Pia Søndergård

Kandidat til fakultetsstyret for teknisk og administrativt ansatte ved valget 2018

Noen overgripende mål

Troen på de humanistiske fag. Jeg mener at de humanistiske fagene har stor egenverdi og at vi bør kjempe for å motarbeide trendene som peker på at humaniora kun har en plass som støtte for de våte fagene. Dette er ikke lett, da forskningsrådet og tematiske utlysninger i stor grad peker seg inn på de våte fag, men jeg mener at dette like vel er noe vi kan kjempe for å motarbeide.

Jeg ønsker å være med i fakultetsstyret for å bidra til å videreutvikle et fakultet med høy kvalitet, både i forskning og undervisning, hvor forskning, undervisning og administrasjon ikke sees på som isolerte deler som kjemper mot hverandre, men hvor det sees på som en helhet som jobber mot felles mål. Dette betyr at vi på best mulig måte skal legge til rette for forskning med høy kvalitet, forskningsnær undervisning som gir studenter adgang til å delta i pågående forskning, og en dyktig administrasjon som bidrar til muliggjøringen og gjennomførbarheten av dette. 

For å gjennomføre strategier og mål det viktig at fakultetet har et åpent og godt samarbeid med instituttene. Instituttene må føle at veien er kort til fakultetsledelsen og prosesser og strategiske valg må være åpne og transparente, og ikke minst – godt formidlet. Jeg syntes blant annet at et formøte før fakultetsstyremøtene er et godt forslag fra det nye dekanatet.

Fakultetet bør også bidra til å legge til rette for at forskningsprosjekter inkluderer studenter fremfor at det gis fullt frikjøp. Vi må støtte opp om gode tiltak for å beholde studentene våre. Økt gjennomføring vil bedre økonomien og det er verdt å nedlegge ressurser i dette. Gode forskere og undervisere som til stadighet blir fullt frikjøpt er en utfordring.

Som representant for de teknisk/administrative ansatte vil det være viktig for meg å passe på at enhver plan og strategi for fakultetet i fremtiden må inkludere de administrative. God administrativ støtte er essensielt for gjennomføringen av enhver utvikling fakultetet ønsker.

De teknisk/administrative er en viktig ressurs for fakultetet og vi trenger å sette dette på dagsorden. I det lange løp har vi som fakultetet alt å vinne på å beholde dyktige administrative ressurser over tid. Høy gjennomtrekk gagner ingen.

For å beholde dyktige ressurser trenger de mulighet for meningsfylte oppgaver og videreutvikling, og et konkurransedyktig lønnsnivå. HF er et av fakultetene kjent for å ha lav lønn for teknisk/administrative, og da spesielt på studiesiden. På kort sikt kan dette sikkert virke lønnsomt, men effektive, dyktige og engasjerte konsulenter og rådgivere som blir i jobben er på lengre sikt mer lønnsomt.

Noen enkeltsaker

  • Arbeidspliktregnskap. Det er på tide å foreta en evaluering av pliktregnskapet. Min erfaring er at det har utviklet seg til å bli noe annet enn hva det var ment å være. Det oppleves hemmende på valg av undervisning og eksamensformer, vitenskapelige føler ofte at «alt må med» fordi det er eneste måten å synliggjøre arbeidet deres, det krever mye administrative ressurser og fører ofte til dårlig stemning mellom vitenskapelige og administrative.
  • Faglige prioriteringer. Dersom faglige prioriteringer skal videreføres, bør flere momenter vurderes. Blant annet institutts evne til å overta lønnskostnadene etter at prioriteringsperioden er over, og muligheter for oppstartsmidler til dyktige, men nyere og mindre miljøer. 
  • Undervisning i bolker. Dette er et forslag som kom opp under dekanvalget og som jeg ser kommer opp igjen nå, i fakultetsstyretvalget blant de fast vitenskapelige. Som tidligere studiekonsulent er jeg skeptisk til dette forslaget. Studenter skal ha valgfrihet og må ofte velge emner både fra 80-gruppe og 40-gruppe i samme semester. Her mener jeg at studentenes mulighet til å sette sammen de emner de trenger, og dette uten å risikere å få en periode med dobbel, eller trippel, undervisning, veier tyngre enn at underviser skal få perioder med forskningsro i semesteret.
  • Stipendiatstillinger. Det er viktig å ikke sanere bort de mer åpne stipendiatstillingen. Man kan gjerne legge som føring at de skal knyttes til aktive forskningsmiljøer. De eksternfinansierte stillingene er som regel svært spesifikke og gir lave søkertall og må ofte utlyses flere ganger. Stillingene som kommer fra fakultetet, gir større søkertilgang og stipendiatene blir oftere bedre integrert, både i fagmiljøet som helhet og med sine medstipendiater.

Bakgrunn

Jeg startet med deltidsjobbing på eksamenskontoret og HF Studentinfo mens jeg studerte. Fra 2008 har jeg jobbet fulltidtid på IFIKK, først som studiekonsulent for kunsthistorie, så program- og studiekonsulent for samme fag. Fra 2015 har jeg jobbet som phd-koordinator og med internasjonalisering, i tillegg til Cristin. Jeg er også verneombud og sitter i LAMU, og sitter i dag i instituttstyret. Jeg har en Cand.mag med mellomfag i kunsthistorie og idéhistorie og spansk semesteremne, og en Mastergrad i Idéhistorie.

Jeg mener at min bakgrunn fra både studier og innenfor forskning gir meg en god evne til å se helheten i valg som skal tas på vegne av fakultetet. Tiden fra instituttstyre har gitt meg innsikt i hvordan et institutt arbeider med å finne rom for egne mål, sett i lys av fakultetets, og ikke minst av økonomien. Både når man sitter med et stort overskudd og hvor fort det kan snu seg til et underskudd, selv om alle råd er fulgt. Alle disse erfaringene ønsker jeg å ta med meg inn i fakultetsstyret for å bidra til å gjøre dette til et godt sted å arbeide og å studere. Jeg er åpen for nye ideer, men mener det er viktig å se de langsiktige konsekvensene, noe min erfaring og bredde gir meg mulighet til. 

Publisert 12. nov. 2018 16:58 - Sist endret 12. nov. 2018 16:58