Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 27.01.2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 14/2017 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet oversettelsesstudier

TUV-sak 15/2017 Godkjenning av innstilling - avhandling dr.philos.

TUV-sak 16/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i litterære verdensborgere ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 17/2017 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet kunsthistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

 

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Aeli Ardalaans avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Aeli Ardalaan har levert inn avhandlingen Klassisk zarathustrisme: En filosofisk lesning av den sentrale tekstuelle evidensen

- Dekanens fullmakt av 06.01.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 09.12.2016

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
13/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

14/2017 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet oversettelsesstudier

 

Fremlegg

Søknad om opprykk

Bedømmelseskomiteens kompetanseerklæring

Tilsettingsutvalget tildeler Bergljot Behrens personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområde oversettelsesstudier

Enstemmig vedtatt

15/2017 Godkjenning av innstilling - avhandling dr.philos.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning

Kandidatens merknader

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

16/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i litterære verdensborgere ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i litterære verdensborgere ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10% undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingen finansieres av NFR. Prosjekteier er Nasjonalbiblioteket.

Enstemmig vedtatt

 

17/2017

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet kunsthistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Espen Johnsen personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet kunsthistorie.

Johnsen har pedagogisk basiskompetanse fra UiO.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 27. jan. 2017 10:23