Rolf Theil

Professor emeritus
Image of Rolf Theil
Norwegian version of this page
Mobile phone 95125154
Username
Postal address Brugata 15 3520 Jevnaker

Publications

 • 2007: Prosessar. Aspekt ved ein semantisk klassifikasjon av verb. S. 67–91 i NOA norsk som andrespråk 2007;2.
 • 2007: Skyformasjonane på San Franciscos sørhimmel i grålysninga 30. april 1882 og grunnane til at vi ikkje har sett namn på dei. Reiser mellom språk, Oslo: Det Norske Samlaget.
 • 2007: Kafa phonology S. 193-216 i: Journal of African Languages and Linguistics 2007;2.
 • 2006: Arabic loanwords in Fulfulde. I: Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Volume 2. Leiden: Brill Academic Publishers.
 • 2006: Tribute to Knut Kristiansen. I: My Heartrendingly Tragic Story. Shaikh Muhammad Abdullah Khan 'Azar'. Oslo: Novus Forlag 2006. ISBN 82-7099-432-4. s. xi-xvi
 • 2005: Leksikon. – S. 222-248 i: K. E. Kristoffersen, H. G. Simonsen og A. Sveen (red.): Språk. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2005: Morfologi. – S. 249-294 i: K. E. Kristoffersen, H. G. Simonsen og A. Sveen (red.): Språk. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. (Saman med H. G. Simonsen.)
 • 2005: Språkvariasjon. – S. 464-501 i: K. E. Kristoffersen, H. G. Simonsen og A. Sveen (red.): Språk. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2004: Fula. Grammatikk over Aadamaawa-dialekten. Oslo: Unipub as.
 • 2002: Romani. Ord om ord. Årsskrift for Avdeling for leksikografi. S. 56-61
 • 2001: A Cognitive Approach to the Verb. Morphological and Constructional Approach. (Cognitive Linguistics Research, 16.) Berlin / New York: Mouton De Gruyter. (Redigert saman med H. G. Simonsen.)
 • 2000: Språklydlære: fonetikk og fonologi. S. 207-306 i: Endresen, R. Theil, H. Gram Simonsen og A. Sveen: Innføring i lingvistikk. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 1999: Pre-Fula 'Relative *N'. S. 233-242 i: Kotey, P. F. (ed.): New Dimensions in African Linguistics and Languages. (Trends in African Linguistics. 3.) Trenton, NJ / Asmara: Africa World Press.
 • 1999: Multilingualism in a Cameroonian village. S. 195-203 i Brendemoen, B. o.a. (eds.): Language encounters across time and space. Oslo: Novus Press.
 • 1998: Fula imperfective forms in a grammaticalization perspective. – S. 37-44 i: Maddieson, I. & T. J. Hinnebusch (eds.): Language history and linguistic description in Africa. (Trends in African Linguistics 2.) Trenton, N.J.: Africa World Press, Inc.
 • 1997: Language as a Constituting Element of National, Regional, and Ethnic Identity. S. 217-237 i: Røyneland, U. (ed.): Language Contact and Language Conflict. Proceedings of The International Ivar Aasen Conference, 14-16 November 1996, University of Oslo._ Volda: Volda College.
 • 1996: Kognitiv morfologi i eit faghistorisk perspektiv. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 14: 105-41.
 • 1996: Ei samtale om språk. S. 170-201 i: Krogh, T., m.fl.: Historie, forståelse og fortolkning. Innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
 • 1995: Norwegian og and å - a Cognitive View. Nordic Journal of Linguistics 18: 201-18.
 • 1995: Kognitiv grammatikk. S. … i: Fabricius-Hansen, C., og A. Muruvik Vonen (red.): Språklig kompetanse : hva er det, og hvordan kan det beskrives? (Oslo-studier i språkvitenskap. 11.) Oslo: Novus.
 • 1994: The Etymological Relationship Between the Benefactive and Causative Suffixes in Fula. University of Trondheim Working Papers in Linguistics 22: 41-59.
 • 1993: Arbeid og fritid blant fulaniane og på fulfulde. S. 25-38 i: Klepp, I. G., og R. Svarverud (red.): _Idrett og fritid i kulturbildet. Hamanioradagene 1993. Oslo: Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • 1993: The Eastern Fula Auxiliaries *Don and *E and Their Historical Relationship to Western Fula Long Subject Pronouns. Nordic Journal of African Studies 2: 57-78.
 • 1993: A Diachronic Study of Fula Conjugation. University of Trondheim Working Papers in Linguistics 19: 87-118.
 • 1992: La phonologie de la langue nizaa (nizaà). Nordic Journal of African Studies 1: 28-52.
 • 1991: Fonetikk og fonologi. Ei elementær innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 1990/1991: Diachronic aspects of the phonology of Nizaa. – Journal of African Languages and Linguistics 12: 171-94.
 • 1988: Fonetikk. Ei elementær innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 1985: Norske konsonantar. Fonetiske og fonologiske merknadar. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2: 65-100.
 • 1983: Towards a grammar of Subiya. Nittedal: [For Namibiaforeningen på Elverum.]
 • 1982: Morfologi. S. 87-126 i Bjorvand, H. m.fl. (red.): Språkvitenskap. En elementær innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 1981: Khowar studies. – P. 210-43+LVII-LX in Monumentum Morgenstierne I. (Hommages et opera minora VII.) Leiden: E. J. Brill. (Saman med Knut Kristiansen.)
 • 1980: Grammatikk over Aadamaawadialekten. Oslo: Lingvistisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • 1978: Fonologi. S. 24-45 i: Hovdhaugen, E. (red.): Språkvitenskap. En elementær innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 1977: An alternative theory of stress and tonemes in Eastern Norwegian. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 31: 21-46. – Trykt opp att i: Jahr, E. H. and O. Lorentz (eds.) 1983: Prosodi/Prosody. Oslo: Novus.
 • 1977: Kina: Språk og språkpolitikk. S. 106-130 i: Vikør, L. S. (red.): Språkpolitikk på fem kontinent. Eit oversyn og ei jamføring. Oslo: Det Norske Samlaget. (Saman med Ole Bjørn Rongen.)
 • 1976: Handsaminga av trykk og tonem i generativ fonologi : kritikk og framlegg : med tillemping på grensk. Oslo: Lingvistisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • 1974: Norwegian tonemes and their phonological features. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 28: 63-72.
 • 1974: On retroflex segments in Norwegian. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 28: 73-78.
 • Bjorvand, Harald & Theil, Rolf (2020). Seiland. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 37, p. 73–83. Full text in Research Archive
 • Bull, Tove; Karlsen, Espen; Raanes, Eli & Theil, Rolf (2018). Andre språk i Noreg. In Mæhlum, Brit Kirsten (Eds.), Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-848-7. p. 417–532. Full text in Research Archive
 • Theil, Rolf (2016). Kognitiv lingvistikk vedUniversitetet i Oslo på 80- og 90-talet. In Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (Ed.), Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-859-3. p. 219–234.
 • Theil, Rolf (2016). Den prototypiske norske samansetninga. In Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (Ed.), Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-859-3. p. 235–253.
 • Theil, Rolf (2015). Romani. In Alhaug, Gulbrand & Pedersen, Aud-Kirsti (Ed.), Namn i det fleirspråklege Noreg. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-775-6. p. 121–138.
 • Theil, Rolf (2013). Koorete tonology, Proceedings of the 5th International Conference on Cushitic and Omotic Languages, Paris, 16-18 April 2008. Rüdiger Köppe Verlag. ISSN 978-3-89645-488-1.
 • Theil, Rolf (2012). Romani og norsk språkhistorie. In Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (Ed.), Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-704-6. p. 367–382.
 • Theil, Rolf (2012). Urnordiske lån i samisk. In Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (Ed.), Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-700-8. p. 52–69.
 • Theil, Rolf (2012). Omotic. In Edzard, Lutz (Eds.), Semitic and Afroasiatic: Challenges and Opportunities. Harrassowitz Verlag. ISSN 978-3-447-06695-2. p. 369–384.
 • Theil, Rolf (2011). Koorete segmental phonology. Journal of African Languages and Linguistics. ISSN 0167-6164. 32(2), p. 275–306. doi: 10.1515/JALL.2011.010.

View all works in Cristin

 • Theil, Rolf (2022). Hadelandsdialekta. Ætter arkive hass Bjørn Liaklev. Band 1. Hadeland dialekt- og mållag. ISBN 9788230357064. 214 p.
 • Theil, Rolf (2021). ABC Romani shib. Almater forlag as. ISBN 9788278581346. 110 p.
 • Budal, Ingvil Brugger; Theil, Rolf; Thorvaldsen, Bernt Øyvind & Tonne, Ingebjørg (2015). Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1461-7. 320 p.
 • Theil, Rolf (2014). Vandriane rakkrar / Taterne forteller / Taterane fortel. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-797-8. 123 p.
 • Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (2012). Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-700-8. 205 p.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1146-3. 304 p.

View all works in Cristin

 • Theil, Rolf (2020). Vinje og det norske språket. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Theil, Rolf (2020). Outopia, eutopia, dystopia? Ei reise til Noreg i 2050. In Jahr, Ernst Håkon (Eds.), Framtidsnorsk – norsk språk i 2050. Novus Forlag. ISSN 9788283900521. p. 111–148.
 • Theil, Rolf (2018). Heimen. In Antonsen, Gunvor Nervold (Eds.), Kompendium. H//O//F. ISSN 9788293317845. p. 57–62.
 • Theil, Rolf (2018). Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Lihkku beivviin! Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2017). Er bilen deres eller deres? Om en grammatisk defekt i bokmålet. Språknytt. ISSN 0333-3825. 45(3).
 • Theil, Rolf (2017). Emojis som smilefjes og hjerter brer om seg. Professoren som liker det tar debatten med skribenten som hater det. [Radio]. NRK Ukeslutt.
 • Theil, Rolf (2016). Små språk i eit bortgøymt hjørne av eit marginalt kontinent. Samtiden. ISSN 0036-3928. 3-4, p. 225–233.
 • Theil, Rolf (2016). Kan du skilje mellom [ç] og [ʂ]? Språknytt. ISSN 0333-3825. p. 28–30.
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2016). Samtale om språk.
 • Theil, Rolf (2015). Språk! Donald Duck & Co. p. 61–64.
 • Theil, Rolf (2015). Hvor gammalt er språket?
 • Theil, Rolf (2015). How old is language?
 • Theil, Rolf (2015). Semantikk, Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1461-7. p. 79–122.
 • Theil, Rolf (2015). Fonetikk og fonologi, Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1461-7. p. 13–77.
 • Hasvoll, Balder; Theil, Rolf & Sigfridsson, Inger (2015). Målstrid på romanes. In Sigfridsson, Inger & Hasvoll, Balder (Ed.), Ute er det kaldt. Om romer i Norge.. Tiltaket for rom. ISSN 978-82-999959-0-0. p. 97–103.
 • Theil, Rolf (2015). Nynorsk og bokmål - språk eller målformer?
 • Theil, Rolf & Arneberg, Lena Beathe (2015). Metaforene henger i løse lufta. [Newspaper]. Varden.
 • Theil, Rolf (2015). Språket.
 • Theil, Rolf & Mo, Ann-Kristin (2015). Taterspråk. [TV]. NRK Distriktsnyheter Østnytt.
 • Theil, Rolf & Mo, Ann-Kristin (2015). Romani - det forbudte språket. [Internet]. http://www.nrk.no/ho/romani---det-forbudte-spraket-1.1220669.
 • Theil, Rolf & Tidemann, Grethe (2015). Det hemmelige språket. [Business/trade/industry journal]. På høyden.
 • Theil, Rolf & Tidemann, Grethe (2015). Det hemmelige språket. [Business/trade/industry journal]. Uniforum.
 • Theil, Rolf & Jones, Ann (2015). Vandriane rakkrar. [Radio]. NRK P2 Språkteigen.
 • Theil, Rolf & Valle, Viggo (2015). Gjest i Frokostradio. [Radio]. NRK P1+.
 • Theil, Rolf (2015). Den første boka på romani. [Radio]. NRK P1 Hedmark-Oppland.
 • Theil, Rolf & Høgetveit, Olav (2015). Kor lenge har mennesket snakka? Undring og mangfald 5. [TV]. NRK2.
 • Theil, Rolf (2014). Romani, språket til taterane. Språknytt. ISSN 0333-3825. p. 23–25.
 • Theil, Rolf (2014). Språk og demokrati i nasjonal og internasjonal samanheng.
 • Theil, Rolf (2014). Om å be sjimpansar om sex og annan kommunikasjon dei siste 6 millionar åra.
 • Theil, Rolf (2014). Romani, eit norsk minoritetsspråk.
 • Theil, Rolf (2014). Reisa mi frå generativ til kognitiv grammatikk.
 • Theil, Rolf & Nordahl, Marianne (2014). Spør en forsker: Hadde neandertalerne språk? [Internet]. forskning.no.
 • Theil, Rolf & Nordahl, Marianne (2014). Nyfødte skiller mellom lette og krøkkete lyder. [Internet]. forskning.no.
 • Theil, Rolf & Nevervik, Christine (2014). - Det har blitt mye språk. [Newspaper]. Telemarksavisa.
 • Theil, Rolf & Lund, Astrid Borchgrevink (2014). Ingen komplekser for dialekta. [Internet]. Litteraturgarasjen.no.
 • Theil, Rolf & Thingvoll, Camilla (2014). Språkmannen. Ivar Aasen i Afrika. Språk som hobby. [Radio]. P1 og P1+. God helg..
 • Theil, Rolf (2014). Regnskogsspråk.
 • Theil, Rolf (2014). Lingvistikkstudiet – ei opplæring i skattejakt.
 • Theil, Rolf (2014). Om fævlær og fuler i Grenland.
 • Theil, Rolf (2014). Om tateranes kultur, språk og historie.
 • Theil, Rolf (2014). Kinesisk som verdensspråk? [Radio]. Språkteigen, NRK P2.
 • Theil, Rolf (2014). Kva for språk er lettast for nordmenn å lære? [Radio]. Språkteigen, NRK P2.
 • Theil, Rolf (2014). Noregs største språk?
 • Theil, Rolf (2013). Språk, istid og sjimpansar.
 • Theil, Rolf (2013). Grenlandsdialekten.
 • Theil, Rolf & Jones, Ann (2013). Romani. [Radio]. Språkteigen, NRK P2.
 • Nøttveit, Andrea Rygg; Theil, Rolf; Gustavsen, Anna & Grønnerud, Mariann (2013). – Me har ikkje noko fullverdig språk. [Internet]. Framtida.no.
 • Theil, Rolf (2013). Romani og romanes. [Business/trade/industry journal]. Språkåret 2013.
 • Theil, Rolf (2013). Intervju om det språklege mangfaldet i verda. [Radio]. NRK P2.
 • Theil, Rolf (2013). Noregs største språk.
 • Theil, Rolf (2013). Språk. Super!
 • Theil, Rolf (2013). Kor gamalt er språket?
 • Nymark, Johannes Andreas & Theil, Rolf (2012). Favorisér nynorsken! Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Theil, Rolf (2012). Det globale perspektivet.
 • Theil, Rolf (2012). Grenlandsdialekten inntar biblioteket.
 • Theil, Rolf (2012). Kva tyder språket i samband med jobb og utdanning i dagens digitale verd?
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Harald Bjorvands publiserte arbeider 1972–2011. In Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (Ed.), Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-700-8. p. 195–199.
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Forord. In Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (Ed.), Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-700-8. p. 7–8.
 • Theil, Rolf & Gupta, Ram Eivind (2012). Sykt mange språk. [Internet]. Oslo universitetssykehus, nettsider.
 • Theil, Rolf (2012). All verdas språk: Språksituasjonen i Noreg.
 • Theil, Rolf (2012). Romar og romanifolk. Varingen.
 • Nymark, Johannes Andreas & Theil, Rolf (2011). Språkpolitikk og språksituasjonar.
 • Theil, Rolf; Nymark, Johannes Andreas & Helleve, Kjartan (2011). Jamstelling = favorisering. Norsk Tidend. ISSN 0801-8774.
 • Theil, Rolf & Korneliussen, Ida (2011). Spør en forsker. Hvilket språk ligner minst på norsk? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Babelsk forvirring i Kamerun. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 14–15.
 • Theil, Rolf (2011). Om bibelomsetjing.
 • Theil, Rolf & Teinum, Caroline (2011). Babelsk forvirring. Intervju om misjonærbarndialektar. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Theil, Rolf & Hellesøy, Cathrine (2011). Intervju om banning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka. Syn og Segn. ISSN 0039-7717. p. 60–69.
 • Theil, Rolf (2011). Har menneskekroppen eit språkorgan?
 • Theil, Rolf (2011). Samansetningar i norsk.
 • Theil, Rolf (2011). Tonem og intonasjon i norsk.
 • Theil, Rolf (2011). Kyrkjelyd. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.
 • Theil, Rolf (2011). I støypeskeia. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.
 • Theil, Rolf (2011). Kjærleik. All verdas språk, 5.
 • Theil, Rolf; Tjellaug, Ane Bamle & Enger, Joakim S. (2011). – Folk i Grenland bør skrive nynorsk. Varden. p. 56–57.
 • Theil, Rolf (2011). Vitjing. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.
 • Theil, Rolf (2011). Tornerose sov i hundre år…. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Theil, Rolf (2011). Intervju om artikkelen «Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa» av Quentin D. Atkinson (Science 15 April 2011: 346-349). [Radio]. NRK P2.
 • Theil, Rolf (2011). Romani.
 • Bålsrød, Kristian & Theil, Rolf (2011). Intervju om truga språk i samband med den internasjonale morsmålsdagen. [Radio]. NRK P2.
 • Theil, Rolf (2011). Mennesket og språket.
 • Tengesdal, Eirik; Theil, Rolf & Simonsen, Hanne Gram (2015). Stops in Bjerkreim. A synchronic analysis of preaspiration and voiceless lenes. DUO vitenarkiv.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:21 PM - Last modified Jan. 9, 2017 10:59 AM