Rolf Theil

Professor emeritus
Image of Rolf Theil
Norwegian version of this page
Mobile phone 95125154
Username
Postal address Brugata 15 3520 Jevnaker

Publications

 • 2007: Prosessar. Aspekt ved ein semantisk klassifikasjon av verb. S. 67–91 i NOA norsk som andrespråk 2007;2.
 • 2007: Skyformasjonane på San Franciscos sørhimmel i grålysninga 30. april 1882 og grunnane til at vi ikkje har sett namn på dei. Reiser mellom språk, Oslo: Det Norske Samlaget.
 • 2007: Kafa phonology S. 193-216 i: Journal of African Languages and Linguistics 2007;2.
 • 2006: Arabic loanwords in Fulfulde. I: Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Volume 2. Leiden: Brill Academic Publishers.
 • 2006: Tribute to Knut Kristiansen. I: My Heartrendingly Tragic Story. Shaikh Muhammad Abdullah Khan 'Azar'. Oslo: Novus Forlag 2006. ISBN 82-7099-432-4. s. xi-xvi
 • 2005: Leksikon. – S. 222-248 i: K. E. Kristoffersen, H. G. Simonsen og A. Sveen (red.): Språk. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2005: Morfologi. – S. 249-294 i: K. E. Kristoffersen, H. G. Simonsen og A. Sveen (red.): Språk. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. (Saman med H. G. Simonsen.)
 • 2005: Språkvariasjon. – S. 464-501 i: K. E. Kristoffersen, H. G. Simonsen og A. Sveen (red.): Språk. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2004: Fula. Grammatikk over Aadamaawa-dialekten. Oslo: Unipub as.
 • 2002: Romani. Ord om ord. Årsskrift for Avdeling for leksikografi. S. 56-61
 • 2001: A Cognitive Approach to the Verb. Morphological and Constructional Approach. (Cognitive Linguistics Research, 16.) Berlin / New York: Mouton De Gruyter. (Redigert saman med H. G. Simonsen.)
 • 2000: Språklydlære: fonetikk og fonologi. S. 207-306 i: Endresen, R. Theil, H. Gram Simonsen og A. Sveen: Innføring i lingvistikk. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 1999: Pre-Fula 'Relative *N'. S. 233-242 i: Kotey, P. F. (ed.): New Dimensions in African Linguistics and Languages. (Trends in African Linguistics. 3.) Trenton, NJ / Asmara: Africa World Press.
 • 1999: Multilingualism in a Cameroonian village. S. 195-203 i Brendemoen, B. o.a. (eds.): Language encounters across time and space. Oslo: Novus Press.
 • 1998: Fula imperfective forms in a grammaticalization perspective. – S. 37-44 i: Maddieson, I. & T. J. Hinnebusch (eds.): Language history and linguistic description in Africa. (Trends in African Linguistics 2.) Trenton, N.J.: Africa World Press, Inc.
 • 1997: Language as a Constituting Element of National, Regional, and Ethnic Identity. S. 217-237 i: Røyneland, U. (ed.): Language Contact and Language Conflict. Proceedings of The International Ivar Aasen Conference, 14-16 November 1996, University of Oslo._ Volda: Volda College.
 • 1996: Kognitiv morfologi i eit faghistorisk perspektiv. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 14: 105-41.
 • 1996: Ei samtale om språk. S. 170-201 i: Krogh, T., m.fl.: Historie, forståelse og fortolkning. Innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
 • 1995: Norwegian og and å - a Cognitive View. Nordic Journal of Linguistics 18: 201-18.
 • 1995: Kognitiv grammatikk. S. … i: Fabricius-Hansen, C., og A. Muruvik Vonen (red.): Språklig kompetanse : hva er det, og hvordan kan det beskrives? (Oslo-studier i språkvitenskap. 11.) Oslo: Novus.
 • 1994: The Etymological Relationship Between the Benefactive and Causative Suffixes in Fula. University of Trondheim Working Papers in Linguistics 22: 41-59.
 • 1993: Arbeid og fritid blant fulaniane og på fulfulde. S. 25-38 i: Klepp, I. G., og R. Svarverud (red.): _Idrett og fritid i kulturbildet. Hamanioradagene 1993. Oslo: Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • 1993: The Eastern Fula Auxiliaries *Don and *E and Their Historical Relationship to Western Fula Long Subject Pronouns. Nordic Journal of African Studies 2: 57-78.
 • 1993: A Diachronic Study of Fula Conjugation. University of Trondheim Working Papers in Linguistics 19: 87-118.
 • 1992: La phonologie de la langue nizaa (nizaà). Nordic Journal of African Studies 1: 28-52.
 • 1991: Fonetikk og fonologi. Ei elementær innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 1990/1991: Diachronic aspects of the phonology of Nizaa. – Journal of African Languages and Linguistics 12: 171-94.
 • 1988: Fonetikk. Ei elementær innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 1985: Norske konsonantar. Fonetiske og fonologiske merknadar. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2: 65-100.
 • 1983: Towards a grammar of Subiya. Nittedal: [For Namibiaforeningen på Elverum.]
 • 1982: Morfologi. S. 87-126 i Bjorvand, H. m.fl. (red.): Språkvitenskap. En elementær innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 1981: Khowar studies. – P. 210-43+LVII-LX in Monumentum Morgenstierne I. (Hommages et opera minora VII.) Leiden: E. J. Brill. (Saman med Knut Kristiansen.)
 • 1980: Grammatikk over Aadamaawadialekten. Oslo: Lingvistisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • 1978: Fonologi. S. 24-45 i: Hovdhaugen, E. (red.): Språkvitenskap. En elementær innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 1977: An alternative theory of stress and tonemes in Eastern Norwegian. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 31: 21-46. – Trykt opp att i: Jahr, E. H. and O. Lorentz (eds.) 1983: Prosodi/Prosody. Oslo: Novus.
 • 1977: Kina: Språk og språkpolitikk. S. 106-130 i: Vikør, L. S. (red.): Språkpolitikk på fem kontinent. Eit oversyn og ei jamføring. Oslo: Det Norske Samlaget. (Saman med Ole Bjørn Rongen.)
 • 1976: Handsaminga av trykk og tonem i generativ fonologi : kritikk og framlegg : med tillemping på grensk. Oslo: Lingvistisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • 1974: Norwegian tonemes and their phonological features. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 28: 63-72.
 • 1974: On retroflex segments in Norwegian. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 28: 73-78.
 • Bjorvand, Harald & Theil, Rolf (2020). Seiland. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  37, s 73- 83 Full text in Research Archive.
 • Bull, Tove; Karlsen, Espen; Raanes, Eli & Theil, Rolf (2018). Andre språk i Noreg, I: Brit Kirsten Mæhlum (red.),  Norsk språkhistorie II : praksis.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-848-7.  Kapittel 6.  s 417 - 532
 • Theil, Rolf (2016). Den prototypiske norske samansetninga, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Kapittel 14.  s 235 - 253
 • Theil, Rolf (2016). Kognitiv lingvistikk vedUniversitetet i Oslo på 80- og 90-talet, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Kapittel.  s 219 - 234
 • Theil, Rolf (2015). Romani, I: Gulbrand Alhaug & Aud-Kirsti Pedersen (red.),  Namn i det fleirspråklege Noreg.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-775-6.  Kapittel 5.  s 121 - 138 Show summary
 • Theil, Rolf (2013). Koorete tonology, In  Proceedings of the 5th International Conference on Cushitic and Omotic Languages, Paris, 16-18 April 2008.  Rüdiger Köppe Verlag.  ISBN 978-3-89645-488-1.  Kapittel 10. Show summary
 • Theil, Rolf (2012). Omotic, In Lutz Edzard (ed.),  Semitic and Afroasiatic: Challenges and Opportunities.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-06695-2.  Kapittel.  s 369 - 384
 • Theil, Rolf (2012). Romani og norsk språkhistorie, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  Kapittel.  s 367 - 382
 • Theil, Rolf (2012). Urnordiske lån i samisk, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  Kapittel 4.  s 52 - 69
 • Theil, Rolf (2011). Koorete segmental phonology. Journal of African Languages and Linguistics.  ISSN 0167-6164.  32(2), s 275- 306 . doi: 10.1515/JALL.2011.010

View all works in Cristin

 • Budal, Ingvil Brugger; Theil, Rolf; Thorvaldsen, Bernt Øyvind & Tonne, Ingebjørg (2015). Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1461-7.  320 s.
 • Theil, Rolf (red.) (2014). Vandriane rakkrar / Taterne forteller / Taterane fortel. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-797-8.  123 s.
 • Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (red.) (2012). Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  205 s.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1146-3.  304 s.

View all works in Cristin

 • Theil, Rolf (2018). Heimen, I: Gunvor Nervold Antonsen (red.),  Kompendium.  H//O//F.  ISBN 9788293317845.  Kapittel.  s 57 - 62
 • Theil, Rolf (2018). Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Lihkku beivviin!. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Show summary
 • Theil, Rolf (2017, 11. februar). Emojis som smilefjes og hjerter brer om seg. Professoren som liker det tar debatten med skribenten som hater det. [Radio].  NRK Ukeslutt.
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2017). Er bilen deres eller deres? Om en grammatisk defekt i bokmålet. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  45(3)
 • Theil, Rolf (2016). Kan du skilje mellom [ç] og [ʂ]?. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (2), s 28- 30
 • Theil, Rolf (2016). Små språk i eit bortgøymt hjørne av eit marginalt kontinent. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  3-4, s 225- 233
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2016). Samtale om språk.
 • Hasvoll, Balder; Theil, Rolf & Sigfridsson, Inger (2015). Målstrid på romanes, I: Inger Sigfridsson & Balder Hasvoll (red.),  Ute er det kaldt. Om romer i Norge..  Tiltaket for rom.  ISBN 978-82-999959-0-0.  Kapittel.  s 97 - 103
 • Tengesdal, Eirik; Theil, Rolf & Simonsen, Hanne Gram (2015). Plosivane i Bjerkreim. Ein synkron studie av preaspirasjon og klanglause lenes.
 • Theil, Rolf (2015, 26. januar). Den første boka på romani. [Radio].  NRK P1 Hedmark-Oppland.
 • Theil, Rolf (2015). Fonetikk og fonologi, I:  Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1461-7.  Kapittel 1.  s 13 - 77
 • Theil, Rolf (2015). How old is language?.
 • Theil, Rolf (2015). Hvor gammalt er språket?.
 • Theil, Rolf (2015). Nynorsk og bokmål - språk eller målformer?.
 • Theil, Rolf (2015). Semantikk, I:  Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1461-7.  Kapittel 2.  s 79 - 122
 • Theil, Rolf (2015). Språk!. Donald Duck & Co.  s 61- 64
 • Theil, Rolf (2015). Språket. Show summary
 • Theil, Rolf & Arneberg, Lena Beathe (2015, 28. februar). Metaforene henger i løse lufta.  Varden.
 • Theil, Rolf & Høgetveit, Olav (2015, 11. januar). Kor lenge har mennesket snakka? Undring og mangfald 5. [TV].  NRK2.
 • Theil, Rolf & Jones, Ann (2015, 08. februar). Vandriane rakkrar. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.
 • Theil, Rolf & Mo, Ann-Kristin (2015, 04. mars). Romani - det forbudte språket. [Internett].  http://www.nrk.no/ho/romani---det-forbudte-spraket-1.1220669.
 • Theil, Rolf & Mo, Ann-Kristin (2015, 04. mars). Taterspråk. [TV].  NRK Distriktsnyheter Østnytt.
 • Theil, Rolf & Tidemann, Grethe (2015, 17. februar). Det hemmelige språket. [Fagblad].  På høyden.
 • Theil, Rolf & Tidemann, Grethe (2015, 17. februar). Det hemmelige språket. [Fagblad].  Uniforum.
 • Theil, Rolf & Valle, Viggo (2015, 27. januar). Gjest i Frokostradio. [Radio].  NRK P1+. Show summary
 • Theil, Rolf (2014, 23. februar). Kinesisk som verdensspråk?. [Radio].  Språkteigen, NRK P2.
 • Theil, Rolf (2014, 16. februar). Kva for språk er lettast for nordmenn å lære?. [Radio].  Språkteigen, NRK P2.
 • Theil, Rolf (2014). Lingvistikkstudiet – ei opplæring i skattejakt.
 • Theil, Rolf (2014). Noregs største språk?.
 • Theil, Rolf (2014). Om fævlær og fuler i Grenland.
 • Theil, Rolf (2014). Om tateranes kultur, språk og historie.
 • Theil, Rolf (2014). Om å be sjimpansar om sex og annan kommunikasjon dei siste 6 millionar åra.
 • Theil, Rolf (2014). Regnskogsspråk.
 • Theil, Rolf (2014). Reisa mi frå generativ til kognitiv grammatikk.
 • Theil, Rolf (2014). Romani, eit norsk minoritetsspråk.
 • Theil, Rolf (2014). Romani, språket til taterane. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (4), s 23- 25
 • Theil, Rolf (2014). Språk og demokrati i nasjonal og internasjonal samanheng.
 • Theil, Rolf & Lund, Astrid Borchgrevink (2014, 24. mars). Ingen komplekser for dialekta. [Internett].  Litteraturgarasjen.no.
 • Theil, Rolf & Nevervik, Christine (2014, 22. mars). - Det har blitt mye språk.  Telemarksavisa.
 • Theil, Rolf & Nordahl, Marianne (2014, 07. april). Nyfødte skiller mellom lette og krøkkete lyder. [Internett].  forskning.no.
 • Theil, Rolf & Nordahl, Marianne (2014, 13. august). Spør en forsker: Hadde neandertalerne språk?. [Internett].  forskning.no.
 • Theil, Rolf & Thingvoll, Camilla (2014, 23. mars). Språkmannen. Ivar Aasen i Afrika. Språk som hobby. [Radio].  P1 og P1+. God helg..
 • Nøttveit, Andrea Rygg; Theil, Rolf; Gustavsen, Anna & Grønnerud, Mariann (2013, 22. november). – Me har ikkje noko fullverdig språk. [Internett].  Framtida.no.
 • Theil, Rolf (2013). Grenlandsdialekten.
 • Theil, Rolf (2013, 03. juli). Intervju om det språklege mangfaldet i verda. [Radio].  NRK P2.
 • Theil, Rolf (2013). Kor gamalt er språket?.
 • Theil, Rolf (2013). Noregs største språk.
 • Theil, Rolf (2013, 01. januar). Romani og romanes. [Fagblad].  Språkåret 2013.
 • Theil, Rolf (2013). Språk, istid og sjimpansar.
 • Theil, Rolf (2013). Språk. Super!.
 • Theil, Rolf & Jones, Ann (2013, 06. januar). Romani. [Radio].  Språkteigen, NRK P2.
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Forord, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  Forord.  s 7 - 8
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Harald Bjorvands publiserte arbeider 1972–2011, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  bibliografi.  s 195 - 199
 • Nymark, Johannes Andreas & Theil, Rolf (2012). Favorisér nynorsken!. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Theil, Rolf (2012). All verdas språk: Språksituasjonen i Noreg.
 • Theil, Rolf (2012). Det globale perspektivet.
 • Theil, Rolf (2012). Grenlandsdialekten inntar biblioteket.
 • Theil, Rolf (2012). Kva tyder språket i samband med jobb og utdanning i dagens digitale verd?.
 • Theil, Rolf (2012). Romar og romanifolk. Varingen.  (57)
 • Theil, Rolf & Gupta, Ram Eivind (2012, 20. juli). Sykt mange språk. [Internett].  Oslo universitetssykehus, nettsider.
 • Bålsrød, Kristian & Theil, Rolf (2011, 21. februar). Intervju om truga språk i samband med den internasjonale morsmålsdagen. [Radio].  NRK P2.
 • Nymark, Johannes Andreas & Theil, Rolf (2011). Språkpolitikk og språksituasjonar.
 • Theil, Rolf (2011). Har menneskekroppen eit språkorgan?.
 • Theil, Rolf (2011). I støypeskeia. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.  (2)
 • Theil, Rolf (2011, 03. mai). Intervju om artikkelen «Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa» av Quentin D. Atkinson (Science 15 April 2011: 346-349). [Radio].  NRK P2.
 • Theil, Rolf (2011). Kjærleik. All verdas språk, 5.
 • Theil, Rolf (2011). Kyrkjelyd. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.  (3)
 • Theil, Rolf (2011). Mennesket og språket.
 • Theil, Rolf (2011). Norsk romani.
 • Theil, Rolf (2011). Om bibelomsetjing.
 • Theil, Rolf (2011). Romani.
 • Theil, Rolf (2011). Samansetningar i norsk.
 • Theil, Rolf (2011). Språket, mennesket og historia.
 • Theil, Rolf (2011). Tonem og intonasjon i norsk.
 • Theil, Rolf (2011). Tornerose sov i hundre år…. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (87) Show summary
 • Theil, Rolf (2011). Vitjing. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.  (1)
 • Theil, Rolf & Hellesøy, Cathrine (2011). Intervju om banning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Theil, Rolf & Korneliussen, Ida (2011). Spør en forsker. Hvilket språk ligner minst på norsk?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Babelsk forvirring i Kamerun. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (249), s 14- 15
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  (3), s 60- 69
 • Theil, Rolf; Nymark, Johannes Andreas & Helleve, Kjartan (2011). Jamstelling = favorisering. Norsk Tidend.  ISSN 0801-8774.  (5) Show summary
 • Theil, Rolf & Teinum, Caroline (2011). Babelsk forvirring. Intervju om misjonærbarndialektar. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Theil, Rolf; Tjellaug, Ane Bamle & Enger, Joakim S. (2011). – Folk i Grenland bør skrive nynorsk. Varden.  s 56- 57
 • Theil, Rolf (2010). All verdas språk IV. Språk på vandring.
 • Theil, Rolf (2010). Fulfulde Grammar.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:21 PM - Last modified Jan. 9, 2017 10:59 AM