Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 19. januar  2018 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Ellen Rees, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

 

TUV-sak 2/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 3/2018 Forlengelse av forskerstilling (SKO 1108) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 4/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap med fordypning i innovasjon, Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 5/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi/bioetikk knyttet til prosjekt, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 6/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat innen historie (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 7/2018 Kunngjøring av stilling som forsker tilknyttet prosjektet Statoils historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 8/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat innen historie (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 9/2018 Permisjon og forlengelse av postdoktorstilling (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 10 /2018 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 11/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen nordisk litteratur tilknyttet FLUX ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 12/2018 Kallelse til eksternt finansiert postdoktorstilling (SKO 1352) i "Tekstradisjonen möligheter. Variation och förandring i medeltidens handskriftskultur" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 13/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne Tyrkia: historie, språk og kultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 14/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Theorizing brokerage through China's extraversion ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 15/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Cultural Study of Music ved Institutt for musikkvitenskap

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
1/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

2/2018

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodnignsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

3/2018

Forlengelse av forskerstilling (SKO 1108) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget forlenger Kristin Myklestu sin stilling som forsker (SKO 1108) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Forlengelsen er for perioden 01.01.2018 – 30.06.2018

Enstemmig vedtatt

4/2018

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap med fordypning i innovasjon i medie- og kultursektoren, Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Innstilling

Sakkyndig komités rapport

Merknad og svar til merknad på sakkyndig komités rapport

Sorteringskomitéens rapport

Merknad og svar til merknad på sorteringekomitéens rapport

Kunngjøring

CV og publikasjonslite for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Petter Bae Brandtzæg i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap med fordypning i innovasjon i medie- og kultursektoren ved Institutt for medier og kommunikasjon. Dersom Brandtzæg takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilt nummer 2. 

Brandtzæg har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Enstemmig vedtatt

5/2018

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi/bioetikk knyttet til UiO:LifeScience-prosjektet Epigenetics and Bioethics of Human Embryonic Development, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

CV og eventuell publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Joona Räsänen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Epigenetics and Bioethics of Human Embryonic Development ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Dersom Räsänen takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet. 

Tilsettingen er for en periode på tre år. Stillingen er finansiert med interne prosjektmidler gjennom UiO:Life Science.

 

Enstemmig vedtatt

 

6/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet nytilsatt førsteamanuensis Ulrike Spring ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedattt

7/2018 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet Statoils historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet Statoils historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen gjelder for en periode på tre år.

Stillingen er eksternt finansiert 

Enstemmig vedatt

8/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet nytilsatt førsteamanuensis Patrick Bernhard ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

9/2018 Permisjon og forlengelse av tilsettingsperioden i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad

Arbeidsplan

 

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om 50 % permisjon uten lønn for Kristin Ranestad for perioden 01.04.2018 til og med 30.09.2018, og forlenger tilsettingsperioden fra og med 07.12.2018 til og med 06.03.2019.

Enstemmig vedtatt

10/2018  Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 09.12.2017

Søkerens søknad med CV

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Veronique Pouillard personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet historie.

Pouillard har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Enstemmig vedtatt

11/2018

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen nordisk litteratur tilknyttet FLUX ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur tilknyttet forskergruppen FLUX ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

12/2018

Kallelse til eksternt finansiert postdoktorstilling (SKO 1352) i "Texsttraditionen möjligheterr. Variation och förandring i medeltidens handskriftskultur" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Instituttets anbefaling

CV for kandidaten

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Anna Catharina Horn i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet "Texsttraditionen möjligheter. Variation och förandring i medeltidens handskriftskultur" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på fire år med 25% undervisnings- og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt

13/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen moderne Tyrkia: historie, språk og kultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

Utvidet søkerliste

CV og publikasjonslister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Einar Wigen i stilling som førsteamanuensis innen
moderne Tyrkia: historie, språk og kultur ved Institutt for kulturstudier og orientalske
språk


Dersom Wigen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker
nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.


Wigen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse

Enstemmig vedtatt

14/2018

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet Theorizing brokerage through China's extraversion ved Institutt for kulturstudier og orientalske språ

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Prosjektsøknad

Anmodning om revidering fra NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352)  knyttet til NFR-prosjektet Theorizing brokerage through China’s extraversion ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på to år, med mulighet for forlengelse avhengig av finansiering.

Enstemmig vedtatt

15/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Cultural Study of Music ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Cultural Study of Music ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

 

 

Ellen Rees Monica Bakken
   
Hanne Lindemann Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 19. jan. 2018 12:34 - Sist endret 22. jan. 2018 08:32