Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  5. november 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Innkalt: Frode Helland, Anne Eriksen (deltok ikke på sak 241), Espen Schaanning (deltok ikke på sak 230), Pia Søndergaard (deltok ikke på sakene 252 og 253) og Veronica Dahlby Tveitan (deltok ikke på sakene 234-237).

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

 

 

TUV-sak 230/2021 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

TUV-sak 231/2021 Søknad om opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 232/2021 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norsk historie etter 1800 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 233/2021 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 234/2021 Ansettelse i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 235/2021 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i engelskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 236/2021 Ansettelse i 50% vikariat som førstelektor (SKO 1198) i spansk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 237/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) innen Literature, Cognition and Emotion (LCE) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 238/2021 Ansettelse i stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 239/2021 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 240/2021 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 241/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til «ELITES» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 242/2021 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkvitenskap ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 243/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet «The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language», MultiLing – senter for flerspråklighet

TUV-sak 244/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet «TEFLON» ved MultiLing – senter for flerspråklighet

TUV-sak 245/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i psykolingvistikk, MultiLing – senter for flerspråklighet

TUV-sak 246/2021 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdene allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk og retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

TUV-sak 247/2021 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor nordisk språkvitenskap og norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 248/2021 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 249/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 250/2021 Direkte ansettelse av forsker (SKO 1109) ved det eksternt finansierte prosjektet «Teksttradisjonens möligheter. Variation och förandring i medeltidens handskriftskultur» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 251/2021 Kallelse av førstelektor II (SKO 1198) med særlig ansvar for digital humaniora i utdanningen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 252/2021 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 253/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Dynamic Territory: A Normative Framework for Territory in the Post-Holocene (Work package 3)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 254/2021 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing – Senter for flerspråklighet

TUV-sak 255/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
229/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Anne Eriksen

230/2021 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens midlertidige vurdering

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den kan leveres til ny bedømmelse først 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

231/2021 Søknad om opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Bedømmelseskomiteens rapport

Søknad m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Christian Janss opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

232/2021 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norsk historie etter 1800 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

Svar på merknader til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Ada Nissen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norsk historie etter 1800 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Nissen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse

Dersom Nissen takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

 

233/2021

Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad med vedlegg

Instituttetsvurdering

Tilsettingsutvalget innvilger en måned og to ukers forlengelse for stipendiat Hanne Amanda Trangerud ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

234/2021 Ansettelse i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV mm for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget ansetter Kristine Evenset i 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Evenset takker nei til stilling, går tilbudet til nr 2, deretter til nr 3.

Ansettelsen er for 3 år og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

235/2021 Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i engelskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV mm for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Louisa Olufsen Layne i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i engelskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Layne takker nei til stilling, går tilbudet til nr 2, deretter til nr 3. Hvis nr 3 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Ansettelsen er for 1,5 år og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

236/2021 Ansettelse i 50% vikariat som førstelektor (SKO 1198) i spansk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV mm for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Marco Berton i 50% vikariat  som førstelektor (SKO 1198) i spansk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Berton takker nei til stilling, går tilbudet videre til nr 2.

Ansettelsen er for 3 år og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

237/2021 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) innen Literature, Cognition and Emotion (LCE) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV mm for de innstilte

Utvidet søkerliste

Revidert stillingsplan

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Sarah Trasmundi i stilling som forsker (SKO 1109) innen prosjektet Literature, Cognition and Emotion (LCE) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Trasmundi takker nei til stilling, går tilbudet til nr 2, deretter til nr 3.

Ansettelsen er for 3 år og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

238/2021

Ansettelse i stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Lorentsen i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Kristin Lorentsen har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Lorentsen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3, deretter til innstilte nr. 4 og til sist nr. 5.

Enstemmig vedtatt

239/2021 Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Instituttetsvurdering

Veileders uttalelse 

TUV-sak 20.11.2020

Tilsettingsutvalget innvilger 13 ukers forlengelse for stipendiat Emil Henrik Flatø ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

240/2021

Ansettelse i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

 

 Tilsettingsutvalget tilsetter Sigurd Waldemar Mong-Nybo i vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Mong-Nybo har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Mong-Nybo takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Vikariatet løpet til 30.6.2022, med mulighet for forlengelse og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

241/2021

Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til «ELITES» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Intervjuplan

Tilsettingsutvalget ansetter Benjamin Allport i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til «ELITES» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Allport takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Ansettelsen er for en periode på 13,5 måneder, med mulighet for å jobbe 50% i en lengre ansettelsesperiode på 27 måneder.

Stillingen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

242/2021

Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkvitenskap ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i musikkvitenskap ved Institutt for musikkvitenskap.

Ansettelsene er for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

243/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet «The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language», MultiLing – senter for flerspråklighet

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Nataraj Kathriki i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet «The role of parental speech» ved MultiLing – Senter for flerspråklighet. Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Kathriki takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilt nummer 3. 

Enstemmig vedtatt

244/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet «TEFLON» ved MultiLing – senter for flerspråklighet

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Avtale om forskningsprosjekt og utsnitt av konsortium-avtale

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «TEFLON» ved MultiLing – senter for flerspråklighet. Ansettelsen er for en periode på tre år. 

Stillingen er finansiert av NordForsk.

Enstemmig vedtatt

245/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i psykolingvistikk, MultiLing – senter for flerspråklighet

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Peng Li i stilling som postdoktor (SKO 1352) i psykolingvistikk ved MultiLing – Senter for flerspråklighet. Ansettelsen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Li takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. 

Enstemmig vedtatt

246/2021

Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdene allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk og retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

 

Fremlegg

Lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdene allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk og retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsene er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

247/2021 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor nordisk språkvitenskap og norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor nordisk språkvitenskap og norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingene er for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av fakultetet

Enstemmig vedtatt

248/2021

Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsene er for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

249/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av instituttet og fakultetet

Enstemmig vedtatt

250/2021

Direkte ansettelse av forsker (SKO 1109) ved det eksternt finansierte prosjektet «Teksttradisjonens möligheter. Variation och förandring i medeltidens handskriftskultur» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Instituttets begrunnelse for ansettelse

CV

Prosjektbeskrivelse

Kontrakt Riksbankens Jubileumsfond

Kontrakt NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Anna Catharina Horn i 100 % stilling som forsker (SKO 1109) ved prosjektet «Teksttradisjonens möligheter. Variation och förandring i medeltidens handskriftskultur» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsen er for en periode f.o.m. 01.02.2022 – 31.12.2025.

Stillingen er finansiert av Riksbankens Jubileumsfond og NFR.

Enstemmig vedtatt

251/2021 Kallelse av førstelektor II (SKO 1198) med særlig ansvar for digital humaniora i utdanningen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Utlysning SK-ITU

Tildelingsbrev SK-ITU

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Heidi Karlsen ved kallelse i 20 % stilling som førstelektor II (SKO 1198) med særlig ansvar for digital humaniora i utdanningen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsen er for perioden 01.01.2022 - 31.07.2024 og finansieres av UiO gjennom overførte midler fra SK-ITU.

Enstemmig vedtatt

252/2021

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling (addendum) 

CV for de innstilte

TUV-sak 118/2021

Tilsettingsutvalget ansetter Jørn Kløvfjell Mjelva i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Ansettelsen er finansiert av fakultetet.

Dersom Jørn Kløvfjell Mjelva takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

253/2021

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Dynamic Territory: A Normative Framework for Territory in the Post-Holocene (Work package 3)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV

Utvidet søkerliste 

Tilsettingsutvalget ansetter Kerstin Reibold i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av ERC.

Dersom Kerstin Reibold takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

254/2021 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing – Senter for flerspråklighet

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Senterets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger tre måneder forlenget ansettelse for Nuranindia Endah Arum ved MultiLing-Senter for flerspråklighet. Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

255/2021

Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

 

 

Tilsettingsutvalget ansetter Colleen Curran i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til ERC-AG-prosjektet «MINiTEXTS» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Curran takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Ansettelsen er for en periode på 3 år.

Stillingen finansieres av ERC.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Pia Søndergaard Anne Eriksen

 

Publisert 5. nov. 2021 09:51 - Sist endret 5. nov. 2021 09:57