Ragnhild Johnsrud Zorgati

Kandidat til fakultetsstyret for fast vitenskapelig ansatte ved valget 2018

Åpenhet og samarbeid

Jeg har engasjert meg i fakultetspolitikken for å arbeide for mer åpenhet og transparens og fordi jeg tror gode løsninger gror ut av diskusjoner der ulike meninger kommer til orde. Ansatte må tidlig få innblikk i politiske prosesser som vil påvirke arbeidshverdagen deres, og enhver som ønsker det skal ha mulighet til å ta del i viktige retningsvalg for fakultetet. Nyansatte bør få informasjon om hvordan det demokratiske systemet ved HF fungere og hvordan de kan føre en sak gjennom den styringsstrukturen som foreligger. Hvordan og på hvilket tidspunkt kan man påvirke prosesser?

Åpenhet i organisasjonen er viktig. Det samme er åpenhet mot verden og mot samfunnet. Lengre studieopphold i et annet språk- og samfunnssystem gir en dypere forståelse av grunnlagspørsmålene i de humanistiske fagene. Derfor bør fakultetet legge til rette for at flere studenter drar på utveksling og at flere PhD-kandidater får gjesteopphold ved utenlandske institusjoner. Dette vil gjøre kandidater fra HF bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, samtidig som internasjonal erfaring er etterspurt av mange arbeidsgivere. For å få til et internasjonaliseringsløft må vi dra nytte av erfaringene som finnes blant de ansatte på fakultetet. Vi er et sammensatt fellesskap med erfaringer fra ulike land og kulturer. Det må studentene våre få lære av!

Samfunnet trenger HF. Vi må trene studentene våre til å tenke kritisk og søke kunnskap slik at de senere vil fatte gode beslutninger i ulike roller og jobber. De skal kunne gå inn i tverrfaglige team med sin humanistiske kompetanse og gjøre en forskjell. De skal være gode ambassadører for HF og for vår faglige virksomhet. Jeg mener at vi HF’ere kan bli enda flinkere til å kommunisere betydningen av vår forskning til sektorer som trenger den, blant annet skoleverket, kultursektoren, utenrikstjenesten, og deler at forvaltningen som arbeider med innvandring og integrasjon. I tillegg kan vi samarbeide mer med fagmiljøer utenfor humaniora og vise humanioras relevans i møte med samfunnsutfordringer knyttet til miljø og ny teknologi. Vi skal også drive god formidling til den brede offentlighet.

En sak som er spesielt viktig for meg er hvordan vi skal formidle HFs blikk for kompleksitet og historiske linjer i en samtid der raske og enkle svar ofte preger det offentlige ordskiftet og ny teknologi endrer måten vi kommuniserer på. Derfor bør god formidling bli høyere verdsatt.

Konkrete saker jeg er opptatt av:

  • At faste vitenskapelige ansatte skal få mer konsentrert tid til forskning og undervisning. Her finnes det mange ulike løsninger, og hvert fagmiljø vil ha spesielle behov. En enkel modell er at to vitenskapelige ansatte deler på undervisningen av et eller flere kurs og at de deler semesteret mellom seg.
  • At et visst antall PhD-stipender utlyses mer åpent, og ikke bare som del av pågående forskningsprosjekter. Søkerne må imidlertid knytte seg til et fagmiljø eller en forskningsgruppe og skissere hvem de ønsker som veileder. Slik sikrer vi at kandidater får et godt faglig miljø. Samtidig vil mer åpne utlysninger sikre kreative og nytenkende kandidater et steg inn i akademia.
  • At faglige prioriteringer III gjennomføres. Mye arbeid er allerede lagt ned i dette både av institutter og fagmiljøer, og miljøene som er valgt ut må få forutsigbare rammer. Samtidig må prosessen evalueres. Jeg vil derimot ikke arbeide for en ny omgang faglige prioriteringer hvis jeg blir valgt inn i fakultetsstyret.

En kort presentasjon av meg selv:

Jeg er førsteamanuensis religionsvitenskap ved IKOS og har vært fast ansatt ved UiO siden 2013. I perioden 2012-2013 var jeg postdoktor i litteraturvitenskap ved ILOS. Jeg har bred internasjonal erfaring fra studie- og forskningsopphold i Frankrike, Belgia, Canada og Tunisia. Forskningen min er tverrfaglig og kombinerer perspektiver fra religionsvitenskap, kulturhistorie og komparativ litteraturvitenskap. Jeg sitter nå i ledergruppen for et større NFR-finansiert forskningsprosjekt og har vært faggruppeansvarlig for religionsvitenskap i perioden 2014-18. Jeg var representant for de MVA i instituttstyret ved ILOS (2012–2013), vara for de MVA i fakultetsstyret (2011–2012) og har hatt flere tillitsverv som student, blant annet som leder for studentforeningen ved Institutt for komparativ litteraturvitenskap, Montreal Universitet (2000–2001).

Publisert 12. nov. 2018 16:55 - Sist endret 12. nov. 2018 16:55