English version of this page

Heidi Østbø Haugen

Kandidat til suppleringsvalget av vara for fast vitenskapelig ansatte ved valget 2020

Kvinne med briller og prikkete bluse, grønn bakgrunn

Bilde: UiO

Om meg

Jeg er professor i Kina-studier ved IKOS. Her leder jeg to eksternfinansierte prosjekter om Kinas globale forbindelser, finansiert av NFR og ERC. Før jeg kom til IKOS i 2018, jobbet jeg ti år ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. Både i forsknings- og undervisningsarbeidet mitt har jeg vært spesielt interessert i metode og etikk, og siden 2018 har jeg sittet i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Jeg har tidligere sittet som representant for midlertidig ansatte i Fakultetsstyret ved SV-fakultetet og vararepresentant i Universitetsstyret. Før jeg ble ansatt ved UiO, jobbet jeg med forskningspolitikk i Kunnskapsdepartmentet (2004‒6) og analyser for Verdens matvareprogram i Roma og Dakar (2006‒8).

Hva jeg synes er viktig

Som vararepresentant i Fakultetsstyret 2021‒22, vil jeg bidra til at fokus holdes på saker jeg anser som viktige. De inkluderer:

  • Arbeidsforhold under koronaepidemien. Fakultetet må ta konsekvensene av at epidemien ikke er en unntakstilstand, men normalsituasjonen i overskuelig framtid. Dette innebærer å opprette tydeligere kommunikasjonslinjer om gjeldende tiltak til de vitenskapelig ansatte, bedre tilrettelegging for undervisning og forskning hjemmefra, prinsipielle diskusjoner rundt kompensasjon for økt arbeidsbyrde, kollegiale arenaer tilpasset situasjonen og alternative velferdstilbud.
  • Tverrfaglighet. Mange opplever tverrfaglig undervisning og forskning som berikende og nødvendig, men også administrativt krevende. Det bør tilrettelegges bedre for samarbeid på tvers av faggrupper og instituttgrenser.
  • Vise fram HF-studienes samfunnsrelevans. Kunnskapen HF-studenter tilegner seg har stor overføringsverdi til arbeidslivet, men studentene kan trenge veiledning for å se hva denne relevansen består i. Det bør legges til rette for flere møtepunkter mellom studie- og arbeidsliv underveis i studieløpet. Erfaringer med eksisterende praksisemner og utvekslingsordninger ved ulike deler av fakultetet bør deles på tvers av HFs institutter.
  • Fortsatt satsing på skoler og lektorutdanning. Fakultetet satser allerede tungt på å utvikle framtidens skole, og enda flere av fakultetets fag og ansatte kan trekkes inn i denne satsingen.
  • Ekstern forskningsfinansiering. HF har lyktes godt i å få midler til humanistisk forskning fra NFR, EUs Horisont 2020 og andre finansieringskilder. I videreføringen av dette arbeidet, bør to forhold vektlegges. For det første bør vi utvide fokuset når vi oppmuntrer ansatte til å søke på EU-midler, og inkludere for eksempel godt etablerte forskere og forskere som ikke selv ønsker å lede en stor forskergruppe. For det andre bør den administrative støtten til etablerte prosjekter styrkes slik at det fortsatt er attraktivt å lede og søke om nye store prosjekter.

En mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Det vil til enhver tid være mange ansatte på HF i midlertidige stillinger, særlig på PhD- og postdoktornivå. Jeg er opptatt av at HF skal være en arbeidsplass der også midlertidig ansatte opplever at de er godt faglig integrert og har innflytelse. Forutsigbare og åpne prosesser for å rekruttere til fakultetet fremmer både kvalitet og mangfold. Jeg ønsker å bidra til at HF er et fakultet der ansatte med ulik bakgrunn trives og får realisert sine ambisjoner som undervisere, forskere og formidlere.

Publisert 17. nov. 2020 10:15 - Sist endret 18. nov. 2020 09:32