Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 27. april 20182017 kl 9.15.10

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Hanne K Lindemann, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen:  Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

TUV-sak 66/2018 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) i Neuroimaging ved NFR-prosjektet TIME ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

TUV-sak 67/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i "Rhythm in Sample-based Music" ved RITMO, Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

TUV-sak 68/2018 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i persisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 69/2018 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet prosjektet «China Airborne» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 70/2018 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) i prosjektet «Vision shapes language: Referential communication in blind, sighted and newly-sighted individuals» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 71/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Music Information Retrieval ved RITMO, Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 72/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved UiO:Norden-prosjektet "Living the Nordic Model", Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 73/2018 Kunngjøring av stilling som forsker-prosjektkoordinator (SKO 1108, SKO 1109) ved UiO:Norden-prosjektet "Living the Nordic Model", Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 74/2018 Søknad om seks måneders permisjon uten lønn fra stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 75/2018 Forlengelse av midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 76/2018 Trukket

TUV-sak 77/2018 Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 78/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til medievitenskap med spesialisering i politisk deltakelse og sosiale medier ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 79/2018 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet Statoil-prosjektet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 80/2018 Tilsetting i 20 % stilling som leder for forskerskolen "Dialogues with the Past" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
65/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Ken Rune Mikkelsen og Gjertrud Flermoen Stenbrenden

66/2018

Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) i Neuroimaging ved NFR-prosjektet TIME ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse
 

 

Innstilling

Utlysningstekst

CV med publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget vedtar innstillingen og tilsetter Jan Stupacher i stilling som postdoktor i Neuroimaging ved NFR-prosjektet TIME ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

Tilsettingen er for tre år med en 10% andel administrasjon og undervisning. Tilsettingen kan forlenges med et fjerde år, avhengig av den tilsattes kvalifikasjoner og senterets behov for undervisning og laboratorieassistenter.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

67/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i "Rhythm in Sample-based Music" ved RITMO, Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

 

Innstilling

Utlysningstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Bjørnar Sandvik og Kjell Andreas Oddekalv i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i "Rhythm in Sample-based Music" ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Sandviks stilling er finansiert gjennom senterets midler. Oddekalvs stilling er finansiert av NFR-prosjektet TIME som er tilknyttet RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse som tilleggsfinansiering.

Enstemmig vedtatt

68/2018

Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i persisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

Kunngjøring

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Samad Alavi i stilling som universitetslektor (SKO 1009)
ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Samad Alavi har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette
i løpet av to år.

Dersom Alavi takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2

Enstemmig vedtatt

69/2018

Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet prosjektet «China Airborne» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Tildelingsbrev fra UiO:Energi

Anmodningsskjema

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Hongtao Li i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet prosjektet «China Airborne» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3 år og er finansiert via såkornmidler fra UiO:Energi.

Enstemmig vedtatt

 

70/2018 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) i prosjektet «Vision shapes language: Referential communication in blind, sighted and newly-sighted individuals» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

CV

Kontrakt fra NFR av 23.04.18

Tilsettingsutvalget tilsetter Paula Rubio-Fernandez i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet «Vision shapes language: Referential communication in blind, sighted and newly-sighted individuals» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er fast med finansiering for en periode på 4 år.

Stillingen er finansiert av Norges forskningsråd.

Enstemmig vedtatt

71/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i Music Information Retrieval ved RITMO, Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

Utvidet søkerliste

CV for innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Olivier Lartillot i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel, med mulighet for et fjerde år avhengig av finansiering.

Stillingen er finansiert gjennom senterets midler.

Dersom Lartillot takker nei, går saken tilbake til RITMO.

Enstemmig vedtatt

72/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved UiO:Norden-prosjektet "Living the Nordic Model", Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved UiO:Norden-prosjektet «Living the Nordic Model» ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

73/2018

Kunngjøring av stilling som forsker-prosjektkoordinator (SKO 1108, SKO 1109) ved UiO:Norden-prosjektet "Living the Nordic Model", Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (koordinator) (SKO 1108/ SKO 1109) knyttet til UiO:Norden-prosjektet «Living the Nordic Model» ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingen er finansiert gjennom UiO:Norden i perioden 2018-2021.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

74/2018 Søknad om 6 måneders permisjon uten lønn fra stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Søknad om permisjon

Anbefaling fra instituttet

Regneark for forlengelse av postdoktorperiode

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om permisjon uten lønn for 6 måneder for Mona Abdel-Fadil, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

 

75/2018 Forlengelse av midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

CV

Tilsettingsutvalget forlenger Ruth Schor sitt midlertidige tilsettingsforhold som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier til og med 31.12.2018

Enstemmig vedtatt

76/2018

Trukket

   
77/2018

Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad om ulønnet permisjon

Regneark for forlengelse av postdoktorperiode

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om  permisjon uten lønn for Kari Kinn, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

 

78/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til medievitenskap med spesialisering i politisk deltakelse og sosiale medier ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 24.04.2018 

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Jessica Robinson i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap med spesialisering i politisk deltakelse og sosiale medier ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Jessica Robinson takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

79/2018 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet Statoil-prosjektet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

Innstilling

CV og publikasjonsliste for innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Marten Boon i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet "Statoils historie" ved institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

80/2018 Tilsetting i 20 % stilling som leder for forskerskolen "Dialogues with the Past" ved Institutt for arkeolog, konservering og historie

 

Fremlegg

Notat fra instituttstyret

Tilsettingsutvalget godkjenner forslag til tilsetting av professor Lotte Hedeager i 20 % stilling som leder for forskerskolen "Dialogues With the Past". Tilsettingen gjelder for perioden fra og med 01.07.2018 til og med 31.12.2020.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Ken Rune Mikkelsen Gjertrud Flermoen Stenbrenden

 

Publisert 27. apr. 2018 09:48 - Sist endret 8. nov. 2018 09:58