Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte fredag 8. juni 2018 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Bjørn Ramberg og Hanne K Lindemann

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Tonje Olsen

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak 107/2018 Godkjenning av innstilling - avhandling dr.philos.

TUV-sak 108/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «The Nordic Sound and Music Computing Network (NordicSMC)» ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

TUV-sak 109/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 110/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 111/2018 Revidert kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Midtøstens historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 112/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat / postdoktor  (SKO 1017/SKO 1352) og stilling som postdoktor (SKO 1352)  knyttet til NFR-prosjektet «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 113/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 i idéhistorie knyttet til NFR-prosjektet "The Legacy of Birgitta of Sweden..." ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Bjørn Ivar Fyksens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Bjørn Ivar Fyksen har levert sin avhandling Almuens opera. Litterære klasseskiller i «Trost i taklampa» og Alf Prøysens øvrige prosaforfatterskap

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor emerita Liv Bliksrud, Universitetet i Oslo
  • Professor Anker Gemzøe, Aalborg Universitet
  • Professor Per-Olof Mattsson, Stockholms universitet

Professor emerita Liv Bliksrud, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 16.05.2018

- Notat av 02.05.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Marthe Handå Myhres avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Marthe Handå Myhre har levert inn avhandlingen Compatriots into Citizens: Policies and Perceptions of Citizenship Acquisition in Post-Soviet Russia

- Dekanens fullmakt av 07.05.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.05.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.Dekanens vedtak tatt til orientering.

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Jens Mangeruds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Jens Mangerud har levert inn avhandlingen New Perspectives on Life in Roman Egypt from the Oslo Papyrus Collection with editions of selected documentary papyri from the 1934 acquisition

- Dekanens fullmakt av 07.05.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.05.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Elena Callegaris avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Elena Callegari har levert inn avhandlingen Understanding Word Order in the Left Periphery

- Dekanens fullmakt av 16.05.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 07.05.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Erling Lorentzen Sogges avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Erling Lorentzen Sogge har levert inn avhandlingen No one can Rule Us. Politics of exile in the Refugee camp ‘Ayn Al-Hilwe, Capital of the Palestinian Diaspora (1993-2017)

- Dekanens fullmakt av 16.05.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 08.05.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Julianne Qiuling Ma Yangs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Julianne Qiuling Ma Yang har levert inn avhandlingen Screening Privilege: Global Injustice and Responsibility in 21st-Century Scandinavian Film and Media

- Dekanens fullmakt av 16.05.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.04.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
106/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

 

107/2018 Godkjenning av innstilling - avhandling dr.philos.

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning

 

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

108/2018

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «The Nordic Sound and Music Computing Network (NordicSMC)» ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Qichao Lan i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «The Nordic Sound and Music Computing Network (NordicSMC)» ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er delvis finansiert av NFR og delvis av senteret.

Dersom Lan takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

109/2018

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan 2018-2022

Stillingsplan 2018-2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

110/2018

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan 2018-2022

Stillingsplan 2018-2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

111/2018 Revidert kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Midtøstens historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Fremlegg

Forslag til revidert kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til den reviderte kunngjøringsteksten av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Midtøstens historie  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

112/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat / postdoktor  (SKO 1017/SKO 1352) og stilling som postdoktor (SKO 1352)  knyttet til NFR-prosjektet «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Kunngjøringer

Innstilling

CV for de innstilte

Utvidet søkerlister

Tilsettingsutvalget tilsetter Eirik Tengesdal i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Tengesdal takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Stillingen som postdoktor kunngjøres på nytt som postdoktor/forsker (SKO 1352 / SKO 1109)

Begge stillingene er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

113/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 i idéhistorie knyttet til NFR-prosjektet "The Legacy of Birgitta of Sweden..." ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Eleonora Cappuccilli i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet «The Legacy of Birgitta of Sweden: Women, Politics, and Reform in Renaissance Italy» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Cappuccilli takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K. Lindemann Bjørn Ramberg

 

Publisert 8. juni 2018 10:57 - Sist endret 8. juni 2018 10:57