensis i latin ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Alexander Kirichenko takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Det er ikke dokumentert at Kirichenko har pedagogisk basiskompetanse og må skaffe det innen to år.

Enstemmig vedtatt

98/2016

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i fransk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

Sakkyndig vurdering

Merknad til sakkyndig rapport

Sorteringskomiteens rapport

Merknad til sorteringskomiteens rapport

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Christine Meklenborg Salvesen i stilling som førsteamanuensis i i fransk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Dersom Christine Meklenborg Salvesen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Alle de innstilte har pedagogisk basiskompetanse

Enstemmig vedtatt

 

99/2016 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i britisk/amerikanske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Anmodning

Forslag til kunngjøringstekst

Revidert stillingsplan

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i britisk/amerikanske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

100/2016 Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

 

Fremlegg

Komiteens foreløpige vurdering

Dekanens godkjenning av komiteens foreløpige vurdering

Oversendelse av komiteens foreløpige vurdering

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til bedømmelse i omarbeidet skikkelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

101/2016 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i Geologiens tider: kunnskapshistorie og kulturarv ved Institutt for kulturhistorie og orientalske

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Utvidet søkerliste

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Stine Alling Jakobsen som stipendiat i Geologiens tider: kunnskapshistorie og kulturarv ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk.

Dersom Jakobsen takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Tilsettingen er for tre år og finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

102/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i muntlig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

Sakkyndig vurdering med tillegg

Sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Marja Etelämäki i stilling som førsteamanuensis i muntlig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Marja Etelämäki takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Marja Etelämäki har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

103/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

Sakkyndig vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

Svar på merknader til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Lena Rohrbach i stilling som førsteamanuensis i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Lena Rohrback takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3. Dersom nr 3 takker nei går saken tilbake til instituttet.

Det er ikke dokumentert at Lena Rohrback har pedagogisk basiskompetanse, og må skaffe seg dette innen to år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Eirik Welo Thorbjørn Nordbø
   
Anne Birgitte Rønning Bjørn Ramberg

 

Publisert 13. mai 2016 10:51