Erlend K. Haavardsholm

Kandidat til fakultetsstyret for teknisk og administrativt ansatte ved valget 2018

Bakgrunn

Jeg er i dag forskningsrådgiver ved IAKH. Siden jeg først ble tilsatt i 2006, har jeg jobbet i mange forskjellige stillinger ved HF. Jeg har vært vit.ass., konsulent i studieseksjonen og jeg har hatt ansvar for budsjett og regnskap ved IAKH. I 2016 vikarierte jeg et halvt år i stillingen som EU-rådgiver ved fakultetet.

Styrearbeid: Jeg har flere års erfaring fra instituttstyret ved IAKH og er i dag 1. vara til fakultetsstyret. Jeg har deltatt på flere fakultetsstyremøter og møter i tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV). Jeg har vært en aktiv og tydelig representant for vår gruppe gjennom de vervene jeg har innehatt. Da jeg ble anmodet om å stille til valg for en ny periode i fakultetsstyret trengte jeg derfor ikke lang betenkningstid før jeg bestemte meg for å gjøre det. Jeg er svært takknemlig for støtten jeg allerede har fått fra mine forslagsstillere.

Det er med stort engasjement jeg stiller til dette valget. Jeg ønsker å bruke min erfaring og mitt engasjement for fakultetet – og for sektoren vår – inn i fakultetsstyrets arbeid, og jeg er trygg på at jeg vil kunne gjøre en god jobb.

Viktige saksfelt i kommende periode

Fakultetsstyret behandler saker av overordnet og strategisk karakter, og som medlem vil jeg i første rekke bidra til å sikre at vedtakene som gjøres i fakultetet fattes på et så godt grunnlag som mulig. Dette vil jeg gjøre ved å delta aktivt i diskusjoner og være med på å sikre gode prosesser.

Saksfelter jeg anser som særlig viktige i kommende periode er blant annet:

  • Økonomi og budsjettarbeid: Dette er et felt det er viktig å ha særlig fokus på i årene som kommer. Fakultetet er på vei inn i en periode med strammere økonomi etter noen år med til dels store mindreforbruk. I og med at økonomien definerer handlingsrommet fakultetet opererer innen, vil dette være et felt jeg vil være særlig opptatt av.  
  • Strategisk plan: I kommende styreperiode skal HF vedta ny strategisk plan. Arbeidet som gjøres her, legger de overordnete føringene for fakultets mål og retning i årene som kommer etter 2020. Det er viktig at prosessen rundt dette arbeidet er god og åpen.
  • Oppfølging av «effektiviseringsprosesser»: en av grunnene til lavere bevilgninger til sektoren skyldes regjeringens effektiviseringskutt. Økt digitalisering, omorganisering og mer effektive rutiner gir forventninger om at det er rom for effektivisering blant den administrative staben. Dette er en sak jeg ha et ekstra fokus på, og hvor jeg vil være med å sikre grundige og ryddige prosesser.
  • Samfunnsnytte vs. egennytte: Vi lever i en tid da synet på sektoren vår og forventningene til hva et universitet skal være, endres. Det er et økende press om relevans og samfunnsnytte. Vi må lytte til signalene som kommer utenfra, men samtidig ikke miste av synet universitetets egenart. Denne balansen vil jeg ha med meg når saker av strategisk betydning for fakultetet skal diskuteres.
  • Forskerutdanning: det tilbys mye god forskerutdanning ved fakultetet, samtidig signaliseres det fra tid til annen fra stipendiatene at de ikke alltid føler seg integrert og ikke alltid føler utdanningen treffer. Dette er noe jeg vil ønske å følge med på i kommende styreperiode.
  • Undervisning/studier: Det er viktig å ha fokus på studiekvalitet i kommende periode. Å se undervisning og forskning i sammenheng er noe jeg mener vil styrke begge felter. Å yte god forskningsbasert undervisning er et overordnet mål. Det er flott at FPIII så undervisning og forskning i sammenheng. Samtidig kommer det stadig signaler om at forskningsprosjekter bør ha en integrert komponent knyttet til undervisning. Dette er noe vi som fakultet bør følge opp.
  • Våre studiers arbeidslivsrelevans: Det er viktig at det er et fortsatt fokus på dette og at det gode arbeidet som gjøres på dette feltet allerede, følges opp.
  • Spissing og bredde: Fakultetet må fortsette å ha fokus på å bygge gode og dynamiske miljøer som ligger i front internasjonalt innen forskning og undervisning. Samtidig må vi anerkjenne at ikke alle kan eller ønsker å være del av slike miljøer. Vi må derfor også huske på å sikre bredden i arbeidsmetode og portefølje.
  • Personalpolitikk: rekruttering er blant det aller viktigste vi gjør. Å sikre at vi (fortsetter) å rekruttere de beste kandidatene fordrer at vi har gode prosesser for rekruttering og at vi fremstår som en attraktiv arbeidsplass.           

Arbeidsform i fakultetsstyret:

Jeg vil arbeide for at flere av de sakene som fremmes for fakultetsstyre som vedtakssaker, først legges frem som diskusjonssaker slik at styrets medlemmer kan delta i prosessen på et tidlig stadium og dermed sikre større reell innflytelse.

Representasjon

Som representant for de teknisk-administrativt ansatte i fakultetsstyret, vil jeg føle et spesielt ansvar for å fremme våre interesser og synliggjøre verdien av vår kompetanse og av det administrative arbeidet som faktisk utgjør en helt nødvendig komponent i saker som fremmes både på institutt- og fakultetsnivå. Samtidig er jeg veldig klar over at alle ansatte ved HF – uavhengig av gruppe -  jobber for felles mål. Vi jobber alle for at fakultetet skal være et godt sted å jobbe og et godt sted å studere.

Samarbeid

Hvis jeg blir valgt som representant for teknisk-administrativ gruppe i fakultetsstyret, vil jeg legge opp til et nært samarbeid med de andre TA-representantene. Jeg vil også lytte til dere som ønsker å komme med innspill. Det er veldig lov å sende e-post eller ta en telefon dersom dere vil diskutere en sak. Jeg vil naturligvis også gå i dialog med andre grupper og enkeltpersoner for å skaffe meg et bredest mulig mandat.

Publisert 12. nov. 2018 16:58 - Sist endret 12. nov. 2018 16:58