English version of this page

Barn og figurativt språk (avsluttet)

Dette prosjektet studerer utviklingen av barns forståelse og anvendelse av figurativt språk i kontekst, nærmere bestemt metonymi og ironi.

Om prosjektet

Mens barns evne til å forstå og anvende metaforer har vært debattert i utviklingslitteraturen i en årrekke, finnes det langt færre studier av barns ironiforståelse, og knapt noen studier av hvordan de forholder seg til metonymi i kommunikasjon med andre.

I dette prosjektet vil vi utforske og sammenlikne utviklingsløpene for metonymi og ironi, med formål å utvide forståelsen av barns ferdigheter når det gjelder bruk og forståelse av figurativt språk og deres kommunikative ferdigheter mer generelt. Prosjektet vil også undersøke hvordan tilegnelsen av metonymi og ironi er knyttet til utviklingen av to andre kommunikasjonsrelevante ferdigheter som kan tenkes å påvirke forståelsen av figurativt språk: (i) metaspråklig bevissthet (evnen til å reflektere om språk) og (ii) såkalt ”epistemisk årvåkenhet”, det vil si evnen til å gjennomskue løgn og villedelse.

Tradisjonelt har studier hvordan barn forholder seg til figurative utsagn vært utført mer eller mindre uavhengig av teoretiske debatter om hvordan voksne forstår og anvender denne typen språk. Prosjektet søker derfor å etablere en tettere forbindelse mellom studier av hvordan metonymi og ironi tilegnes og pragmatiske teorier om hvilke mekanismer som ligger til grunn for dem, gjennom å undersøke empirisk noen av de sentrale teoretiske påstandene på området.

For mer informasjon, se prosjektets engelske nettsider.

CSMN

Prosjektet var en del av det avsluttede Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN).

 

Publisert 24. feb. 2015 10:00 - Sist endret 8. nov. 2021 08:13