Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  21. juni 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Mathilde Skoie, Anne Eriksen (deltok ikke på sak 100), Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 85/2019 Kunngjøring av stilling som senterleder ved Det norske universitetssenteret i Paris

TUV-sak 86/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i eldre verdenshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 87/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i vitenskapsfilosofi knyttet til Faglige prioroteringer III ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 88/2019 Permisjon og forlenget tilsetting av forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet "Aquiring Figurative Meanings" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 89/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet UiO:Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 90/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet MIRAGE ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 91/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi knyttet til Faglige prioriteringer III ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 92/2019 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet "EU kids online - Barn og nett, risiko og rettigheter" ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 93/2019 Kallelse til eksternt finansiert forskerstilling (SKO 1109) til prosjektet «Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Crosslinguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing

TUV-sak 94/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med vekt på SLA ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 95/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 96/2019 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med innretning mot litteraturdidaktikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 97/2019 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1108/1109) ved Senter for Ibsen-studier

TUV-sak 98/2019 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 99/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet REA:Life ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 100/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet FPIII-satsningen «The Heritage Experience Initiative» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 101/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i naturens kulturhistorie tilknyttet «The Heritage Experience Initiative (HEI)» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 102/2019 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Emil Nicklas Johnsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Emil Nicklas Johnsen har levert sin avhandling I Klios forgård. Forfatterroller, offentlighet og politisk evaluering i Niels Ditlev Riegels' (1755-1802) historieskriving.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Ulrik Langen, København Universitet
  • Dr. Karen Skovgaard-Petersen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i København
  • Førsteamanuensis Håkon Evju, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Håkon Evju, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.05.2019

- Notat av 29.04.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Charlotte Kawesa Ntulumes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Charlotte Kawesa Ntulume har levert sin avhandling An Explanatory Mixed Methods Study of Newspaper Coverage and Framing of the 2013 South Sudan Conflict in Three East African Countries.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Research Director Maria Gabrielsen Jumbert, PRIO
  • Professor Luka Kuol, Africa Center for Strategic Studies, Washington
  • Professor Eli Skogerbø, University of Oslo

Professor Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.05.2019

- Notat av 09.05.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Jola F. Feixs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Jola F. Feix har levert inn avhandlingen Social cognition and perception: How (not) to perceive mental features.

- Dekanens fullmakt av 13.05.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 09.05.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Belinda Molteberg Steens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Belinda Molteberg Steen har levert inn avhandlingen The Rhetoric of Conversion. Henry Walker’s Spirituall Experiences (1653) and John Rogers’s Ohel (1653).

- Dekanens fullmakt av 03.06.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.05.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Ole Sneltvedts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ole Sneltvedt har levert inn avhandlingen American Public Things: Hannah Arendt's Common World and the Materiality of Political Communities.

- Dekanens fullmakt av 03.06.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 30.05.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Oda Røste Oddens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Oda Røste Odden har levert sin avhandling North Scandinavian type noun constructions: Patterns with slags, SORTs and TYP(E).

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Hans C. Boas, University of Texas at Austin
  • Professor Benjamin Lyngfelt, Göteborgs universitet
  • Førsteamamuensis Anu Laanemets, Universitetet i Oslo

Førsteamamuensis Anu Laanemets, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 31.05.2019

- Notat av 20.05.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
84/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Ida Marie Gangstø Berg og Erlend Kristiansen Haavardsholm

85/2019 Kunngjøring av stilling som senterleder ved Det norske universitetssenteret i Paris

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Det norske universitetssenteret i Paris.

Stillingen finansieres av eierinstitusjonene NTNU, UiO, UiB og UiT.

Enstemmig vedtatt

86/2019

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i eldre verdenshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 26.02.2019

Kunngjøring

Sakkyndig vurdering av 22.11.2018

Merknad til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering av 14.09.2018

Merknader til sorteringskomiteens vurdering

Svar på merknader til sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister for den innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Daniele Miano i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i eldre verdenshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Miano har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må dokumentere dette i løpet av to år.

Stillingen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

87/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i vitenskapsfilosofi knyttet til Faglige prioroteringer III ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Intervjukomiteen forslag til innstilling av 15.05.2019

Sakkyndig vurdering av 06.02.2019

Merknader til sakkyndig vurdering og komiteens svar

Sorteringskomiteens vurdering av 07.09.2018

Merknad til sorteringskomiteens vurdering og komiteen svar

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Karen Crowther i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i vitenskapsfilosofi knyttet til Faglige prioriteringer III ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Crowther har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Crowther takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Stillingen finansieres gjennom Faglige prioriteringer III de første fem årene, og deretter av IFIKK.

Enstemmig vedtatt

88/2019

88/2019 Permisjon og tilsetting av forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet "Aquiring Figurative Meanings" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Søknad om permisjon og forlenget forskyving av sluttdato for prosjekt

Søknad fra IFIKK

Invitasjon fra UiO:Livsvitenskap

Bekreftelse fra NFR 

Tilsettingustvalget forskyver sluttdato for NFR-prosjektet "Aquiring Figurative Meanings" hvor Ingrid Lossius Falkum er tilsatt i stilling som forsker/prosjektleder (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Forskyving av sluttdato er fra 16.04.2020 - 23.06.2020

Enstemmig vedtatt

 

89/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet UiO:Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO, Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet UiO:Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO, Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet UiO:Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO, Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet UiO:Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved UiO:Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av tildeling fra UiO:Livsvitenskaps konvergenssatsing.

Enstemmig vedtatt

90/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet MIRAGE ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning om kunngjøring

Brev og kontrakt fra NFR

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet MIRAGE ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en perioden på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt

91/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi knyttet til Faglige prioriteringer III ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Avtale med UiO:Livsvitenskap

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av UiO:Livsvitenskap.

Enstemmig vedtatt

92/2019

Tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet "EU kids online - Barn og nett, risiko og rettigheter" ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

Sorteringsrapport

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Monica Barbovschi i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet «EU kids online – Barn og nett, risiko og rettigheter» ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Dersom Barbovschi takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr.4.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet via prosjektet "EU kids online - barn og nett, risiko og rettigheter".

Enstemmig vedtatt

93/2019 Kallelse til eksternt finansiert forskerstilling (SKO 1109) i NFR-prosjektet «Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Crosslinguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing

 

Fremlegg

Kontrakt med Forskningsrådet

Prosjektbeskrivelse

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Valantis Fyndanis i stilling som forsker (SKO 1109 i NFR-prosjektet «Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Crosslinguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing. Tilsettingen er fast med finansiering for en periode på 4 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

94/2019

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med vekt på SLA ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Intervjukomiteen forslag til innstilling av 31.05.2019

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering av 23.01.2019

Merknader til sakkyndig vurdering 

Sorteringskomiteens vurdering av 25.09.2018

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Intervjuskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Haley De Korne i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med vekt på SLA ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Haley De Korne har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom De Korne takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3, deretter til innstilte nr.4, videre til innstilte nr. 5 og til sist innstilte nr. 6.

Enstemmig vedtatt

95/2019

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning om kunngjøring

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen er finansiert av UiO:Life Science.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel som disponeres av UiO:Life Science.

Enstemmig vedtatt

96/2019

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med innretning mot litteraturdidaktikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning om kunngjøring

Forside til stillingsplan 2017-2022

Revidert stillingsplan 2017-2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med innretning mot litteraturdidaktikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

97/2019 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1108/1109) ved Senter for Ibsen-studier

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Jens-Morten Hanssen i stilling som forsker (SKO 1109) ved Senter for Ibsen-studier.

Stillingen er finansiert av senterets øremerkede midler.

Dersom Hanssen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

98/2019 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Franziska Köder i stilling som forsker (SKO 1109) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Stillingen finansieres av MultiLing ut senterperioden, deretter av løpende eksterne prosjektbevilgninger generert av brukerne av laboratoriet.

Dersom Köder takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

99/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet REA:Life ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Tildelingsbrev med vedlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet REA:Life ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av UiO:Life Science.

Enstemmig vedtatt med de presiseringer som fremkom i møtet

100/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet FPIII-satsningen «The Heritage Experience Initiative» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Åmund Resløkken i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 2.5 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel

Stillingen er finansiert med FPIII-midler.

Dersom Resløkken takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

101/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i naturens kulturhistorie tilknyttet «The Heritage Experience Initiative (HEI)» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

Sakkyndig vurdering

Merknader med svar

Instituttets svar til "begrunnet innsigelse"

Orientering om vedtak i TU

Sorteringskomitéens vurdering

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Hugo Reinert i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i naturens kulturhistorie tilknyttet «The Heritage Experience Initiative (HEI)» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Reinert har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Reinert takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Stillingen finansieres med FPIII-midler de første fem årene, deretter av instituttet.

Enstemmig vedtatt

102/2019 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 50 % vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en perioden på to år.

Stillingen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Mathilde Skoie Monica Bakken
   
Ida Marie Gangstø Berg Erlend Kristiansen Haavardsholm

 

Publisert 21. juni 2019 10:40 - Sist endret 21. juni 2019 13:20