Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi av Bjarne Rogan og Arne Bugge Amundsen (red.)

Museer er like aktuelle institusjoner i dag som de var for 100 eller 150 år siden.

Novus forlag 2010

Debatten om dem preger det offentlige ordskiftet, enten det dreier seg om lokalisering eller byutvikling, kunnskapsformidling eller underholdning, demokrati, integrering eller undertrykking. Spektakulære museumsbygninger reiser seg i såvel Shanghai som Bilbao. Debatten om beliggenhet og faglig profil bølger fram og tilbake, i Oslo som i Paris.

Det er noe foruroligende, men også dypt fascinerende, ved en type institusjon som er så fleksibel, som kan romme så mye ulikt av ambisjoner, politikk, gjenstander og kunnskap. Demo­kratiske og totalitære regimer, institusjonskritikere og konvensjonelle kultureliter kan alle finne rom for seg og sine prosjekter innenfor museumsinstitusjonen.

Museer er en type institusjon som gjør krav på vår oppmerksomhet, som samfunns- og kulturinteresserte, som publikumere og politikere, som studenter og forskere. Boken behandler sider ved museenes historie, men den tar i enda større grad opp problemstillinger rundt dagens museer.

Boken retter også søkelys på ulike museale fenomener ut fra ulike faglige ståsteder. Det er en bok om museer og om museologi på norsk, som kan bidra til en større bevissthet rundt museets samfunnsrolle og museenes sentrale plass i vitenskap og kulturliv.


 

Published Apr. 11, 2011 9:37 AM - Last modified Mar. 2, 2012 8:46 AM