Arnt Maasø

Kandidat til suppleringsvalget av vara for fast vitenskapelig ansatte ved valget 2020

Skjermdump av mann i Teams-møte

Bilde: Arnt Maasø i Teams-møte på koronakontoret

Jeg har jobbet som førsteamanuensis ved IMK i snart to tiår, og har etter hvert fått bred erfaring og kjennskap til hele fakultetet som jeg ønsker å ta med inn i Fakultetsstyret. Ved IMK har jeg vært undervisningsleder, verneombud og sittet i programråd og styret. Jeg har også vært aktiv i styret i alumniforeningen til tidligere IMK-studenter flere år. På HF har jeg både vært vara og fast representant i Fakultetsstyret og Tilsettingsutvalget i fireårsperioden 2011-2014. Jeg kjenner også HF som lokalt tillitsvalg ved HF, og har representert Akademikerne i møter med medlemmer og partene på fakultetet i to år (2010-2011). 

Jeg har vært spesielt opptatt av å øke kvaliteten og løfte statusen til undervisning, og hjelpe studenter få en bedre overgang til arbeidslivet gjennom praksis og gjennom skape bevissthet om hvilke ferdigheter og kunnskaper de utvikler gjennom studiene. Jeg har bragt dette engasjementet for undervisning med meg som leder av styringsgruppa for arbeidslivsrelevansprosjektet ved HF 2005-2007, Kollegaveiledningsprosjektet for masterveiledere på HF de siste fem årene, og i flere andre råd og utvalg på HF. I høst ble jeg utnevnt til Merittert underviser av Universitetsstyret og jeg ble tildelt Undervisningsprisen på UiO i 2011 av Studentparlamentet for arbeidet med undervisning.

Hvis jeg blir valgt inn i Fakultetsstyret er det viktig ikke kun å være opptatt av én fanesak – eller representere ett miljø – i møte med de mange viktige sakene og veivalgene for HF fremover i forbindelse med den forestående strategiprosessen. Blant sakene som blir viktig fremover er klimakrisen, bærekraft og grønt skifte på UiO, humanioras relevans og valg knyttet til store samfunnsutfordringer, økonomiske utfordringene på fakultetet, lærdommer fra korona og god bruk av digital og hybrid undervisning, hvordan legge til rette for bedre mangfold ved HF, integrering av den store staben med ansatte med bakgrunn fra andre akademiske kulturer enn den norske, open access, rammer og vilkår for yngre forskere, HFs EVU-tilbud og livslang læring, og HFs rolle i lektorutdanningen. Jeg har ingen programerklæring på alle disse punktene. Men dersom jeg blir valgt inn i fakultetsstyret ønsker jeg å arbeide spesielt for bedre samarbeid og samhandling internt på HF og på UiO: 

Samarbeid, kommunikasjon og kunnskapsdeling på tvers av institutter, miljøer og ansattegrupper på HF og UiO 

  • Flere av de store utfordringene på UiO og HF (som det grønne skiftet, open access, campusutvikling osv.) krever at vi blir flinkere til å dele kunnskap og jobbe sammen på tvers av og mellom nivåer og roller i organisasjonen. 

  • Jeg vil arbeide for bedre faglige og sosiale møteplasser for studenter og ansatte, og sørge for at HF får en sentral rolle i den pågående campusutviklingen. 

  • Jeg vil arbeide for tettere samhandling mellom studenter og ansatte, og for at det skal bli enklere å forske, undervise og studere på tvers av fag og enheter. 

  • Jeg vil arbeide for bedre integrering av de som er nye ved HF og UiO, spesielt de mange ansatte og studenter som har bakgrunn fra en annen akademisk kultur og språk enn den norske. 

Samarbeid og samordning av satsing på livslang læring og arbeidslivsrelevans 

  • HF-studenter skårer fremdeles lavt på samarbeidsevner i kandidatundersøkelsen. Jeg vil jobbe for at dette blir bedre både blant studenter og ansatte på HF. 

  • Jeg tror ildsjelenes tid på området arbeidslivsrelevans og livslang læring er forbi, og vi må bli flinkere til å jobbe systematisk om dette sammen på tvers av hele HF. 

  • Jeg vil arbeide for at studentenes bevissthet om egen kompetanse blir bedre, at dette synliggjøres gjennom studieløpene, at vi samordner dette arbeidet bedre på tvers av programmer og institutter på HF, og at vi jobber mer systematisk om dette med Karrieresenteret og alumiforeninger. 

  • Jeg vil arbeide for at vi utvikler forskningsbaserte og fleksible etter- og videreutdanningstilbud ved HF, og at vi samarbeider med arbeidsliv, alumiforeninger og tidligere kandidater for å lykkes her. 

Samarbeid om - og samordning av - digital læring 

  • Koronatiden har avslørt store sprekker både i infrastrukturen og støttetjenester ved HF og UiO (som jeg bl.a. skrev om i denne kronikken). Jeg vil derfor jobbe for mer og bedre tilgjengeliggjøring av infrastruktur og dataressurser ved HF og UiO. 

  • Jeg vil arbeide for bedre undervisningsstøtte og opplæring til gode for studenter og ansatte. Blant annet vil jeg arbeide for å utvikle HFs nye satsing for digital læring (HF:STUDIO) som ressurs og støtte for alle på fakultetet. (Jeg vil forøvrig bruk en del av tiden til ‘faglig utvikling’ som følger med merittert underviser-ordningen til å være faglig leder for denne satsingen i 2021). 

Godt valg! 

Mer om Arnt (Arnte) kan du se her: https://www.hf.uio.no/imk/personer/vit/arntm/ 

Publisert 17. nov. 2020 10:16 - Sist endret 17. nov. 2020 10:16