Om HFs lektorsatsing

Med lektorsatsingen vil fakultetet ta grep om lektorprogrammet, styrke samarbeidet med skolen og utvikle tilbudet om etter- og videreutdanning.

Hvorfor en egen satsing?

UiOs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at over 30 prosent av studentene som er utdannet ved Det humanistiske fakultet (HF) går til jobber i skolen. Skolen er dermed den klart største arbeidsgiveren for fakultetets kandidater.

Fakultetet ønsker en sterkere felles lektorsatsing som er godt integrert i fagmiljøet og tett koblet på ledelsen. Det er også behov for en felles satsing på etter- og videreutdanningstilbudet rettet mot skolen. 

For å lykkes må satsingens todelte mål, lektorutdanningen og etter- og videreutdanning, være kjent og forankret på alle nivåer i organisasjonen. Lektorsatsingen og skolesatsingslederen skal inngå i et fellesfakultært løft og inkluderes i eksisterende organisasjon og fagfellesskap.

HFs lektorkandidater skal lykkes

Fakultetet har som mål at HFs lektorkandidater i enda større grad skal lykkes faglig og profesjonelt, slik at de kan bidra til å forme og utvikle fremtidens skole.

For å lykkes må satsingens todelte mål, lektorutdanningen og etter- og videreutdanning, være kjent og forankret på alle nivåer i organisasjonen. Lektorsatsingen og skolesatsingslederen skal inngå i et fellesfakultært løft og inkluderes i eksisterende organisasjon og fagfellesskap.

HF har i flere år ønsket å styrke fakultetets eierskap til Lektorprogrammet og bedre læringsmiljøet for lektorstudentene. Evalueringer av lektorprogrammet viser at mye fungerer godt, men det er utfordringer knyttet til lektorstudentenes tilhørighet og integrering i de ulike fagmiljøene.

Fakultetet skal styrke kontakten med kandidater som jobber i skolen – både for å tilby relevant faglig oppdatering i form av etter- og videreutdanning, og for kontinuerlig utvikling og forbedring av lektorutdanningen.

Elever er fremtidige studenter

Elever i videregående skole er fakultetets kommende studenter. For å utvikle fremtidens utdanninger må HF ikke bare ha god kunnskap om hva elevene tar med seg fra videregående skole, men også være en partner i utviklingen av skolens forberedelse av fremtidige studenter. Tydeligere engasjement for, dialog med og kunnskap om skolen vil gi et bedre grunnlag for å utvikle HFs utdanninger.

Profesjonalisere etter- og videreutdanning

HF vil utvide handlingsrommet for å utvikle faglig solide og praksisnære modeller for etter- og videreutdanning innen de humanistiske fagområdene. Det gjøres ved å øke innsatsen for å hente inn ekstern finansiering. En slik styrking vil være i tråd med fornyelsen av læreplanene i skolen.

Skolesatsingsleder ved fakultetet

Fakultetet ansetter en faglig skolesatsingsleder. Skolesatsingslederen skal lede satsingen ved fakultetet, etablere et nettverk for skolerettet humanistisk undervisning og forskning og være en ressursperson for ansatte som er knyttet til lektorutdanningen.

 


Publisert 25. sep. 2020 13:18 - Sist endret 28. sep. 2020 10:29