Christine Meklenborg Salvesen

Kandidat til fakultetsstyret for fast vitenskapelig ansatte ved valget 2018

Jeg ønsker å stille til valg til fakultetsstyret på HF fordi jeg ønsker å være med på å påvirke retningen HF tar fremover. Jeg er oppriktig glad i HF og ønsker å bidra til et sterkt fakultet også i årene som kommer. Det er viktig at HF markerer seg mot både departementet, stortinget og forskningsrådet, ikke minst for å sette humaniora på dagsorden. Et offensivt fakultet er nødvendig også i fremtiden.

Jeg er førsteamanuensis i fransk ved ILOS, hvor jeg ble fast ansatt i 2016.

Fra 2003 til 2016 hadde jeg ulike midlertidige stillinger ved fakultetet: først som stipendiat (2003-2009), så som postdoc (2010-2014) og til slutt som leder for NFR-prosjektet Traces of history (2014-). Som midlertidig ansatt satt jeg to perioder i fakultetsstyret (2012-2013) og en periode i instituttstyret på ILOS (2015). Som student var jeg leder av Norsk studentunion (1996-1997) og satt i styret av Universitetsrådet.

Saker jeg ønsker å jobbe med er følgende:

1 Forskning

 • nytenkning rundt organiseringen av forskning og undervisning
 • fortsatt faglige prioriteringer 3
 • støtte til nye fagmiljøer
 • årlige utlysninger av frie stipendiatstillinger
 • digital humaniora

Jeg ønsker at fakultetet skal ta initiativ til nytenkning rundt måten vi organiserer forskning og undervisning på. Slik det er i dag, løper undervisning og forskning parallelt nesten hele året, og man forventes å bruke tilnærmet lik tid på forskning og undervisning hver uke. Jeg mener det vil være gunstigere å få frigjort større, sammenhengende flater til forskningen. En måte å gjøre det på, er å konsentrere undervisningen og undervise mer intensivt i perioder. Dette vil også være bra for studentene, som får mer trykk på undervisningen.

For meg er det viktig at Faglige prioriteringer 3 ligger fast. De miljøene som nådde til topps, skal ikke være redd for at fakultetet vil gjøre om på dette vedtaket. Samtidig må vi ikke sove på våre laurbær, men føre en aktiv politikk for å identisere og støtte miljøer som kan blomstre i årene som kommer. Det må legges en langsiktig plan for hvordan man best mulig kan støtte forskningsmiljøene i årene som kommer.

Det er viktig for HFs økonomi å sikre ekstern finansiering, som ERC-midler og SFF-er. Jeg mener allikevel at økonomiske motiver ikke kan være drivkraften for HFs forskere. Det må være kvalitet som står i høysetet. Når det er sagt, er dessverre ikke kvalitet nok. Vi trenger administrativ støtte til å nå gjennom i søknadsprosessene. Det sittende dekanatet har utviklet en stor kompetanse på ERC, og den blir viktig også i fremtiden. Samtidig må fakultetet nå ut til forskerne med informasjon om hvilken støtte de kan gi.

De aller fleste stipendiatstillingene som utlyses ved fakultetet, er bundet opp mot prosjekter. Jeg ønsker at det hvert år skal lyses ut noen åpne stipendiatstillinger slik at vi kan fange opp spesielt dyktige kandidater. Jeg er kjent med at dette innebærer en risiko for store mengder søknader som ikke kan oppfattes som reelle. Vi må derfor legge til grunn noen forutsetninger for at man skal kunne søke stipend ved HF. For eksempel må søkerne allerede ha funnet en veileder ved fakultetet, og kanskje skal man lyse ut åpne stipender innenfor ulike overordnede felter (litteratur, språk, historie, religion osv ...) som rullerer. Dette ønsker jeg en
diskusjon rundt for å finne best mulig løsninger. Rent prinsipielt mener jeg det er viktig med noen åpne stillinger fordi det gir oss fleksibilitet til å fange opp dem som faller utenfor  prioriterte prosjekter.

Til slutt ønsker jeg at det legges en plan for sikring av databaser de neste årene. På sikt mener jeg universitetene må få øremerkede midler for dette vedlikeholdet.

2 Studiekvalitet

 • utvikle studiekvaliteten
 • mål om SFU i perioden
 • aktiv bruk av digitale løsninger i undervisningen
 • fremmedspråk i fokus

Mitt inntrykk er at foreleserne på HF er dyktige og at studiekvaliteten jevnt over er god - eller svært god. Jeg mener allikevel at det alltid er rom for utvikling. Vi kan alle ha glede av ideer til nye pedagogiske metoder. Samtidig vet vi at den endrede digitale hverdagen gir muligheter vi ikke hadde drømt om for ti år siden. Det er viktig å stimulere til nytenkning rundt undervisningen, og der spiller fakultetet en viktig rolle. Et klart mål for fakultetet bør være å få et senter for fremragende utdanning (SFU) i løpet av perioden. Det krever en aktiv strategisk
ledelse fra fakultetets side.

Fremmedspråkene ved HF er spesielle fordi de krever både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. HF må arbeide aktivt overfor skolen for å sikre at vi får et godt rekrutteringsgrunnlag i språkfagene. Samtidig er det viktig å vise til arbeidslivet hva våre  kandidater kan, både i språkfag og andre HF-fag.

3 Åpenhet

 • gjennomsiktige prosesser
 • forutsigbarhet
 • innsyn

Jeg var en del av Team Amundsen under dekanvalget. Vi gikk til valg under slagordet Åpenhet og forutsigbarhet. Dette er viktige saker også for meg som enkeltperson. Prosessene i fakultetet må være gjennomsiktige, og vi som jobber på fakultetet må ha innsyn i det som skjer. Samtidig skal prinsippene i utvelgelser og i andre prosesser være definerte slik at det gir forutsigbarhet for alle deltagere.

Publisert 12. nov. 2018 16:55 - Sist endret 12. nov. 2018 16:55