Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 29. januar 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 29/2021 Personlig opprykk til professor etter kompetanse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 30/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Spanish language and linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 31/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til Oslo School of Environmental Humanities ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 32/2021 Ansettelser i stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 33/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved Institutt for musikkvitenskap.

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
28/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Espen Schaanning og 

Veronica Dahlby Tveitan

29/2021 Personlig opprykk til professor etter kompetanse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kompetanseerklæring av 06.01.2021

Søknad og CV

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Alejandra Mancilla personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi. Mancilla har dokumentert pedagogisk basiskompetanse

Enstemmig vedtatt

30/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Spanish language and linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Tildelingsbrev HF

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Spanish language and linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for tre år og stillingen finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

31/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til Oslo School of Environmental Humanities ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Rapport overtallig

Kunngjøringstekst

CV'er

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Pierre du Plessis i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av OSEH/HF.

Dersom du Plessis takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

32/2021

Ansettelser i stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV'er

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Daniel Mohseni Kabir Bäckström, Minh-Khai Mai-Thi, Chiara Arnavas, Amna Mahmood, Mustafa Akay, Ingvild Boberg, Ingrid Kvalvik Sørensen og Ingvild Tomren i stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingene er for en periode på tre år. Stillingene er finansiert av fakultetet.

Dersom noen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 9 og deretter til innstilte nr. 10.

Enstemmig vedtatt

33/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved IMV

 

Fremlegg

Saksnotat

Tilsettingsutvalget slutter seg til instituttstyrets innstilling og oppnevner Bente Johnsrud som fast ekstern representant og Richard Gjems som ekstern vararepresentant i instituttstyret ved IMV for perioden 2021 – 2024.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Espen Schaanning Veronica Dahlby Tveitan

 

Publisert 29. jan. 2021 09:39 - Sist endret 29. jan. 2021 09:39