Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  29. mars 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Christine Meklenborg Salvesen, Espen Schaanning, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Jonas Ulleland

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-F

 

 

TUV-sak 37/2019 Trukket

TUV-sak 38/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis knyttet til Screen cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 39/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet "Vision shapes language..." ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 40/2019 Oppsigelse av stilling som forsker (SKO 1109) på grunn av bortfall av ekstern finansiering ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 41/2019 Trukket

TUV-sak 42/2019 Trukket

TUV-sak 43/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF-EF-ST prosjektet "Language switching and script mixing: multilingual landscapes of medieval Scandinavia" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 44/2019 Tilsetting i tre stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjekter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUB-sak 45/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 46/2019 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen Russland-studier

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Magister Maria Antonina Obojskas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Magister Maria Antonina Obojska har levert inn avhandlingen Stance in online and offline metalinguistic talk among Polish adolescents in Norway.

- Dekanens fullmakt av 18.02.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.02.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Ole Sneltvedts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Tittel NN har levert sin avhandling American Public Things.

Hannah Arendt’s Common World and the Materiality of Political Communities.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Casey N. Blake, Columbia University
  • Førsteamanuensis Anne Granberg, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Randall J. Stephens, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Randall J. Stephens, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.12.2019

- Notat av 07.02.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Andreas Mørkved Hellenes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Andreas Mørkved Hellenes har levert inn avhandlingen Fabricating

Sweden. Studies of Swedish Public Diplomacy in France from the 1930s to the 1990s.

- Dekanens fullmakt av 12.02.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 07.02.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Belinda Molteberg Steens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Belinda Molteberg Steen har levert sin avhandling The Rhetoric of

Conversion. Henry Walker’s Spirituall Experiences (1653) and John Rogers’s Ohel (1653).

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Nicholas McDowell, University of Exeter
  • Assistant Professor Lieke Stelling, Universiteit Utrecht
  • Professor Juan Christian Pellicer, University of Oslo

Professor Juan Christian Pellicer, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 28.02.2019

- Notat av 26.02.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Jason Augustijn Falkenburgs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Jason Augustijn Falkenburg har levert sin avhandling Looking

Through Portals: An investigation of stave church portals as display objects in Norwegian museums.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Laura McAtackney, Universitetet i Aarhus
  • Universitetslektor Mary Bouquet, Universitetet i Utrecht

Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 04.03.2019

- Notat av 26.02.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
36/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Espen Schaanning og Jonas Ulleland

37/2019 Trukket

 

 

38/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis knyttet til Screen cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Innstilling av 01.03.2019

Kunngjøring

Sakkyndig vurdering av 12.12.2018

Merknad til sakkyndig vurdering

Svar på merknad til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering av 21.08.2018

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Taina Bucher i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i medievitenskap knyttet til prosjektet Screen culture ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingen er finansiert av satsningen Faglige prioriteringer III ved HF.

Taina Bucher har dokumentert pedagogisk basiskompetanse fra København Universitet og Universitetet i Oslo.

Dersom Bucher takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr.4.

Enstemmig vedtatt

39/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet "Vision shapes language..." ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Komiteen forslag til innstilling av 04.03.2019

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslite for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Madeleine Long i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år. NFR åpner for mulighet for 12 måneders forlengelse dersom denne tiden tilbringes utenlands.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Long takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

40/2019

Oppsigelse av stilling som forsker (SKO 1109) på grunn av bortfall av ekstern finansiering ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forhåndsvarsel om oppsigelse av 22.02.2019

Referat fra kartleggingssamtale av 06.02.2019

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av forsker (SKO 1109) på Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk med hjemmel i statsansatteloven § 19. Begrunnelsen for oppsigelsen fremgår av saksfremlegget datert 13.03.2019. Forøvrig vises til b-protokoll.

Oppsigelsesfristen er seks måneder med siste arbeidsdag 30.11.2019. 

Enstemmig vedtatt

41/2019

Trukket

 

 

42/2019

Trukket

 

 
43/2019

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF-EF-ST prosjektet "Language switching and script mixing: multilingual landscapes of medieval Scandinavia" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

prosjektbeskrivelse

anmodningsskjema

CV til Alessandro Palumbo

Invitasjonsbrev

Tilsettingsutvalget tilsetter Alessandro Palumbo i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF-EF-ST prosjektet "Language switching and script mixing: multilingual landscapes of medieval Scandinavia" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert med eksterne midler fra programmet Horizon2020: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF-EF-ST).

Enstemmig vedtatt

44/2019

Tilsetting i tre stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjekter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

prosjektbeskrivelse

anmodningsskjema

CV til kandidatene

Invitasjonsbrev

Tilsettingsutvalget tilsetter Sabina Joy Vakser, David Albert Natvig og Sarah Zobel til eksternt finansierte postdoktorstillinger (SKO 1352) under programmet MSCA-IF ved ILN / Senter for Flerspråklighet under forutsetning om endelig signatur på avtalen med den Europeiske kommisjonen.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert med eksterne midler fra programmet Horizon2020: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF).

Enstemmig vedtatt

45/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 12.03.2019

CV, publikasjonslister og prosjektbeskrivelser for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Laura Goffman i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 2.5 år

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Goffman takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

46/2016 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen Russland-studier

 

Framlegg

Sakkyndig rapport

Søknad m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Geir Flikke personlig opprykk til professor innen fagområdet Russland-studier/Russian Studies. 

Geir Flikke har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

   

 

 

 

   

 

 

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Espen Schaanning Jonas Ulleland

 

Publisert 29. mars 2019 11:03 - Sist endret 29. mars 2019 11:03