Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 16. juni  2017 kl 09.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

TUV-sak 84/2017 Godkjenning av innstilling- avhandling ph.d.

TUV-sak 85/2017 Kunngjøring av 50% vikariat som universitetslektor i tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 86/2017 Kunngjøring av 50% vikariat som universitetslektor i britisk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 87/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Museum and Cultural Heritage Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 88/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Modern China Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 89/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på NFR-prosjektet (FRIPRO mobilitetsstipend) The Locus of Truth: Birgitta of Sweden and the Journey to Jerusalem  ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 90/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 91/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ConceptLab, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 92/2017 Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Til orientering sak A-L

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Mari Salbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

 

Master Mari Salberg har levert sin avhandling Conventional Wishdom: US Policy Towards Iran 1969 – 1979.

 

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Sunniva Engh, Universitetet i Oslo

Vise- og forskningsdirektør Malcolm Byrne, National Security Archives, George Washington University

Førsteamanuensis Christian Emery, Plymouth University

 

Førsteamanuensis Sunniva Engh, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 4.5.2017

 

- Notat av 2.5.2017

 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Peter J. Meedoms avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

 

Master Peter J. Meedom har levert sin avhandling Open-endedness: Living Forms in Interwar Modernist Fiction.

 

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Susan McHugh, University of New England

Universitetslektor Elisabeth Friis, Lunds Universitet

Professor Christian Thorleif Refsum, Universitetet i Oslo

 

Professor Christian Thorleif Refsum, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.5.2017

 

- Notat av 22.4.2017

 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Lars Erik Gjerpes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

 

Cand.philol. Lars Erik Gjerpe har levert sin avhandling Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder.

 

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo

Professor Frands Herschend, Uppsala Universitet

Fil. dr. Helena Victor, Kalmar Läns Museum

 

Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 15.5.2017

 

- Notat av 12.5.2017

 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Magister artium Inger Marie Berg-Hansens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

 

Magister artium Inger Marie Berg-Hansen har levert inn avhandlingen Den sosiale teknologien - Teknologi og tradisjon i Nord-Europa ved slutten av istida, l0 900 - 8500 f.Kr.

- Dekanens fullmakt av 24.4.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.4.2017

 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Trine Antonsen avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

 

Master Trine Antonsens har levert inn avhandlingen Agrarianism and Our Dependence on Nature: A virtue-based approach to the human-nature relation and the good life.

 

- Dekanens fullmakt av 24.4.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.4.2017

 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Maimu Berezkinas avhandling for graden philosophiae doctor godkjenning av innstilling

 

Master Maimu Berezkina har levert inn avhandlingen Multilingual state websites in Estonia and Norway: A study of language policy in new media.

- Dekanens fullmakt av 28.4.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.4.2017

 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Leo Townsends avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

 

Master Leo Townsend har levert inn avhandlingen Believing groups: essays on the doxastic and discursive capacities of collective agents.

- Dekanens fullmakt av 3.5.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 29.4.2017

 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Cand.philol. Mona Wiigs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

 

Cand.philol. Mona Wiig har levert inn avhandlingen Opp som en drage?.

- Dekanens fullmakt av 15.5.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.5.2017

 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Master Gustav Jørgen Pedersens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

 

Master Gustav Jørgen Pedersen har levert inn avhandlingen avhandling On the Pictorial Thinking of Death: A Study in Martin Heidegger's Unthought Art History of Being Regarding Edvard Munch's The Sick Child and Metabolism.

- Dekanens fullmakt av 15.5.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 9.5.2017

 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
K

Master Steffen Remviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

 

Master Steffen Remvikhar levert inn avhandlingen Setsuyōshū in Early Modern Japan: A Book-historical Approach.

- Dekanens fullmakt av 18.5.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.5.2017

 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
L

Master Beate Albrigtsen Pedersens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

 

Master Beate Albrigtsen Pedersen har levert inn avhandlingen Humor i det norrøne samfunnet – En studie av humorens funksjon i kongesagaer og islendingesagaer.

- Dekanens fullmakt av 5.5.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 4.5.2017

 

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
83/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Ken Rune Mikkelsen

84/2017 Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

- Fremlegg

- Dekanens godkjenning

- Bedømmelseskomiteens innstilling

Sakspapirer (pdf)

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d.. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

85/2017 Kunngjøring av 50% vikariat som universitetslektor i tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

Framlegg

Kunngjøringstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøringsteksten for universitetslektor i tysk litteratur 50 % vikariat Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

86/2017 Kunngjøring av 50% vikariat som universitetslektor i britisk litteratur Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

Framlegg

Kunngjøringstekst

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøringsteksten for universitetslektor i britisk litteratur 50 % vikariat Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

87/2017

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Museum and Cultural Heritage Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Astrid Kieffer-Døssing i stilling som stipendiat SKO 1017 innen Museum and Cultural Heritage Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.
Dersom Kieffer-Døssing takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og deretter til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

88/2017

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Modern China Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Innstilling

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Rebekka Åsnes Sagild i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.
Dersom Sagild takker nei til stillingen, går stillingen til innstilte nummer 2. 

Enstemmig vedtatt

89/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på NFR-prosjektet (FRIPRO mobilitetsstipend) The Locus of Truth: Birgitta of Sweden and the Journey to Jerusalem  ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Saksdokumenter

Fremlegg

Kontrakt fra NFR

Anmodningsskjema

CV og publikasjonsliste

Prosjektsammendrag

Tilsettingsutvalget tilsetter Maria Husebø Oen i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingen er finansiert av NFR (FRIPRO)

Enstemmig vedtatt

90/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøringsteksten for postdoktor ved Det norske institutt i Roma

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10% undervisnings- og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt

91/2017 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ConceptLab, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøringsteksten for postdoktor ved ConceptLab, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Tilsetting er for en periode på tre år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Stillingen er internt finansiert.

Enstemmig vedtatt

92/2017 Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Saksdokumenter

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Sorteringskomiteens rapport

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Bianca Patria, Birgitte Furberg Moe og Hilde Alice Bliksrud i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Dersom innstilte nr. 1, 2 eller 3 takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 4, og deretter til innstilte nr. 5.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

   

 

 
   

 

 

 

   

 

 

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 16. juni 2017 09:59 - Sist endret 16. juni 2017 09:59