Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  13. september 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Rune Svarverud og Erlend Kristiansen Haavardsholm 

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 115/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 116/2019 Utgår

TUV-sak 117/2019 Tilsetting i stilling som senterleder (SKO 1475) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 118/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 119/2019 Tilsetting i treårig stilling som Marie Skłodowska-Curie Global Fellow (postdoktor SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master of Science Panagiotis Farantatos’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master of Science Panagiotis Farantatos har levert inn avhandlingen Molding the Modulor: The Inception of the Modulor in light of Le Corbusier’s Theoretical, Creative and Professional Activity 1920–1950.

- Dekanens fullmakt av 31.07.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 20.07.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Thea Aarbakkes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Thea Aarbakke har levert sin avhandling Forfattermuseumsfunksjonene. Musealiserte relasjoner mellom liv og litteratur. En studie av Hamsunsenteret, Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem og Hauge-senteret.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Lektor Marie Riegels Melchior, Københavns universitet
  • Docent Lars Kaijser, Stockholms universitet
  • Professor Anne Eriksen, Universitetet i Oslo

Professor Anne Eriksen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.08.2019

- Notat av 14.08.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Anna Youngs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Anna Young har levert sin avhandling We Need to Talk About Children. The Murderous Child in the British and American Novel.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Dr. Jen Baker, University of Warwick
  • Professor Justin Edwards, University of Stirling
  • Professor Anne Birgitte Rønning, Universitetet i Oslo

Professor Anne Birgitte Rønning, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.08.2019

- Notat av 12.08.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
114/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Erlend Kristiansen Haavardsholm

115/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Sakkyndig rapport

Merknader til sakkyndig rapport

Sorteringskomiteens rapport

Merknader til sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Forside stillingsplan 2018-2022

Tilsettingsutvalget tilsetter Jorge Joaquín Locane i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Locane har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må fullføre dette innen to år.

Dersom Locane takker nei til tilbud om stilling, går saken tilbake til instituttet.

 

Enstemmig vedtatt

116/2019 Utgår

 

 

 

117/2019 Tilsetting i stilling som senterleder (SKO 1475) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Uttalelse fra instituttleder

Intervjuguide

Kunngjøring

CV og søknad for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ellen Rees i stilling som senterleder (SKO 1475) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen er finansiert av senterets øremerkede midler. Tilsettingen er for en periode på fire år.

Dersom Rees takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

118/2019

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Korrespondanse angående finansiering

Tidligere kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

119/2019 Tilsetting i treårig stilling som Marie Skłodowska-Curie Global Fellow (postdoktor SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Grant Agreement

Budsjett

CV og publikasjonsliste

Innvilget arbeidstillatelse i Canada

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Riccardo Raimondo i stilling som Marie Skłodowska-Curie Global Fellow (postdoktor SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for tre år og er finansiert av EU.

Enstemmig vedtatt

 

 

Mathilde Skoie Monica Bakken
   
Anne Eriksen Erlend K. Haavardsholm

 

Publisert 13. sep. 2019 10:26 - Sist endret 13. sep. 2019 10:26