Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 6. desember 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 167/2019 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet "Centre for Philosophy and the Sciences (CPS)" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 168/2019 Ansettelse ved kallelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk og kommunikasjonsfilosofi, delt mellom Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 169/2019  Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 170/2019 Tilsetting ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved det eksternt finansierte prosjektet «Tekstradisjonen möjligheter. Variation och förandring i medeltidens handskriftskultur» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 171/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 172/2019 Tilsetting i stilling som senterleder ved Det norske universitetssenteret i Paris

TUV-sak 173/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Sino-Norwegian Center for Research on Society and Environment (SINORSE) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B Master Charlotte Lysas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling
Master Charlotte Lysa har levert inn avhandlingen Yallā Banāt! Women,
Football and Social Change in Saudi Arabia and Qatar.

- Dekanens fullmakt av 05.11.2019
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.11.2019
 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Yvonne Wilhelmina Henriëtte van Baals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling
Master Yvonne Wilhelmina Henriëtte van Baal har levert inn avhandlingen Compositional Definiteness in American Heritage Norwegian.

- Dekanens fullmakt av 07.11.2019
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 07.11.2019
 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Svein Henrik Nyhus’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling
Master Svein Henrik Nyhus har levert inn avhandlingen Henrik Ibsen in the American theatre, 1879-1914.

- Dekanens fullmakt av 12.11.2019
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 06.11.2019
 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E Cand.philol. Hanne Hauglis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité
Cand.philol. Hanne Haugli har levert sin avhandling Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser: En studie av sjangerpedagogisk undervisning på barnetrinnet.
Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
  • Førsteamanuensis Guro Busterud, Universitetet i Oslo
  • Professor Nikolaj Frydensbjerg Elf, Syddansk Universitet
  • Førsteamanuensis Irmelin Kjelaas, NTNU
Førsteamanuensis Guro Busterud, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.
- Dekanens fullmakt av 15.11.2019
- Notat av 12.11.2019
 
Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
166/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Rune Svarverud

167/2019 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet "Centre for Philosophy and the Sciences (CPS)" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Innstilling av 05.11.2019

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

Tilsettingsutvalget tilsetter Yael Friedman i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet «Centre for Philosophy and the Sciences» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av midler gjennom UiO: Life Science.

Dersom Friedman takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

168/2019 Ansettelse ved kallelse i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk og kommunikasjonsfilosofi, delt mellom Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Saksdokumenter

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV, publikasjonsliste og undervisningsoversikt

Prosjektbeskrivelse ERC

Tabell - økonomiske konsekvenser

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Ingrid Lossius Falkum i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk og kommunikasjonsfilosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Falkum har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år fra oppstart i stilling med undervisningsplikt.

Enstemmig vedtatt

169/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

Saksdokumenter

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Tilsettingen er for en periode på 3.5 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

170/2019

Tilsetting ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved det eksternt finansierte prosjektet «Tekstradisjonen möjligheter. Variation och förandring i medeltidens handskriftskultur» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Saksdokumenter

Fremlegg

Instituttets begrunnelse for tilsetting

CV til Stefanie Gropper

Kontrakt Riksbankens Jubileumsfond

Prosjektbeskrivelse

anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Stefanie Gropper i 50 % stilling som forsker (SKO 1109) ved prosjektet “ Tekstradisjonen möjligheter. Variation och förandring i medeltidens handskriftskultur ” ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode f.o.m. 01.03.2021 t.o.m. 31.12.2026.

Stillingen er finansiert Riksbankens Jubileumsfond.

Enstemmig vedtatt

171/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 19.11.2019

Søkerens CV og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelse og tildeler Han Lamers personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet klassiske språk (klassisk filologi). 

Lamers oppfyller kravene om pedagogisk basiskompetanse. 

Enstemmig vedtatt

172/2019 Tilsetting i stilling som senterleder ved Det norske universitetssenteret i Paris

Saksdokumenter

Fremlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling 20.11.2019

Intervjuplan

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Marek Thue Kretschmer i stilling som senterleder ved Det norske universitetssenteret i Paris.

Dersom Kretschmer takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse.

Enstemmig vedtatt

173/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Sino-Norwegian Center for Research on Society and Environment (SINORSE) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til innstilling av 18.11.2019

Kunngjøringstekst

Vurderingsskjema for søkere

CV og publikasjonsliste for innstilt søker

Utvidet søkerliste

Notat om oppgaver i pliktarbeid

Tilsettingsutvalget tilsetter Lu Chen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Sino-Norwegian Center for Research in Society and Environment (SINORSE) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for fire år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Chen takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

   

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 

 

   

 

 

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Rune Svarverud Anne Eriksen

 

Publisert 6. des. 2019 09:51 - Sist endret 6. des. 2019 09:53