Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  26. oktober  2018 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden , Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 175/2018 Sak trukket

TUV-sak 176/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor / forsker (SKO 1352/1109) ved NFR-prosjektet «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase», Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 177/2018 Tilsetting i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
174/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Ken Mikkelsen og Hanne K Lindemann

175/2018 Sak trukket

 

 

176/2018

Tilsetting i stilling som postdoktor / forsker (SKO 1352/1109) ved NFR-prosjektet «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase», Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Kunngjøringstekst

Komiteens forslag til innstilling av 15.09.2018 

CV og publikasjonslister for de innstilte

utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Karin Bejiering i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Dersom Bejiering takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2 som blir tilsatt som forsker (SKO 1109).

Stillingen er finansiert av eksterne midler fra NFR, eventuelle merkostnader ved tilsetting av en forsker finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

177/2018 Tilsetting i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Kaisa Hoel i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Vikariatet er for en periode på 3 år og finansieres av instituttet.

Dersom Hoel takker nei til tilbud om vikariat, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Ken Mikkelsen Hanne K Lindemann

 

Publisert 26. okt. 2018 11:20 - Sist endret 26. okt. 2018 11:20