Ansettelse av en skolesatsingsleder

Det lyses ut en stilling som faglig leder for skolesatsingen. Dette er et prioritert tiltak knyttet til satsing på lektorutdanning og på etter- og videreutdanning for lærere.

Se stillingsutlysningen: Skolesatsningsleder ved Det humanistiske fakultet (universitetslektor/førstelektor)

Mandatet til skolesatsingslederen er å:

  • Initiere, lede og koordinere satsingen.
  • Bygge nettverk med relevante aktører som Utdanningsdirektoratet, fylke, kommune og skole.
  • Lede arbeidet med etter- og videreutdanning, både utvikling, modeller, innhente eksterne midler med mer.
  • Være sentral i Det humanistiske fakultetets (HF) kontakt med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og de andre skolefakultetene.
  • Bygge og koordinere et nettverk for skoleinstituttene ved HF.
  • Bevisstgjøre om sammenhengen mellom videregående skole og UiO, både i HFs mottak av studentene og i hva vi lærer studentene våre som framtidige lærere. God kjennskap til forutsetningene nye studenter kommer med til UiO (med effekt også for disiplinfagene).

Løfte lektorsatsingen

Skolesatsningslederen vil lede satsingen og bidra til å løfte hele UiOs lektorsatsing. Personen vil jobbe tett med de andre fakultetene, blant annet gjennom deltakelse i Styringsgruppa for lektorprogrammet (STYLE-nettverket). Nettverket ledes av Det utdanningsvitenskapelige fakultet og består av de fire fakultetene som inngår i lektorprogrammet. 

Humanistisk skolesatsing

Skolesatsingslederen tenkes å ha en koordinerende rolle i den humanistiske skolesatsingen, ved å utvide og styrke fakultetets kontaktflate mot skolene og skoleeiere. 

Personen vil være et sentralt kontaktpunkt mot skolen, og bidra til å skape kontinuitet i et langsiktig strategisk arbeid med utvikling av de humanistiske fagenes betydning i skolene.

Profesjonalisere etter- og videreutdanning

Det er et mål å profesjonalisere etter- og videreutdanningen. HF vil styrke handlingsrommet for å utvikle faglig solide og praksisnære modeller for etter- og videreutdanning innen de humanistiske fagområdene. Dette gjøres ved å øke innsatsen for å hente inn ekstern finansiering. En slik styrking vil være i tråd med fagfornyelsen.

Publisert 25. sep. 2020 13:18 - Sist endret 18. nov. 2020 15:21