English version of this page

Spede stemmer fra fortiden: Nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa (avsluttet)

Prosjektet studerte barns liv og holdninger til barndom i antikken og middelalderen, to epoker som la mye av grunnlaget for moderne europeisk kultur.

Jenter og gutter i ulike positurer når det leker. Foto.

Barn leker med ball. Marmor. Romersk kunstverk fra første halvdel av 200-tallet. Ukjent kunstner. Louvre Museum, Paris, Frankrike. Campana samlingen; kjøpt i 1861. Foto: Marie-Lan Nguyen (2009) Kilde: Wikimedia Commons

Om prosjektet

Prosjektet dekket perioden fra ca. det 5. århundre f.Kr. til det 12. århundre e.Kr., men med vekt på det 1. til det 8. århundre.

Prosjektet, som var drevet ved faget idéhistorie, Universitetet i Oslo, har involvert prosjektleder, én postdoc., to phd-er og ca. femti forskere. Det har produsert tre antologier, to monografier, phd- og masteravhandlinger og en rekke artikler og bokkapitler samt bidratt med popularisert stoff til media.

Fullstendig prosjektbeskrivelse, engelsk (pdf).

Mål

Barndomsprosjektet har hatt tre målsettinger:

  1. Å utforske sentrale sider av barns liv og virkelighet i perioden (kulturelt, sosialt, materielt), så langt mulig ut fra et «barneperspektiv».
  2. Å undersøke de forestillingene om barn og barndom som er å finne i ulike kilder, der det aller meste av materialet gjenspeiler voksnes oppfatninger. 
  3. Å relatere dette tradisjonshistorisk og hermeneutisk til moderne oppfatninger om barn og barndom.

Prosjektet har metodologisk sett hatt to vinklinger. Det ene har vært å studere kildene – både kjente og lite kjente – med øye for hvilke forestillinger om barn og barndom som kommer til syne. Det andre har vært å utforske kilder av ulike slag med blikk for de spor som barna selv har etterlatt (leker, tegninger, brev, innskrifter o.a.). Det har også vært viktig å bidra til metodeutvikling på disse områdene. Prosjektet har bidratt til å bygge nettverk mellom forskere både i Norden og internasjonalt, også på tvers av disipliner og kulturelle tradisjoner.

Vi har undersøkt perioden ut fra både diakrone og synkrone perspektiver, med blikk for samspillet mellom på den ene siden tanke- og mentalitetsmessige forhold og på den andre siden materielle og sosiale forhold. Studiet av samvirke og brytning mellom ulike kulturelle tradisjoner har stått sentralt, så som gresk-romersk filosofi og kristen, jødisk og islamsk tenkning. Prosjektet har lagt stor vekt på tverrfaglighet.

Materialet har både vært kilder som har vært mye studert for andre formål (f.eks. historiske, litterære og religiøse tekster) og lite utforskede kilder (innskrifter, lover, arkeologisk materiale o.a.). Et spesielt fokusområde har vært de apokryfe barndomsevangeliene om Jesus og Maria (Tomas’ barndomsevangelium og Jakobs protevangelium). Vi har studert det historiske materialet med et bevisst blikk for å "se" barn i kildene, enten kildene stammer fra barn, handler direkte om barn eller bruker metaforer som spiller på forestillinger om barndom.

Prosjektet har lagt vekt på å få fram både kontinuitet og endringer i holdninger til barn i denne perioden, og også studere kildene med en bevissthet om barn som aktører og om den rollen kjønn (jente/gutt) spilte i barns liv. Kildene som vi studerte i prosjektet, er blant andre apokryfe barndomsevangelier, hagiografiske skrifter, papyrer, brev og historiske, filosofiske og litterære tekster.

I prosjektet har vi også vært opptatt av å gjøre bruk av liknende perspektiver på mer moderne barndomshistorie, noe delprosjektet Nordic Childhoods 1700–1960 er uttrykk for.

Finansiering

Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo.

Varighet

2013–2017.

Bakgrunn

Den måten et samfunn behandler sine marginaliserte grupper på, kan brukes som en indikator på dets grad av menneskelighet. Å studere slike gruppers status og vilkår kan dermed avdekke sentrale trekk i et samfunns syn på mennesket og dets verd.

Barn er ikke selv i stand til å hevde sine interesser. I løpet av de to siste tiårene har imidlertid interessen for studiet av barndom endret seg. Både i den offentlige debatten og innenfor en rekke fagområder er det blitt lagt mye vekt på problemstillinger knyttet til barn. Viktige temaer har for eksempel vært barns autonomi, deres utvikling og dannelse, levekår og rettigheter, samt kulturelle ideer om barn og om barndom som livsstadium.

Denne endringen har også gjort seg gjeldende i den historiske forskningen: Det har vært en betydelig vekst i den vitenskapelige interessen for barndommen. Der forskningen tidligere bar preg av negative vurderinger av fortidens holdninger til barn, har det nå vokst frem mer balanserte oppfatninger av barns liv og levekår før i tiden.

Som følge av dette har man nå langt mer innsikt i barns liv og voksnes holdninger til barn i antikken og middelalderen. Dette er en svært gledelig utvikling, ikke minst med tanke på at barn til alle tider har utgjort en svært stor minoritet i samfunnet. Det er derfor på høy tid at de får sin rette plass i de bøker som skrives om historien.

Fremdeles er det mange områder innen antikken og middelalderen som forskningen ikke har behandlet. Målet for prosjektet har vært å bidra med nye funn, ny kunnskap og utvikling av nye tilnærminger til studiet av barndommens historie.

Resultater

Substansielt har prosjektet bidratt til nye funn, ikke minst gjennom studiet av kilder av svært ulike slag og fra ulike sosiale lag. Mange av disse har ikke tidligere vært forsket på ut fra et barneperspektiv (f.eks. filosofiske tekster); andre har knapt vært forsket på i det hele tatt (f.eks. islamske trøsteskrifter om døde barn). Prosjektet har vært opptatt av å se på barn som aktører, dvs. som subjekter med sentrale sosiale funksjoner, og som selv har bidratt til å forme egne og andres liv.

I noen tilfeller har prosjektet bidratt til å løfte fram historiske og kulturelle variasjoner i oppfatninger av barnet som menneske og av barndommen som livsfase, og dessuten pekt på at dette også har sammenheng med menneskesynet mer generelt (f.eks. barn som uferdige mennesker eller, motsatt, som idealer for det menneskelige).

I tillegg til hovedfokuset på antikken og middelalderen har prosjektet, i forbindelse med prosjektet Nordic Childhoods, også produsert en antologi om oppfatninger av barndom i de nordiske landene i moderne tid, 1700–1960: Nordic Childhoods 1700–1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking.

Prosjektet holdt sin avslutningskonferanse 23–25 august 2017. Mange av de norske og internasjonale deltakerne bidro med presentasjoner av sine bidrag, med et stort antall interesserte tilhørere.

Evaluering

Norges forskningsråd publiserte i 2017 en evalueringsrapport av humaniora i Norge, basert på materiale fra februar 2016. Prosjektet fikk da en fremragende vurdering (nivå 5).

Evalueringsrapporten til Norges forskningsråd, engelsk (pdf).

Bibliografi

I 2003 påbegynte Ville Vuolanto arbeidet med en større bibliografi om barn i antikken og tidlig middelalder i regi av Universitetet i Tampere. I utgangspunktet hadde den 300 oppføringer. Ettersom studier av barndommen har fortsatt å blomstre i den senere tid, har imidlertid bibliografien blitt kraftig utvidet. Bibliografien inkluderer nå ikke bare forskning innenfor historie og klassiske fag, men etter hvert også kunsthistorie, arkeologi, samt bibelske og tidlig kristne studier.

En ny versjon per januar 2018 er tilgjengelig, den teller 2351 oppføringer. Intensjonen er at litteraturlisten vil bli oppdatert på årlig basis. Interessenter er mer enn velkomne til å foreslå tillegg og rettelser. Disse kan sendes på e-post til Ville Vuolanto: ville@vuolanto.fi.

Last ned bibliografien i sin helhet, engelsk (pdf)

Introduksjonsbibliografi, engelsk (pdf) 

Publikasjoner

Prosjektets viktigste publikasjoner

Aasgaard, Reidar, 2009. The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas. Eugene, OR: Wipf and Stock. 


Aasgaard, Reidar, Cornelia Horn, and Oana Maria Cojocaru (red.). 2018. Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. London and New York: Routledge. 


Aasgaard, Reidar, Marcia J. Bunge, and Merethe Roos (red.). 2018. Nordic Childhoods 1700–1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. London and New York: Routledge.


Cojocaru, Oana. 2016. Between Ideal and Ordinary: Representations of Children and Childhood in Byzantine Hagiography (Ninth to Eleventh Centuries). Oslo: University of Oslo. [diss.] 


Laes, Christian, and Ville Vuolanto (red.). 2017. Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World. London and New York: Routledge. 


Schaanning, Espen. 2015. Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 


Vukovic, Marijana. 2017. Childhood in Context: Translations of the Infancy Gospel of Thomas in Different Christian Traditions. Oslo: University of Oslo. [diss.] 


Vuolanto, Ville. 2015. Children and Asceticism in Late Antiquity: Continuity, Family Dynamics and the Rise of Christianity. London and New York: Routledge. 

Oversikt over alle publikasjoner

Aasgaard, Reidar. 2014a. "Apokryf barndom – jenter og gutter i senantikke barndomsevangelier." Klassisk Forum, 68–79.

Aasgaard, Reidar. 2014b. "Hva er et barn? Kunst, kultur og barndommens historie." Kunstløftet, 4–6 

Aasgaard, Reidar. 2014c. "Kvinnedagen, Legeforeningen og reservasjonsretten.Dagsavisen - Nye Meninger 

Aasgaard, Reidar. 2014d. "Vestens barndomshistorie, sett fra USA – Paula Fass (red.), The Routledge History of Childhood in the Western World (Routledge, London/New York, 2014)." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 26: 150–152.

Aasgaard Reidar. 2015a. "Bokomtale av Sharon Betsworth: Children in Early Christian Narratives. London: Bloomsbury, 2015."Teologisk Tidsskrift 4: 453–456.

Aasgaard, Reidar. 2015b. "Growing Up in Early Constantinople: Fifth-Century Life in a Christian City from a Child's Perspective." In Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction edited by C. Laes, K. Mustakallio, and V.Vuolanto, 135–167. Leuven & Walpole: Peeters.

Aasgaard, Reidar. 2016a. "Ikke barn – ikke voksen: Ung. (Temaintroduksjon, Apollon)." Apollon: Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo, 22–23.

Aasgaard, Reidar. 2016b. "Ottosen gir rom for ulovlige holdninger. (Innlegg som svar på intervju med Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, om fysisk avstraffelse av barn)." Vårt land, 20.

Aasgaard, Reidar. 2015c. "The Bible and Children." In Oxford Bibliographies, edited by Heather Montgomery. New York: Oxford University Press.

Aasgaard, Reidar. 2017a. "How close can we get to ancient childhood? Methodological achievements and new advances." In Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World, edited by Christian Laes and Ville Vuolanto, 318–331. London and New York: Routledge.

Aasgaard, Reidar. 2017b. "The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above or Heterodoxy from Below?" In The Other Side: Apocryphal Perspectives on Ancient Christian “Orthodoxies”, edited by Tobias Nicklas, Candida R. Moss, Christopher Tuckett, Joseph Verheyden, 75–97. Göttingen and Bristol, CT: Vandenhoeck & Ruprecht.

Aasgaard, Reidar. 2018a. "Childhood in 400 CE: Jerome, John Chrysostom, and Augustine on Children and Their Formation." In Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds, edited by Reidar Aasgaard, Cornelia Horn, and Oana Maria Cojocaru, 157–73. London and New York: Routledge.

Aasgaard, Reidar, Cornelia Horn, and Oana Maria Cojocaru, eds. 2018b. Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds. London and New York: Routledge.

Aasgaard, Reidar, Cornelia Horn, and Oana Maria Cojocaru. 2018c. "Introduction." In Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds, edited by Reidar Aasgaard, Cornelia Horn, and Oana Maria Cojocaru, 1–18. London and New York: Routledge.

Aasgaard, Reidar, and Marcia J. Bunge. 2018d. "Introduction." In Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking, edited by Reidar Aasgaard, Marcia J. Bunge and Merethe Roos, 1–14. London and New York: Routledge.

Aasgaard, Reidar, Marcia J. Bunge, and Merethe Roos, eds. 2018e. Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. London and New York: Routledge.

Cojocaru, Oana Maria. 2016. "Barn av Bysants". Morgenbladet.

Cojocaru, Oana Maria. 2016. "Between Ideal and Ordinary: Representations of Children and Childhood in Byzantine Hagiography (Ninth to Eleventh Centuries)." PhD dissertation, History of Ideas, University of Oslo. Oslo: 07 Oslo Media.

Cojocaru, Oana Maria. 2017a. "Everyday lives of children in ninth–century Byzantine monasteries." In Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World, edited by Christian Laes and Ville Vuolanto, 247–264. London and New York: Routledge.

Cojocaru, Oana Maria. 2017b. "Mellom det ideelle og det ordinære: representasjoner av barn og barndom i bysantinske hagiografier (fra det niende til det ellevte århundre)" i Salongen Nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.

Emilsson, Eyjólfur Kjalar. 2018. "Children and Childhood in Neoplatonism." In Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds, edited by Reidar Aasgaard, Cornelia Horn, and Oana Maria Cojocaru, 142–56. London and New York: Routledge.

Falkeid, Unn. 2018. "Voci puerili: children in Dante's Divine Comedy." In Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds, edited by Reidar Aasgaard, Cornelia Horn, and Oana Maria Cojocaru, 273–289London and New York: Routledge.

Hodne, Ørnulf Andreas. 2018. "The Child in Norwegian and Scandinavian Folk Beliefs." In Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking, edited by Reidar Aasgaard, Marcia J. Bunge and Merethe Roos, 17–39. London and New York: Routledge.

Kartzow, Marianne Bjelland. 2018. "Slave Children in the First-Century Jesus Movement." In Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds, edited by Reidar Aasgaard, Cornelia Horn, and Oana Maria Cojocaru, 111–26. London and New York: Routledge.

Krefting, Ellen Marie. 2017. "Barndomshistorier: Forskergruppe gir et helt nytt bilde av barns liv og rolle i tidligere epoker.Morgenbladet. 

Laes Christian, Katarina Mustakallio, and VilleVuolanto, eds. 2015. Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction. Leuven & Walpole: Peeters.

Laes, Christian and Ville Vuolanto. 2016. "Household and Family Dynamics in Late Antique Southern Gaul." In Mediterranean Families in Antiquity: Households, Extended Families, and Domestic Space, edited by S. Hübner, and G. Nathan, 258–282. Malden NJ and Oxford: Wiley-Blackwell.

Laes, Christian, and Ville Vuolanto, eds. 2017. Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World. London and New York: Routledge.

Laes, Christian, Katariina Mustakallio, Ville Vuolanto. 2015. "Limits and Borders of Childhood and Family in the Roman Empire." In Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction, edited by Christian Laes, Katariina Mustakallio and Ville Vuolanto, 1–12. Leuven: Peeters Publishes.

Markussen, Ingrid Margareta. 2018. "The Household Code: Protestant Upbringing in Denmark–Norway from the Reformation to the Enlightenment." In Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking, edited by Reidar Aasgaard, Marcia J. Bunge and Merethe Roos, 40–57. London and New York: Routledge.

Pudsey April, and Ville Vuolanto. 2017. "Being a niece or nephew: children’s social environment in Roman Oxyrhynchos." In Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World, edited by Christian Laes and Ville Vuolanto, 79–96. London and New York: Routledge.

Roos, Merethe. 2018. "Children, dying and death. Views from an eighteenth century periodical for children." In Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking, edited by Reidar Aasgaard, Marcia J. Bunge and Merethe Roos, 241–253. London and New York: Routledge.

Rørvik, Thor Inge. 2018. "The Child in the Early Nineteenth-Century Norwegian School System." In Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking, edited by Reidar Aasgaard, Marcia J. Bunge and Merethe Roos, 147–162. London and New York: Routledge.

Schaanning, Espen. 2013a. "«Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 25: 63–81.

Schaanning, Espen. 2013b. "Speiderbevegelsen sett innenfra." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 25: 160–164.

Schaanning, Espen. 2015a. "Hvis skolematematikken ikke fantes." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 27: 85–99.

Schaanning, Espen. 2015b. "Matematikk i mengder." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 27: 192–197.

Schaanning, Espen. 2015c. "Militær oppdragelse. Da speiderbevegelsen kom til Norge." Tidsskrift for kulturforskning 14: 26–41.

Schaanning, Espen. 2015d. "Om å disiplinere tenkningen." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 27: 134–138.

Schaanning, Espen. 2015e. "Om å komme i form i uniform : legenes rolle i norsk speiderbevegelse." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 27: 41–51.

Schaanning, Espen. 2015f. "Speiding og religion." Kirke og kultur, 396–418.

Schaanning, Espen. 2015. Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Schaanning, Espen. 2016a. "Dagens skoletenkning." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 28: 144–150.

Schaanning, Espen. 2016b. "Den nye barnehageforståelsen." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 29: 103–113.

Schaanning, Espen. 2016c. "Den store skolifiseringen." Klassekampen, 14–15.

Schaanning, Espen. 2016d. "Giskes skolefilosofi." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 28: 103–113.

Schaanning, Espen. 2016e. "Matematikk til hverdags." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 29: 121–123.

Schaanning, Espen. 2016f. "Med skylapper på." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 28: 151–157.

Schaanning, Espen. 2016g. "Skolematte til besvær." Morgenbladet. Schaanning, Espen. 2016h. "Skolens mål og mening." Molo idehistorisk studenttidsskrift, 30–43.

Schaanning, Espen. 2016i. "Skolerefleksjoner." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 28: 123–124.

Schaanning, Espen. 2017a. "Ånden som rår." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 29: 95–103.

Schaanning, Espen. 2017b. "Skolen og humaniora." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 29: 87–94.

Schaanning, Espen. 2017c. "Heldagsskolens pris." Arr. Idéhistorisk tidsskrift 29: 128–135.

Schrumpf, Ellen. 2017. "Children and Their Stories of World War II: A Study of Essays by Norwegian School Children from 1946." In Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking, edited by Reidar Aasgaard, Marcia J. Bunge and Merethe Roos, 205–219. London and New York: Routledge.

Vuolanto, Ville. 2013a. "Children, pledging of." In The Encyclopedia of Ancient History (online edition), edited by Roger Bagnall. John Wiley & Sons, Inc.

Vuolanto, Ville. 2013b. "Elite Children, Socialization and Agency in the Late Roman world." In The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World, edited by Judith Evans Grubbs, Tim Parkin and Roslynne Bell, 580–599. New York: Oxford University Press.

Vuolanto, Ville. 2013c. "Family Relations and the Socialisation of Children in the Autobiographical Narratives of Late Antiquity." In Approaches to the Byzantine Family, edited by Leslie Brubaker and Shaun Tougher, 47–74. Birmingham: Ashgate.

Ville Vuolanto. 2013d. "Review of R. Laurence and A. Strömberg (eds.), Families in the Greco-Roman World." Journal of Hellenic Studies 133: 254–255.

Ville Vuolanto, Sari Katajala-Peltomaa. 2013e. Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus.

Vuolanto, Ville. 2014a. "Children in the Roman World: Cultural and Social Perspectives. A Review Article." Arctos 48: 435–450.

Vuolanto, Ville. 2014b. "Fjerne fedre, sterke mødre? Foreldre-barn? forhold I senromerske overklassefamilier." Arr. Idéhistorisk tidsskrift (2): 13–21.

Vuolanto, Ville. 2015a. "Autobiography and the Construction of Elite Childhood and Youth in Fourth– and Fifth Century Antioch " In Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction, edited by C. Laes, K. Mustakallio and V. Vuolanto, 309–324. Leuven & Walpole: Peeters.

Vuolanto, Ville. 2015b. Children and Asceticism in Late Antiquity: Continuity, Family Dynamics and the Rise of Christianity. Farnham: Ashgate.

Vuolanto, Ville. 2015c. "Children and Work. Family Strategies and Socialisation in the Roman and Late Antique Egypt." In Agents and Objects. Children in Pre–Modern Europe, edited by K. Mustakallio and J. Hanska, 97–111. Rome: Institutum Romanum Finlandiae.

Vuolanto, Ville. 2016a. "Child and Parent in Roman Law." In Oxford Handbook for Roman Law and Society, edited by P. J. du Plessis, Clifford Ando, and Kaius Tuori, 487–497. Oxford: Oxford University Press.

Vuolanto, Ville. 2016b. "Parenting in Late Antiquity: Gendered Roles in Ideology and Everyday Life." Patristica Nordica Annuaria 31: 33–51.

Vuolanto, Ville. 2017. "Experience, agency, and the children in the past: the case of Roman childhood." In Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World, edited by Christian Laes and Ville Vuolanto, 11–24. London and New York: Routledge.

Ville, Vuolanto, Reidar Aasgaard, Oana Maria Cojocaru 2018. Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography (8th c. BCE 8th c. CE).

Oppslag i media

Aasgaard, Reidar. “Ikke barn – ikke voksen: Ung”. Apollon 4 (2016), s. 22-23.

Aasgaard, Reidar.  Hva er et barn? Kunst, kultur og barndommens historieKunstløftet, s. 4-6 (27.08.2014).

Aasgaard, Reidar. Antikkens og middelalderens minste: Barna verden glemte. Apollon 4 (2015), s. 20-25. (05.11.2015)

Aasgaard, Reidar. “Finner fram glemte barn: Forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo kaster lys over barns hverdag fra antikken og fram til 1900-tallet”. Klassekampen, s. 28-29.   (16.08.2017)

Aasgaard, Reidar. “Guds sønn på skolebenken”. Vårt Land, s. 1 og 14-16. (24.08.2017)

Cojocaru, Oana Maria. "Barn av Bysants". 

Cojocaru, Oana Maria. “Mellom det ideelle og det ordinære: Representasjoner av barn og barndom i bysantinske hagiografier (Fra det niende til det ellevte århundre)

Krefting, Ellen. "Barndomshistorier: Forskergruppe gir et helt nytt bilde av barns liv og rolle i tidligere epoker.Morgenbladet (22.09.2017)

Vuolanto, Ville. "Slavebarn fraktet Romerriket rundt." (10.12.2015)

Publisert 30. aug. 2021 09:33 - Sist endret 1. juli 2022 12:46