Informasjon om studentmidler ved IFIKK

Instituttet disponerer noe midler som studentforeninger og studenter tilknyttet instituttet kan søke på.

Søknadsfristene er 1. mars for vårsemesteret og 1. oktober for høstsemesteret

ill: Norges bank

Hva kan du søke støtte til ved IFIKK?

Hvordan søke?

Støtte under første punkt tildeles under særegne forutsetninger. For de to neste punktene skal søknaden generelt være instituttet i hende senest innen fristen det aktulle semesteret.

Hvordan utløses midlene?

Det er noe variasjon mellom de forskjellige typene støtte det kan søkes midler fra. Se de forskjellige kategoriene.

Emneord: faglig-sosiale midler, faglige midler, reisestøtte
Publisert 7. sep. 2010 13:20 - Sist endret 31. jan. 2018 13:39