Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  23. november  2018 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden , Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 187/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 188/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 189/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 190/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 191/2018 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) ved MultiLing

TUV-sak 192/2018 Søknad om forlenget midlertidig tilsetting som stipendiat ved Senter for Ibsen-studier

TUV-sak 193/2018 Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) innen filosofi knyttet til karriereløpsprogram, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Caroline Ugelstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Caroline Ugelstad har levert inn avhandlingen Configuring Everyday Life. Interpretations of Everyday Life in the Scholarly Reception of the Situationist International and Fluxus.

Dekanens fullmakt av 25.09.2018

Bedømmelseskomiteens innstilling av 12.09.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Marianne Moens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Marianne Moen har levert sin avhandling Challenging Gender: a reconsideration of gender in the Viking Age using the mortuary landscape.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Førsteamanuensis Martin Furholt, Universitetet i Oslo
  • Professor Sarah Semple, Durham University
  • Forsker Charlotte Hedenstierna-Jonson, Uppsala Universitet

Førsteamanuensis Martin Furholt, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

Dekanens fullmakt av 25.09.2018

Notat av 14.09.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Iris Muñiz’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Iris Muñiz har levert inn avhandlingen A Doll's House of their own: Gregorio and Maria Martinez Sierra's feminist rewritings of Ibsen in Silver Age Spain.

Dekanens fullmakt av 25.09.2018

Bedømmelseskomiteens innstilling av 14.09.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Mag.art. Kjell Jonas Nordbys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Mag.art. Kjell Jonas Nordby har levert inn avhandlingen Lønnruner. Kryptografi i runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.

Dekanens fullmakt av 25.09.2018

Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.09.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

M. Phil. Trude Strands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

M. Phil. Trude Strand har levert inn avhandlingen Eyeless in Gaza’? Israel and the Gaza Strip, 1967–2010: A History of Occupation, Control and Unilateralism.

Dekanens fullmakt av 05.10.2018

Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.10.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Cand. philol. Mari Arentz Østmos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand. philol. Mari Arentz Østmo har levert sin avhandling Micro—regionality. A deep—time analysis of the elite settlement at Avaldsnes and its surrounding landscapes AD 200—1000.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo
  • Professor Søren Michael Sindbæk, Aarhus Universitet
  • Professor John Ljungkvist, Uppsala Universitet
Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

Dekanens fullmakt av 16.10.2018

Notat av 05.09.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Kunsel Palmus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kunsel Palmu har levert inn avhandlingen Life beyond death: Tibetan Lamas and Whole-body Relics

Dekanens fullmakt av 01.11.2018

Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.10.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
186/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Bjørn Ramberg

187/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

Sakkyndig vurdering

Merknad til sakkynding vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Stefano Fasciani i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap.

Fasciani har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må skaffe seg dette innen 2 år.

Dersom Fasciani takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

188/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

Sakkyndig vurdering

Merknad til sakkynding vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Jonathan Griffith Rollefson i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i populærmusikk ved Institutt for musikkvitenskap.

Rollefson har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må skaffe seg dette innen 2 år.

Dersom Rollefson takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

189/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Prosjektbeskrivelse

Kontrakt NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av IKOS. Dersom IKOS får tildelt nye stipendiatmidler fra fakultetet i 2019 finansieres de resterende årene av stillingen derfra.

Enstemmig vedtatt

 

190/2018

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Prosjektbeskrivelse

Kontrakt NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 2.5 år.

Enstemmig vedtatt

191/2018 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) ved MultiLing

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO
1109) ved MultiLing.

Stillingen er finansiert av MultiLing.

Enstemmig vedtatt

192/2018 Søknad om forlenget midlertidig tilsetting som stipendiat ved Senter for Ibsen-studier

 

Søknad

Anbefaling fra veileder/senterleder

Legeerklæring

Legeerklæring-2

Uttalelse fra instituttleder ang. finansiering

Forskyvningskalkulator

Tilsettingsutvalget innvilger søknaden, og tilsettingen forlenges med 5 måndeder.

Enstemmig vedtatt

193/2018 Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) innen filosofi knyttet til karriereløpsprogram, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet gjennom karriereløpsprogrammet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Hanne K Lindemann

 

Publisert 23. nov. 2018 10:21 - Sist endret 29. jan. 2019 13:13