Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur er utstyr og systemer for sanking, lagring og behandling av ulike typer forskningsdata.

Infrastrukturen kan være samlet i laboratorier, som enten er fysiske eller virtuelle, eller bestå av bare en enkel komponent. Infrastrukturen kan også inkludere en kompetanse-hub.

Felles for all forskningsaktivitet er behovet for ulike typer behandling, analyse og lagring av data, i samsvar med krav og regler.

Laboratorier

Det finnes en rekke laboratorier ved HF. Disse tilbyr ulike apparater og sensorer  for høsting av data fra ulike kilder.

I hovedsak er labene forberedt for opptak av menneskelig aktivitet over tid (Human time data), men det finnes også eksempler på naturvitenskaplige instrumenter blant annet spektrografi og røntgen.

For andre datakilder, som tekst eller foto, benyttes ulike datasystemer for klargjøring, analyse og publisering. Disse er enten spesiallaget ved HF eller består av standardisert programvare.

Lagringstjenester

Lagring av forskningsdata har fått større fokus de senere årene og oppdaterte datahåndteringsplaner er nå et premiss for å nå opp i konkurransen om prosjektstøtte hos blant annet NFR og i EU. HF og UiO tilbyr en rekke løsninger for de ulike fasene i datasettenes livsløp.

Utstyrsregisteret

HF har et eget register over ulike opptaksutstyr og apparater for datafangst. (Krever innlogging)

Apper, databaser og -systemer

HFs tre utviklingsmiljø, EDD, Tekstlab og DMLF har hver for seg utviklet en rekke systemer og verktøy for humanistisk forskning og formidling. Enkelte er særløsninger for bestemte prosjekter eller samlinger, men de fleste er tilrettelagt for at nye prosjekter skal kunne benytte systemene.

Mer om tjenester fra:

Kompetanse-hub

Kompetanse-hub'er er en del av UiOs satsning på å bygge opp hub-node-strukturer som skal skal sørge for effektiv utnyttelse av ressurser, kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring mellom ulike deler av UiO innenfor en gitt metode eller tema.