Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 28.02.2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Mathilde Skoie, Anne Eriksen (deltok ikke på sak 24),  Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen:  Greta Holm

Til orientering: Sakene A-F

 

 

TUV-sak 16/2020 Godkjenning av universitetspedagogisk basiskompetanse

TUV-sak 17/2020 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat i mediestudier ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 18/2020 Tilsetting av forsker (SKO 1108/1109) tilknyttet prosjektet "Statoils historie 1972-2022" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 19/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 20/2020 Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 21/2020 Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011)(vikariat) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 22/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet CoFutures ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 23/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet CoFutures ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 24/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) litteraturformidling og litteratursosiologi (Nordisk litteratur) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 25/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Literature and Culture in the Spanish-speaking World ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 26/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjekt, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Anne Cecilia Linn Sandbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Anne Cecilia Linn Sandberg har levert sin avhandling Politics as (un)usual? Relational, functional and discursive dimensions of political communication on social media.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Universitetslektor Anamaria Dutceac Segesten, Lunds Universitet
  • Professor Toril Aalberg, NTNU, Trondheim
  • Professor Rune Karlsen, Universitetet i Oslo

Professor Rune Karlsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.01.2020

- Notat av 09.01.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
C

Master Kaja Hannedatter Sontums avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kaja Hannedatter Sontum har levert sin avhandling Heritage in

motion: Narratives of translocality and strategies of identification among second generation migrant youths in Oslo, Norway.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Associate Professor Laura McAtackney, Århus universitet
  • Associate Professor Þóra Pétursdóttir, Universitetet i Oslo
  • Associate Professor Suzie Thomas, Helsinki universitet

Associate Professor Þóra Pétursdóttir, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.01.2020

- Notat av 20.12.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
D

Cand.philol. Camilla Hedvig Maartmanns avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Camilla Hedvig Maartmann har levert inn avhandlingen Rotløs ungdom. En kulturhistorisk undersøkelse av hvordan femtitallets ungdom ble fremstilt og konstituert innenfor en kommunalpolitisk diskurs.

- Dekanens fullmakt av 16.01.2020

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.01.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
E

Master Ragnhild Kristine Olsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Ragnhild Kristine Olsen har levert sin avhandling The value of local news: Unpacking dynamics of local newspapers’ value creation for audiences and society.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Marcel Broersma, University of Gronningen
  • Professor Lisbeth Morlandstø, NTNU
  • Professor Terje Rasmussen, University of Oslo
Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.01.2020

- Notat av 17.01.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
F

Master Øystein Hetlands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Øystein Hetland har levert inn avhandlingen In the shadow of the SS: three Norwegian police districts 1940-1945.

- Dekanens fullmakt av 22.01.2020

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 17.01.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orienter

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
15/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Marius Frans Linus Hillestad og Pia søndergaard

16/2020 Godkjenning av universitetspedagogisk basiskompetanse

 

Fremlegg

Uttalelse fra LINK av 21.01.2020

Søknad med vedlegg av 12.01.2020

Tilsettingsutvalget godkjenner at førsteamanuensis (SKO 1011) Daniele Miano har utdanningsfaglig utdanning som oppfyller kravet til universitetspedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo.

Enstemmig vedtatt

17/2020 Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat i mediestudier ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på tre år.

 

Stillingene er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

18/2020 Tilsetting av forsker (SKO 1108/1109) tilknyttet prosjektet "Statoils historie 1972-2022" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Eivind Thomassen i stilling som forsker (SKO 1108) tilknyttet prosjektet "Statoils historie 1972-2022" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Ansettelsen er for en periode på inntil 2,5 år.

Enstemmig vedtatt

19/2020

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Sakkyndig rapport

Søknad m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Marit Grøtta personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Marit Grøtta har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

20/2020 Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Vurdersingsskjema

CVer

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Nuranindia Endah Arum Purwatiningishi, Jenny
Gudmundsen og Mari Johanne Wikhaug Andersen i stillinger som
doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske
studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.


To av stillingene er finansiert av fakultetet og én av NFR.

Dersom noen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4. Dersom innstilte nr. 4 takker
nei, går tilbudet til innstilte nr. 5. Dersom innstilte nr. 5 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 6 og deretter til  innstilte nr. 7. Hvis nr. 7 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

21/2020

Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011)(vikariat) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Merknad m/vedlegg til sakkyndig vurdering

Svar til merknad

Sorteringsrapport

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Liyang Xia og Ruth Schor i stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Xia og Schor har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom noen takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Tilsettingene er vikariater og løper frem til de fast ansatte er tilbake i stillingene.

Enstemmig vedtatt

22/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet CoFutures ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet CoFutures ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

23/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet CoFutures ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet CoFutures ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av ERC.

Enstemmig vedtatt

24/2020

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) litteraturformidling og litteratursosiologi (Nordisk litteratur) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Merknad til sakkyndig vurdering

Svar til merknad

Sorteringsrapport

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Tonje Vold i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Vold har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Vold takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

25/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Literature and Culture in the Spanish-speaking World ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslag til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Literature and Culture in the Spanish-speaking World ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. 

Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

26/2020

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Early Christian prayers on papyrus», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Brev og kontrakt fra NFR av 28.03.2019

Anmodningsskjema

CV

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Agnes Tothne Mihalyko i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år uten undervisnings- og administrasjonsdel. 

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

 

 

Mathilde Skoie Greta Holm
   
Pia Søndergaard Marius Hillestad

 

Publisert 28. feb. 2020 11:17 - Sist endret 28. feb. 2020 11:20