Tidlegare eksamensoppgåver ved ILN

Her finn de lenker til tidlegare eksamensoppgåver gitt ved ILN.

Hopp direkte til EXFAC, IBS, IRSK, LING, MAS, NFI, NOAS, NOR, NORINT, RETKOM eller SPR.

IRSK2100 - Innføring i gammelirsk
IRSK2300 - Irske middelaldertekster
IRSK2303 - Keltiske mytologiske tekster
IRSK4303 - Celtic Mythological Texts
LING1100 - Semantikk og pragmatikk 1
LING1107 - Språktilegnelse
LING1109 - Flerspråklighet
LING1111 - Fonetikk og fonologi 1
LING1112 - Morfologi og syntaks 1
LING1113 - Psykolingvistikk og sosiolingvistikk
LING2100 - Semantikk og pragmatikk 2
LING2104 - Morfologi og syntaks 2
LING2108 - Språkendring
LING2111 - Språkendring og språktypologi
LING2114 - Språkstruktur i et mindre kjent språk
LING2121 - Fonetikk og fonologi 2
LING4101 - Språkvitenskapens vitenskapsteori
LING4111 - Fonetikk og fonologi 2
LING4118 - Semantikk og pragmatikk 2
LING4120 - Lingvistisk fordypningsemne A
LING4130 - Lingvistisk fordypningsemne B
LING4140 - Språkvitenskapelig metode
LING4150 - Språk og evolusjon
LING4181 - Veiledet lesning i lingvistikk
MAS1511 - Norrøn og keltisk mytologi
NFI1100 - Runology - General Introduction
NFI1101 - Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie
NFI2130 - Norrøn prosa
NFI2300 - Norrønt tekststudium
NFI2240 – Norrøn poesi og juridiske tekster
NFI4100 - Runology - General introduction
NFI4120 - Old Norse - language and texts
NOAS1100 - Innføring i norsk som andrespråk
NOAS2101 - Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv
NOAS2102 - Andrespråksundervisning og andrespråkslæring
NOAS2301 - Litteratur i en flerkulturell kontekst
NOAS4101 - Andrespråksforskning i faghistorisk lys
NOAS4102 - Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring
NOAS4103 - Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv
NOR1100 - Norsk grammatikk
NOR1107 - Sosiolingvistikk, talemålsvariasjon og språkkontakt i Norge
NOR1109 - Norsk språkhistorie, dialektlære og sosiolingvistikk i eit nordisk perspektiv
NOR1108 - Klarspråk - korrekt og forståelig norsk
NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000
NOR1302 - Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1
NOR2101/4103 - Norsk språkhistorie
NOR2111 - Syntaks og morfologi
NOR2120/4120 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2
NOR2310 - Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2
NOR2311 - Nordisk samtidslitteratur
NOR2312 - Sammensatte tekster i norskfaget
NOR2320 - Epokestudium i nordisk litteratur A
NOR2340 - Sjangerstudium i nordisk litteratur A
NOR2360 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur A
NOR2380 - Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A
NOR2400 - Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur
NOR2415 - Contemporary Scandinavian Film: Cultural, Aesthetic and Literary Approaches
NOR2440 - Sjangerstudium i nordisk litteratur B
NOR4308 - Tekstbedømmelse og forlagsarbeid
NOR4310 - Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2
NOR4312 - Litteraturdidaktikk
NOR4314- Litteraturkritikk
NOR4320 - Epokestudium i nordisk litteratur A
NOR4340 - Sjangerstudium i nordisk litteratur C
NOR4360 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur C
NOR4380 - Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A
NOR4401 - Litteraturformidlingens sjangre
NOR4402 - Den litterære institusjon
NOR4410 - Nordisk samtidslitteratur
NOR4440 - Sjangerstudium i nordisk litteratur D
NOR4450 - Teoretiske innfallsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur
NOR4460 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D
NOR4491 - Prosjektbeskrivelse i litteraturformidling
NOR4910 - Praksisemne for studieretning i litteraturformidling
NORINT0110 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 1
NORINT0114 - Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs
NORINT0120 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 2
NORINT0130 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 3
RETKOM1102 - Tekst og kommunikasjon
RETKOM2103 - Diskursanalyse
RETKOM2160/4160 - Nordisk Sakprosa
RETKOM4101 - Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon
SPR4110 - Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet
SPR4140 - Språkvitenskapelig metode

 

Publisert 4. mars 2016 16:23 - Sist endra 31. mai 2022 13:38