English version of this page

Narrative hierarkier: Bikarakterer i den bysantinske og middelalderens historieskriving

Dette prosjektet utforsker bysantinsk historie, kjønn og maktforhold gjennom undersøkelser av historieskrivingens (ca 1200-1460) narrative organisering.

Et bilde av erobringen av Konstantinopel.

Skildring av erobringen av Konstantinopel fra La Conquête de Constantinople av Geoffroi de Villehardouin (gammelfransk), som viser både korsfarere og innbyggerne i Konstantinopel (Oxford, Bodleian Library MS. Laud Misc. 587).

Om prosjektet

I historieverk som er skrevet i eller som tar for seg det bysantinske riket, inntar keisere og andre menn fra eliten konsekvent en mer framtredende plass enn arbeidere, kvinner, evnukker, slaver, soldater eller utlendinger. Skjevfordelingen av oppmerksomhet, plass og betydning tilegnet forskjellige karaktertyper skaper hierarkier innenfor disse fortellingene. Dette forskningsprosjektet analyserer de narrative hierarkiene, med et spesielt fokus på bikarakterene som utgjør basisen i disse systemene.

Analysen fokuserer på et korpus av senbysantinske (ca. 1200-1460) historieverk. Det bysantinske materialet vil bli underkastet transhistoriske sammenlikninger med en rekke andre middelalderhistoriske tradisjoner. På den måten vil man kunne identifisere særtrekk innenfor det bysantinske narrativet og etablere et rammeverk der studiet av bysantinske historieskriving kan bli satt i forbindelse med et bredere sett av førmoderne europeiske og globale tradisjoner innenfor historieskriving og historisk narrativ.

Mål

Sentrale forskningsspørsmål er blant annet:

  • Hvordan fordeler senbysantinske historieverk plass og narrativ oppmerksomhet mellom ulike karaktere, og hvilke narrativer produserer de?
  • Hvilke karakterer blir prioritert og hvilke blir marginalisert i dette systemet? Hvordan spiller kjønn og sosio-økonomisk status inn i oppdelingen av det narrative rommet?
  • Hvordan ser rollefordelingen og de narrative hierarkiene i bysantinsk historieskriving ut sammenliknet med andre, samtidige historiske tradisjoner?
  • Hvilket videre potensiale for transhistoriske studier av middelalderen ligger i komparative undersøkelser av historiske framstillinger av slike systemer?
  • Utfordrer karakterhierarkiet i bysantinske historiske narrativer moderne teorier om narrative karakterer?

Finansiering

Norges Forskningsråd, kontrakt  nr. 324754.

Varighet

15.10.21 – 14.10.25

Publisert 6. des. 2021 18:23 - Sist endret 6. des. 2021 18:33

Kontakt

Prosjektleder:

Matthew Kinloch