Rune Svarverud

Kandidat til fakultetsstyret for fast vitenskapelig ansatte ved valget 2018

Kort bio

Jeg har vært ansatt som førsteamanuensis og senere professor i Kina-studier ved IKOS siden 2004. Min fagbakgrunn er innenfor tradisjonelle humanistiske disipliner som filologi, språk og idehistorie med et snev av naturvitenskap (kjemi) fra lavere grad. Fra doktorgrad og fremover har mine viktigste faglige interesser vært kinesisk språk og språkendring, kinesisk intellektuell historie, kulturell endring og kulturkontakt. I senere år har jeg især arbeidet med kunnskapsproduksjon, kunnskapsformidling og idestrømninger mellom Kina og vesten.

I min forskning har jeg lenge vært så heldig å kunne jobbe sammen med andre i team på felt som interesserer meg. Som postdoc var jeg deltaker i et større forskningsprosjekt i Göttingen og Berlin, og hadde i den forbindelse et lengre forskningsopphold i Tyskland. I de siste 4 år har jeg vært en del av forskningsteamet i det NFR-finansierte Airborne-prosjektet som arbeider med spørsmål om den menneskelige og sosiale dimensjon av luftforurensing i Kina. I dette prosjektet har vi jobbet og publisert sammen på tvers av fag-, disiplin- og landegrenser. Forskerne i Airborne har også igangsatt undervisningssamarbeid Norge-Kina med miljø som tema, finansiert med Intpart-midler. Alle disse gode erfaringene har gjort at jeg ser på forsknings- og undervisningssamarbeid som noe udelt positivt og berikende for vår virksomhet.

Innen ledelse og administrasjon har jeg ledererfaring fra ett av HFs studieprogrammet 2003-2007, var leder av ett av de nasjonale fagråd 2006-2010, og var forskningsleder og stedfortredende instituttleder ved IKOS i perioden 2007-2014. Jeg har fullført UiOs forskningslederprogram, ledet og deltatt i mange stillingskomiteer ved UiO og andre institusjoner, og jeg har vært medlem i mange ulike strategiske adhoc-komiteer ved HF og UiO. Jeg har mange års erfaring fra styrearbeid som fast medlem i styret i UiO:Energi 2015-2017, medlem i instituttstyret ved IKOS og dets forløpere i mer enn 10 år, og jeg har sittet som vara i HFs fakultetsstyre i en periode tidligere.

Hvis jeg blir valgt som medlem i HFs fakultetsstyre vil jeg:

- være et kritisk korrektiv til ledelsen

- bidra til at fakultetsstyret blir en reell beslutningsarena der ulike synspunkter komme frem, preget av stor takhøyde og konstruktiv debatt

- arbeide for åpne og gjennomsiktige prosesser ved HF som inkluderer alle ansattegrupper
- fremme en aktiv, kritisk og konstruktiv debattkultur ved fakultetet

- arbeide for gode strategiske beslutninger med mål om at de humanistiske fagene ved UiO skal bli enda bedre rustet for fremtidige utfordringer, inkludert samfunnsutfordringer

- støtte arbeid for nye/flere tverrfaglige arenaer og møteplasser
- arbeide for god økonomistyring ved fakultetet og HFs institutter

- arbeide for inkludering av studenter i alle prosesser og at utdanningene utvikles i samspill med arbeidslivet
- arbeide for god/bedre bruk av HFs rekrutteringstillinger (PhD og postdoc)
- arbeide for en god rekrutteringspolitikk og gode ansettelsesprosedyrer i faste vitenskapelige stillinger

- være spesielt opptatt av at også internasjonale arbeidstakere blir hørt og føler seg representert i universitetsdemokratiet
- arbeide for at HFs forskere skal komme i en bedre posisjon for å vinne frem med søknader om midler til humanistisk forskning i NFRs programmer og i EU

Publisert 12. nov. 2018 16:55 - Sist endret 29. jan. 2019 15:50