Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte fredag 15. januar 2021 kl 9.15-10.00

Sted: Zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Heidi Østbø Haugen, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan 

Fra administrasjonen: Greta Holm

Til orientering: Sak A

 

TUV-sak 2/2021 Godkjenning av pedagogisk basiskompetanse for førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 3/2021 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 4/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved IFIKK

TUV-sak 5/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved IAKH

TUV-sak 6/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Creative IPR», Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 7/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i antikkens historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 8/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i middelalderhistorie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 9/2021 Utlysning av av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i historie knyttet til Sivilsamfunn i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 10/2021 Utlysning av av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 11/2021 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i historie knyttet til ELITES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 12/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet «The embodiment of emotions in transnational migration: Between heart, mind, body and soul» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 13/2021 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 14/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet ««Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 15/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 16/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor  (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 17/2021 Forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 18/2021 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

TUV-sak 19/2021 Kallelse av to professor II (SKO 8013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 20/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 21/2021 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 22/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak 23/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved Institutt for medier og kommunikasjon.

TUV-sak 24/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

TUV-sak 25/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet Toppforskprosjektet «TIME: Timing and Sound in Musikal Microrhythm» ved RITMO

TUV-sak 26/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet MIRAGE ved RITMO

TUV-sak 27/2021 Ansettelse i stilling som skolesatsningsleder (universitetslektor/ førstelektor, SKO 1009/1198) ved Det humanistiske fakultet

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
1/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Heidi Østbø Haugen og Pia Søndergaard

2/2021 Godkjenning av pedagogisk basiskompetanse for førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Uttalelse fra LINK

Notat om pedagogisk basiskompetanse

Transcript 

Marks Statement

 

Tilsettingsutvalget godkjenner at førsteamanuensis Anna Smajdor (SKO 1011) har utdanningsfaglig utdanning som oppfyller kravet til universitetspedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo. 

Enstemmig vedtatt

3/2021 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Veileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger seks ukers forlenget ansettelse for Francesca Secco ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

4/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved IFIKK

 

Fremlegg

Saksnotat

Tilsettingsutvalget slutter seg til instituttstyrets innstilling og oppnevner Hege Stensrud Høsøien som fast ekstern representant og Harald Høiback som ekstern vararepresentant i instituttstyret ved IFIKK for perioden 2021 – 2024.

Enstemmig vedtatt

5/2021

Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved IAKH

 

Fremlegg

Saksnotat

Tilsettingsutvalget slutter seg til instituttstyrets innstilling og oppnevner Anders Lindhjem-Godal som fast ekstern representant og Kristin Bakken som ekstern vararepresentant i instituttstyret ved IAKH for perioden 2021 – 2024.

Enstemmig vedtatt

6/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Creative IPR», Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Ekspertuttalelse

Utlysningstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Katherine Minitie i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet tema 1, og Marius Buning i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet tema 2, i prosjektet «Creative IPR» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Ansettelsene er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingene er finansiert av midler gjennom ERC.

Dersom Minitie takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet og det lyses ut en stilling innenfor temaet. Dersom Buning takker nei til stillingen, går tilbudet til innstilte nr. 3. 
Enstemmig vedtatt

7/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i antikkens historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Tildelingsnotat av 04.06.2020

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i antikkens historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Ansettelsen er for en periode på 3 år og finansieres av fakultetet.
Enstemmig vedtatt

8/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i middelalderhistorie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Tildelingsnotat av 01.06.2020

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Ansettelsen er for en periode på 3 år og finansieres av fakultetet.
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

9/2021

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i historie knyttet til Sivilsamfunn i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Tildelingsnotat av 04.06.2020

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i historie knyttet til Sivilsamfunn i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på 3 år og finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

10/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Tildelingsnotat av 04.06.2020

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på 3 år og finansieres av fakultetet

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

 

11/2021 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i historie knyttet til ELITES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Tildelingsnotat av 04.06.2020

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i historie knyttet til ELITES ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på 40 måneder med 25 % undervisnings- og administrasjonsandel. Stillingen finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

12/2021

Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet «The embodiment of emotions in transnational migration: Between heart, mind, body and soul» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Fremlegg

Søknad

Senterets vurdering

Senterets redegjørelse for finansiering

Tilsettingsutvalget innvilger 2 måneders forlenget ansettelse til Yesim Sevinc i stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet «The embodiment of emotions in transnational migration: Between heart, mind, body and soul» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing.

Forlengelsen finansieres av senteret gjennom omdisponering av MultiLings prosjektbudsjett.

Enstemmig vedtatt

13/2021 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering

Søkers merknad til bedømmelsen

Søkerens CV og søknad/ søknadsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen.

Enstemmig vedtatt

14/2021

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet ««Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Fremlegg

Lenke til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

Kontrakt NFR

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet ««Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing.

Stillingene er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

15/2021 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Lenke til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)  i politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

16/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor  (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

 

Fremlegg

Lenke til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring stilling som postdoktor (SKO 1352)  ved Det norske institutt i Roma.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Tilsettingen er for en periode på 3.5 år med 25% undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

17/2021 Forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 1 måneds forlenget ansettelse til Mattia Biffis i stilling som postdoktor ved Det norske institutt i Roma.

Forlengelse finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

18/2021 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning

Kandidatens merknader

Bedømmelseskomiteens svar til kandidatens merknader

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den kan leveres til ny bedømmelse først 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

19/2021

Kallelse av to professor II (SKO 8013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Fremlegg

Vedtak i instituttstyret ILN

Forenklet innstilling Lehtonen

Forenklet innstilling Svennevig

CV

Bekreftelse på godkjent endringsmelding NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Minna Lehtonen og Jan Svennevig i stilling som professor II (SKO 8013) tilknyttet MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Ansettelsene er ut senterperioden og finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

20/2021

Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret vedInstitutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Instituttstyrets innstilling? 

Tilsettingsutvalget oppnevner Brit Holtebekk som eksternt styremedlem og Knut Skansen som eksternt varamedlem for instituttstyret ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk for perioden 2021-2024.

Enstemmig vedtatt

21/2021 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget forlenger Ingeborg Amadou Fossestøl sin ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie med åtte uker. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

22/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved IKOS

 

Fremlegg

Saksnotat til instituttstyremøtet 19.11.20

Saksnotat til instituttstyremøtet 03.12.20

Tilsettingsutvalget slutter seg til instituttstyrets innstilling og oppnevner Henrik Thune som fast ekstern representant og Aslak Sira Myhre som ekstern vararepresentant i instituttstyret ved IKOS for perioden 2021 – 2024.

Enstemmig vedtatt

23/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved IMK

 

Fremlegg

Saksnotat

Tilsettingsutvalget slutter seg til instituttstyrets innstilling og oppnevner Rune Røsten som fast ekstern representant og Heidi Austlid som ekstern vararepresentant i instituttstyret ved IMK for perioden 2021 – 2024.

Enstemmig vedtatt

24/2021 Oppnevning av eksternt styremedlem og vara til instituttstyret ved ILN

 

Fremlegg

Tilsettingsutvalget slutter seg til innstillingen fra mindretallet i instituttstyret og oppnevner
Hege Høsøien som fast ekstern representant og Håkon Harket som ekstern vararepresentant
i instituttstyret ved ILN for perioden 2021 – 2024.

Enstemmig vedtatt

25/2021 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet Toppforskprosjektet «TIME: Timing and Sound in Musikal Microrhythm» ved RITMO

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Prosjektleders anbefaling

Senterets vurdering

Korrespondanse mellom senterleder og dekan

Tilsettingsutvalget innvilger 3 måneders forlenget ansettelse til Georgios Sioros i stilling som postdoktor tilknyttet Toppforsk- prosjektet «TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm» ved RITMO.

Forlengelsen finansieres av NFR-midler og egenandel iht gjeldende fordeling.

Enstemmig vedtatt

26/2021

Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet MIRAGE ved RITMO

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Prosjektleders anbefaling

Senterets vurdering

Korrespondanse mellom senterleder og dekan

Tilsettingsutvalget innvilger én månedes forlenget ansettelse til Anders Elovsson i stilling som postdoktor tilknyttet NFR-prosjektet «MIRAGE» ved RITMO.

Forlengelsen finansieres av omdisponering av midler i prosjektet.

Enstemmig vedtatt

27/2021 Ansettelse i stilling som skolesatsningsleder (universitetslektor/ førstelektor, SKO 1009/1198) ved Det humanistiske fakultet

 

Fremlegg

Innstilling av 05.01.2021

CV og søknad for de innstilte

Utvidet søkerliste

Oppgaver til intervju og intervjuguide

Tilsettingsutvalget ansetter Tone Hagerup i stilling som skolesatsningsleder (universitetslektor, SKO 1009) ved Det humanistiske fakultet 

Dersom Hagerup takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. 

Ansettelsen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Greta Holm
   
Heidi Østbø Haugen Pia Søndergaard

 

Publisert 15. jan. 2021 09:57 - Sist endret 15. jan. 2021 09:58