Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  28. september  2018 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Eirik Welo (ikke til stede ved sak 162/2018), Bjørn Ramberg (ikke til stede ved sak 157/2018), Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen. Dag Haug møtte ikke. 

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Julie Bårdsen Tøllefsen

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 152/2018 Tilsetting i to stillinger som postdoktor ved prosjektet Literature, Cognition and Emotions (LCE) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 153/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/leder av OSEH ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 154/2018 Personlig opprykk til dosent, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 155/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet "Perceiving Representations...", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 156/2018 Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) knyttet til Faglige prioriteringer III (Philosophy and the Sciences), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 157/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 158/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Nordisk språk med vekt på NOAS ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 159/2018 Personlig opprykk til professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 160/2018 Søknad om permisjon fra stilling som doktorgradsstipendiat ved institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 161/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med fokus på eksperimentell fonetikk og fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 162/2018 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Kina-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 163/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 164/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Diana Maria Camps’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Diana Maria Camps har levert inn avhandlingen Legitimating Limburgish: The discursive construction of a regional language in the Netherlands

- Dekanens fullmakt av 29.08.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.08.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Janne Werner Olsruds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Janne Werner Olsrud har levert sin avhandling Om ‘Et av de viktigste arbeider ved et museum’. En studie av dokumentasjonspraksisenes gjøren av museumsgjenstander

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Tine Damsholt, Københavns universitet
  • Docent Fredrik Svanberg, Sjöhistoriska museet Stockholm
  • Professor Helge Jordheim, Universitetet i Oslo

Professor Helge Jordheim, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 27.08.2018

- Notat av 24.07.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Bjørn Ivar Fyksens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Bjørn Ivar Fyksen har levert inn avhandlingen Litterære klasseskiller i «Trost i taklampa» og Alf Prøysens øvrige forfatterskap

- Dekanens fullmakt av 03.09.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 30.08.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Reinert Skumsnes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Reinert Skumsnes har levert inn avhandlingen Patterns of change and disclosures of difference. Family and gender in New Kingdom Egypt: titles of non-royal women.

- Dekanens fullmakt av 27.08.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.08.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Jixiancairangs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Jixiancairang har levert sin avhandling Tibetan Pre-Death Ritual (gsonchos):A Practice of Merit Accumulation in a Tibetan Community in Reb gong, A mdo.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Senior Researcher Hildegard Diemberger, University of Cambridge
  • Professor Hanna Havnevik, University of Oslo,
  • Professor Dan Smyer Yü, Center for Trans-Himalayan Studies

Professor Hanna Havnevik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 03.09.2018

- Notat av 30.08.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
151/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K. Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

152/2018

Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Literature, Cognition and Emotions (LCE) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Olivia da Costa Fialho i stilling som postdoktor (SKO 1352) med sterk empirisk/eksperimentell kompetanse ved prosjektet Literature, Cognition and Emotions (LCE), 

Dersom da Costa Fialho takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet til innstilte nr 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, tilsettes det to stykker med litteraturvitenskapelig kompetanse, etter innstilt rekkefølge under. 

Tilsettingsutvalget tilsetter Alexandra Effe i stilling som postdoktor (SKO 1352) med sterk litteraturvitenskapelig kompetanse ved prosjektet Literature, Cognition and Emotion (LCE).

Dersom Effe takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3, og deretter til innstilte nr 4.

Stillingene er finansiert av HF gjennom Faglige prioriteringer III (2019-2023)

Enstemmig vedtatt

153/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/leder av OSEH ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Kunngjøring

Innstilling

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ursula Münster i stilling som førsteamanuensis/leder av OSEH (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Münster ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet
av to år.

Dersom Münster takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

154/2018 Personlig opprykk til dosent, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kompetanseerklæring

Søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Egil Hjelmervik personlig opprykk til dosent (SKO 1532) etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi.

Hjelmervik oppfyller kravene om pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

155/2018

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet "Perceiving Representations...", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling og addendum til innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Keith Wilson i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år og 6 måneder med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel. NFR åpner for mulighet for 12 måneders forlengelse dersom denne tiden tilbringes utenlands.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Wilson takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3, deretter til innstilte nr. 4 og deretter til innstilte nr. 5. 

Enstemmig vedtatt

 

156/2018 Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) knyttet til Faglige prioriteringer III (Philosophy and the Sciences), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Prosjektbeskrivele Philosophy in Science

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

157/2018

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 03.09.2018

Sakkyndig vurdering av 14.05.2018

Sorteringskomiteens vurdering av 15.02.2017

Merknad til sorteringskomiteens vurdering

Svar på merknad til sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Eirik Vatnøy i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vatnøy har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Vatnøy takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

 

158/2018

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Nordisk språk med vekt på NOAS ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 6.9.2018

Sakkyndig vurdering av 02.05.2018

Sorteringskomiteens vurdering av 15.12.2017

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Guro Busterud i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Nordisk språk med vekt på NOAS ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Guro Busterud har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Busterud takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr.4.

Enstemmig vedtatt

159/2018 Personlig opprykk til professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Sakkyndig rapport

Søknad om opprykk med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelseskomiteens innstilling og tildeler Tina Skouen personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet engelskspråklig litteratur/britisk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

160/2018

Søknad om permisjon fra stilling som doktorgradsstipendiat ved institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Søknad om ulønnet permisjon

Regneark for forlengelse av stipendiatperiode

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om permisjon uten lønn i et år fra og med 1. november 2018 til og med 31.10.2019 for Helene Kilmer-Rumpf, og stipendiatstillingen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

161/2018

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med fokus på eksperimentell fonetikk og fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan 2017-2022

Stillingsplan 2017-2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med fokus på eksperimentell fonetikk og fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt

162/2018

Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Kina-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Forenklet innstilling

CV, publikasjonsliste og undervisningsoversikt

Prosjektbeskrivelse ERC

Tabell - økonomiske konsekvenser

Revidert vedlegg til stillingsplan

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Heidi Østbø Haugen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Kina-studier ved Institutt for Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Haugen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

163/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Letter of intent fra HF

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel

Enstemmig vedtatt

164/2018

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Letter of intent fra HF

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Eirik Welo Monica Bakken
   
Hanne K. Lindemann Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 28. sep. 2018 10:06 - Sist endret 8. nov. 2018 09:58