Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 22. november 2019 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Christine Meklenborg Salvesen, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 154/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet "ConsciousBrainConcepts" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 155/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Early Music ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 156/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 157/2019 Tilsetting i 50% vikariat deltid som førstelektor (SKO 1198) i fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 158/2019 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i globale kulturstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 159/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet MIRAGE ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 160/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 161/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 162/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i "Linguistic Explorations Beyond Language" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 163/2019 Trukket

TUV-sak 164/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet EPIDEMICS ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 165/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet REA:Life ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Nina Zandjanis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Nina Zandjani har levert sin avhandling Hidden meanings – Figurative language and paratexts in German translations of “The Rose Garden” (Golestân) by Sa’di.

- Dekanens fullmakt av 10.10.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.10.2019

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Pénélope L. Patry avhandling for dobbeltgraden philosophiae doctor ved ENS Lyon og UiO - godkjenning av innstilling

Master Pénélope L. Patry har levert inn avhandlingen Willy Brandts frühe Europavorstellungen aus dem skandinavischen Exil (1933-1947): Entstehung

und Ausformung eines außenpolitischen Bewusstseins zwischen Internationalismus und Europäismus.

- Dekanens fullmakt av 15.10.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.09.2019

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Sonam Wangmo avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Sonam Wangmo har levert inn avhandlingen A Tibetan Village on the Sino-Tibetan Borderland: A Study of Social Organization, Narrative and Local Identity in Lhagang.

- Dekanens fullmakt av 18.10.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 16.10.2019

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Višnja Čičin-Šains avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Višnja Čičin-Šain har levert inn avhandlingen Metaphors of Language: A Discursive and Experimental Analysis of the Role of Metaphor in the Construction of National Languages: The Case of Croatian and Serbian.

- Dekanens fullmakt av 21.10.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 16.10.2019

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Phra Weerachai Lueritthikuls avhandling for graden philosophiae doctor/doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Phra Weerachai Lueritthikul har levert inn avhandlingen Exclusion as Penalty: Edition of the Gilgit Versions of the Karmavastu, Pudgalavastu and Parivasikavastu of the Mulasarvastivada.

- Dekanens fullmakt av 22.10.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.10.2019

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Cand.philol. Camilla Hedvig Maartmanns avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Camilla Hedvig Maartmann har levert sin avhandling Rotløs ungdom. En kulturhistorisk undersøkelse av hvordan femtitallets ungdom ble fremstilt og konstituert innenfor en kommunalpolitisk diskurs.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Tone Hellesund, Universitetet i Bergen
  • Professor Maria Zackariasson, Södertörns högskola, Stockholm
  • Professor Knut Aukrust, Universitetet i Oslo

Professor Knut Aukrust, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 28.10.2019

- Notat av 25.10.2019

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Øystein Hetlands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Øystein Hetland har levert sin avhandling In the shadow of the SS:

three Norwegian police districts 1940-1945.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Kim Priemel, Universitetet i Oslo
  • Professor Hallvard Tjelmeland, Universitetet i Tromsø
  • Professor Tatjana Tönsmeyer, Bergische Universität Wuppertal

Professor Kim Priemel, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 29.10.2019

- Notat av 22.10.2019

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
153/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Christine Meklenborg Salvesen og Erlend Kristiansen Haavardsholm

154/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet "ConsciousBrainConcepts" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet «ConsciousBranConcepts» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er finansiert av prosjektet ConsciousBrainConcepts, et av konvengensmiljøene under UiO:Lifescience.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

155/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Early Music ved Institutt for musikkvitenskap

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Early Music ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

156/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap
 

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

157/2019

Tilsetting i 50% vikariat deltid som førstelektor (SKO 1198) i fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

Innstilling

Utlysningstekst

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Rebeca Schumacher Eder Fuão i 50% vikariat deltid som førstelektor (SKO 1198) i fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Vikariatet er for perioden 01.01.2020-30.06.2022 og er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

158/2019 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i globale kulturstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Prosjektbeskrivelse

Tabell - økonomiske konsekvenser

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Bodhisattva Chattopadhyay i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i globale kulturstudier ved Institutt for Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Chattopadhyay har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Enstemmig vedtatt

159/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet MIRAGE ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

Saksdokumenter

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Anders Elowsson i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Dersom Anders Elowsson takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

160/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Prosjektbeskrivelse

Kontrakt NFR

Korrespondanse om omdisponering av midler

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

161/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Saksdokumenter

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

162/2019

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i "Linguistic Explorations Beyond Language" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Saksdokumenter

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Naomi Francis i stilling som postdoktor (SKO 1352) i "Linguistic Explorations Beyond Language" ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av fakultetet som del av fakultetets karriereløpsprogram.

Dersom Francis takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

163/2019 Trukket

 

 
164/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet EPIDEMICS ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Stipendiatfordeling

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Nalan Azak i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet EPIDEMICS ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Azak takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

165/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet REA:Life ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Karoline Heien i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet REA:Life ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av UiO:Life Science.

Dersom Heien takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Christine Meklenborg Salvesen Erlend Kristiansen Haavardsholm

 

Publisert 22. nov. 2019 10:27 - Sist endret 22. nov. 2019 10:29