Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  27. mai 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Mathilde Skoie, Christine Meklenborg Salvesen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 67/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Rhythm and Temporality in Audiovisual Narrative Media ved RITMO

TUV-sak 68/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Entrainment and Pleasure ved RITMO

TUV-sak 69/2019 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 70/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "Recording the Borders: Sounding Displacement and Integration in Europe" ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 71/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Eye-tracking and Motion Capture of Rhythm Related Behaviour ved RITMO

TUV-sak 72/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Music, Time and Consciousness ved RITMO

TUV-sak 73/2019 Permisjon og forskyving av stilling som postdoktor (1352) knyttet til NFR-prosjektet "Language norms from below: the Greek language in Graeco-Roman Egypt", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 74/2019 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1108/1109) knyttet til NFR-prosjektet "Invasive media, ambivalent users and digital detox" (Digitox), Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 75/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet UiO:Norden prosjekt "Living the Nordic Model", Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 76/2019 Søknad om forlenget midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 77/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "MESSIAH - Authoritarianism and Messianic Conceptions of Politics in Turkey 1850-2015" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 78/2019 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet moderne arabisk kultur og språk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Laila Makbouls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Laila Makboul har levert inn avhandlingen Pious Power: Epistimology, Discourses and Practices of Female Intellectual Preachers in Saudi Arabia.

- Dekanens fullmakt av 05.04.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.04.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Per Helleviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Per Hellevik har levert inn avhandlingen The Dark Side of Intimacy - Exploring Teenage Intimate Partner Violence and Abuse in an Individualized and Digitalized Society.

- Dekanens fullmakt av 11.04.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.04.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Kristoffer Sundbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kristoffer Sundberg har levert inn avhandlingen Perceiving Properties.

- Dekanens fullmakt av 30.04.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.04.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Banafsheh Ranjis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Banafsheh Ranjihar levert sin avhandling The Art of Journalism in an

Uncertain Context: A Study of Iranian Journalistic Practices.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Senior Lecturer Katrin Voltmer, University of Leeds
  • Reader Gholam Khiabany, Goldsmiths, University of London
  • Professor Terje Rasmussen, University of Oslo
Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.04.2019

- Notat av 26.04.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Cand. philol. Bettina Eberts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand. philol. Bettina Ebert har levert inn avhandlingen Biographies carved in wood: Reconstructing narratives for medieval polychrome sculptures.

- Dekanens fullmakt av 30.04.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 29.04.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Gloria Otcheres avhandling for graden philosophiae doctor/doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Master Gloria Otchere har levert inn avhandlingen The present perfect-preterite alternation in Ghanaian English. A corpus-based study of variation.

- Dekanens fullmakt av 03.05.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 30.04.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Jason Augustijn Falkenburgs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Jason Augustijn Falkenburg har levert inn avhandlingen Looking Through Portals: An investigation of stave Church portals as display Objects in Norwegian museums.

- Dekanens fullmakt av 03.05.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.05.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Master Christine Myrdal Lukash’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Christine Myrdal Lukash har levert inn avhandlingen Crossing the

Boundary into the Russian “Imagined Community?” Language,Culture and Religion in Russian Media Discourse on the Integration of Immigrants.

- Dekanens fullmakt av 03.05.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.04.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
66/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Christine Meklenborg Salvesen og Ida Kristine Gangstø Berg

67/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Rhythm and Temporality in Audiovisual Narrative Media ved RITMO

 

Innstilling

Utlysningstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Martin Pleiß i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Rhythm and Temporality in Audiovisual Narrative Media ved RITMO.

Dersom Pleiß takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2. Tilsettingen er for tre år og finansieres av senteret (HFs egenandel)

Enstemmig vedtatt

68/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Entrainment and Pleasure ved RITMO

 

Innstilling

CV og  publikasjonsliste for de innstilte

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

Saken trekkes

Tilsettingsutvalget tilsetter Martin Pleiß i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Rhythm and Temporality in Audiovisual Narrative Media ved RITMO.69/2019

Dersom Pleiß takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2. Tilsettingen er for tre år og finansieres av senteret.

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen politisk kommunikasjon

 

Fremlegg

Søknad

Sakkyndig rapport

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Rune Karlsen personlig opprykk til professor SKO 1013 etter kompetanse innenfor fagområdet politisk kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt

70/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "Recording the Borders: Sounding Displacement and Integration in Europe" ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kontrakt med prosjektbeskrivelse og CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Tom Western i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "Recording the Borders: Sounding Displacement and Integration in Europe" ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual Fellowships.

Enstemmig vedtatt

 

 

71/2019

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Eye-tracking and Motion Capture of Rhythm Related Behaviour ved RITMO

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Laura Bishop i stilling som postdoktor (1352) innen Eye-trakcing and Motion Capture of Rhythm Related Behaviour ved RITMO.

Dersom Laura Bishop takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2. takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3, dereetter til innstilte nr. 4. 

Tilsettingen er for en periode på 3 år med mulighet for ett års forlengelse avhengig av kvalifikasjoner og instituttets og senterets behov, og finansieres av senteret (NFR bevilgningen).

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

72/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Music, Time and Consciousness ved RITMO

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling 

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Chris Stover i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen Music, Time, and Consciousness ved RITMO. Tilsettingen er for en periode på 3 år med mulighet for ett års forlengelse avhengig av kvalifikasjoner og instituttets og senterets behov.

Stillingen er finansiert av senteret (HF`s egenandel).

Dersom Stover takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

73/2019 Permisjon og forskyving av stilling som postdoktor (1352) knyttet til NFR-prosjektet "Language norms from below: the Greek language in Graeco-Roman Egypt", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad fra Stolk

Bekreftelse fra IFIKK

Godkjenning av endret prosjekt fra NFR

Tilsettingsutvalget forskyver sluttdato for prosjektet hvor Joanne Vera Stolk er tilsatt i stilling som postdoktor (SKO 1352), ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Forlengelsen er for perioden 01.10.2020 - 31.12.2020

Enstemmig vedtatt

74/2019 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1108/1109) tilknyttet NFR-prosjektet "Invasive media, ambivalent users and digital detox" (Digitox), Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1108/1109) knyttet til NFR-prosjektet («Invasive media, ambivalent users and digital detox (Digitox)») ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingen er finansiert med midler fra Digitox-prosjektet tildelt av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 16 måneder.  

Enstemmig vedatt

75/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet UiO:Norden "Living the Nordic Model", Institutt for medier og kommunikasjonTilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet UiO:Norden "Living the Nordic Model", Institutt for medier og kommunikasjonTilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet UiO:Norden "Living the Nordic Model", Institutt for medier og kommunikasjonTilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet UiO:Norden "Living the Nordic Model", Institutt for medier og kommunikasjonTilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet UiO:Norden "Living the Nordic Model", Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingrid Smette i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til UiO:Norden-prosjektet «Living the Nordic Model» ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert med midler fra UiO:Norden-prosjektet.

Dersom Smette takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

76/2019

Søknad om forlenget midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Legeerklæring

Anbefaling fra instituttet

Uttalelse fra veileder

Forskyvningskalkulator

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om seks ukers forlenget midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) for Alexander K. Lykke.

Enstemmig vedtatt

77/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "MESSIAH - Authoritarianism and Messianic Conceptions of Politics in Turkey 1850-2015" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kontrakt med prosjektbeskrivelse og CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Alp Topal i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "MESSIAH - Authoritarianism and Messianic Conceptions of Politics in Turkey 1850-2015" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på to år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual Fellowships.

Enstemmig vedtatt

78/2019 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet moderne arabisk kultur og språk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Sakkyndig vurdering

Søknad og CV

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Jacob Høigilt personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet arabisk kultur og språk.

Jacob Høigilt tilfredsstiller ikke kravene til pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg denne i løpet av to år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Mathilde Skoie Thorbjørn Nordbø
   
Christine Meklenborg Salvesen Ida Kristine Gangstø Berg

 

Publisert 27. mai 2019 11:14 - Sist endret 27. mai 2019 12:45