Samarbeid med andre fakulteter

Fakultetsledelsen deltar i nettverk med nordiske hovedstadsfakulteter, og i Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-filosofiske fag. Fagmiljøene er representert i nasjonale fagråd.

Nordiske hovedstadsfakulteter

Fagprofilen ved Det humanistiske fakultetet har betydning for det nasjonale kunnskapsgrunnlaget på mange språk- og kulturområder. Blant fakultetets drøye 70 fag er et stort antall fag vi er alene om i Norge. Denne profilen deler fakultetet med de humanistiske fakultetene i København, Stockholm og Helsinki. HF deltar i et nettverk for ledelsene ved de humanistiske hovedstadsfakultetene i Norden.

Nasjonalt fakultetsmøte

Dekaner og fakultetsdirektører ved de humanistiske fakultetene møtes i nasjonalt fakultetsmøte, et organ som skal samordne høyere utdanning og forskning innenfor humaniora. Møtet skal gi råd i overordnede fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, Universitets- og høgskolerådet eller de nasjonale fagrådene som hører inn under fagområdet. Fakultetsmøtene kan på eget initiativ ta opp saker innen sine fagområder.

Nasjonale fagråd

Nasjonale fagråd er samarbeidsorganer for de faglige grunnenhetene under universitetenes fakulteter og for tilsvarende fagmiljø ved andre høgre læresteder. De nasjonale fagrådene skal gi råd i spørsmål av faglig art etter anmodning fra medlemsinstitusjonene eller fra Universitets- og høgskolerådet eller fra vedkommende nasjonale fakultetsmøte. Fagrådene kan også på eget initiativ eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor sitt virkeområde.

Det er 23 fagråd innen humanistiske fag, flere av dem ledes fra fagmiljøer ved Det humanistiske fakultet i Oslo.

Publisert 24. nov. 2015 14:08