Møter skaper historie (avsluttet)

Jegernes bergkunst og identitetslandskaper i nord-europeisk mesolitikum. Presentation in English.

Mange reinsdyr i rød farge på grå sten.

Bergkunst i Bergbukten, Alta.

Foto: Ingrid Fuglestvedt

Mesolittisk og tidligneolittisk bergkunst på den skandinaviske halvøy utgjorde det primære kildematerialet i dette prosjektet. Prosjektet fokuserte på steinbrudd og råmaterialkilder.

”Møter skaper historie” søkte å gjøre bergkunsten mer brukelig som kildemateriale til studiet av den sosiale dynamikk og dermed historisk endringer under steinalderen i Nord-Europa. Økt brukelighet søkes oppnådd gjennom utvikling av en generell kronologi for hele den Skandinaviske halvøy.  Det er spesielt de tre store områdene Vingen i Vest-Norge, Alta i Nord-Norge og Nämforsen i Nord-Sverige som søkes innfelt i den generelle kronologien.

Om prosjektet

Prosjektet hadde som målsetning å undersøke sosial og ideologisk endring med basis i bergkunstens fulle uttrykk. En ramme for undersøkelsen innebærer en tilnærming til figurene ut fra begreper om animisme og totemisme, og metoder for å skille ut animistiske vs. totemistiske figurelementer.

Animisme og totemisme anvendes i prosjektet som to hovedformer for ideologi hos jeger-sankere. Dette er analytiske begreper og eksistensen av animisme utelukker ikke totemisme; snarere er det slik at noen faser og områder synes å være dominert av en overveiende animistisk eller totemistisk forestillingsverden. Prosjektet fokuserer på problemstillinger omkring sosial form og ideologi, og hvordan animisme og totemisme er med og skaper den sosiale orden.

Ulikheter i stiler og uttrykk mellom de ulike regionene ble studert på bakgrunn av lokalt opphav og identitet. Likevel finnes det elementer i materialet som helt klar viser en felles ”pan-nordisk” forestillingsverden. Samtidig forekommer det at typisk lokale figurelementer fra Vest-Norge opptrer i ukjent kontekst på bergkunstlokaliteter i Alta. Dette er konkrete uttrykk for møter ved de store bergkunstområdene i Norden. Prosjektet søkte dermed å undersøke den sosiale endring som kommer til på bakgrunn av møter, gavebytte og inngåelse av ekteskap og allianser mot slutten av mesolittisk tid i Nord-Europa.

Organisering og finansiering

Møter skaper historie (MMH) var et Norges Forskningsråd-støttet prosjekt med finansiering for tre år. Prosjektet ble også støttet av Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Prosjektråd

Prosjektet involverte prosjektleder samt PhD- og postdoktorstipendiat. Prosjektet hadde ingen formelle samarbeidspartnere men hadde et prosjektråd knyttet til seg, med ca 15 medlemmer fra flere land. Prosjektrådet møttes 1-2 ganger årlig.

Publisert 4. okt. 2012 14:22 - Sist endret 13. apr. 2020 10:14

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere