Fritt Ord studentstipend

Skriver du masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati? Søknadsfrist for stipend: 13. oktober.

Inntil fem studentstipend på inntil kr 60.000 utlyses for masteroppgave*, juridisk spesialoppgave eller tilsvarende innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati ved

  • Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo
  • De juridiske, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fakulteter, Universitetet i Oslo
  • Det juridiske fakultet og Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og
  • Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim

Søknad

Søknad skal inneholde følgende hovedelementer, og bare disse:

Kortfattet søknad

  • Prosjektskisse (inntil 1200 ord) med arbeidstittel som angir oppgavens tema, og en klar framstilling av oppgavens problemstilling(er) og metodevalg. Dersom prosjektskissen inneholder faglig begrunnede tiltak (feltarbeid e.l.) som medfører særlige kostnader for søkeren, bør et enkelt budsjett for dette inkluderes.
  • Kort henvisning til relevant forskningslitteratur.
  • Henvisning til det institutt du ønsker skriveplass ved.
  • Annen støtte (stipend el.l.) du har fått til prosjektet.

Søk ved å sende epost til: fritt-ord-stipend@nchr.uio.no, tekst til meldingsfeltet: soknad-fritt-ord

Scannede kopier av relevante attester og karakterutskrifter kan vedlegges e-post, dersom det anses nødvendig. En erklæring fra veileder vil kunne støtte søknaden. Originaler av vedlegg må kunne framvises på forespørsel. Vi ber om at eventuelle vedlegg sendes som pdf-filer.

Søknadsfrist

13. oktober 2017

Spørsmål?

Besvares per epost.

Stipendtildeling

Institusjonen Fritt Ord finansierer stipendene, og utlysningen er betinget av at Institusjonen Fritt Ord godkjenner stipendtildelingene. Det vil kunne bli aktuelt med intervjuer av søkere.

Bedømmelseskomitéen kan vurdere å dele et stipend mellom to søkere, slik at hver av disse mottar kr 30.000.
Alle søkere vil få skriftlig svar når bedømmelseskomitéen er ferdig med sitt arbeid. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Stipendmottagere vil også ha mulighet til å få skriveplass og eventuelt også faglig bistand/veiledning i 2018, under forutsetning av at det finnes ledig kapasitet og/eller relevant kompetanse. Stipendtildeling vil normalt være betinget av at søker tar imot et slikt tilbud.

*Merk at med 'masteroppgave' menes i denne sammenheng en skriftlig oppgave av forskningskarakter, med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer. Oppgaven skal utarbeides innen rammen av et mastergradsprogram av et samlet omfang tilsvarende 120 studiepoeng eller mer.

Publisert 18. sep. 2017 15:22 - Sist endret 9. okt. 2017 14:27