Else Ingeborg Wiestad

Professor emeritus - Filosofi

Faglige interesser

Else Wiestad har utgitt bøker, skrevet rapporter og mer enn hundre fagartikler om erkjennelsesteori, kvinne- og kjønnsteori, filosofihistorie, pedagogisk filosofi, framtidsforskning og steds- og kroppsfenomenologi.

For tiden arbeider hun med stedsfenomenologi og sammenhengen mellom sted/lokalisering og subjektivitet.

Undervisning

Else Wiestad introduserte kvinne- og kjønnsperspektiver i faget filosofi fra 1975. Fra 1980 bidro hun til å opprette og forelese i studieemnene Kjønnsrolletenkning og Kjønnspolitisk tenkning ved UiO, og til å integrere kjønnsperspektiver i filosofi på flere studienivåer. Hun var fra 1981 med på å etablere og fra 1984 på å forelese i det tverrfaglige humanistiske studiet Kjønn og kultur.

Sammen med professor Tove Pettersen opprettet og underviste hun fra 2004 i studieemnet Kjønn og filosofi. Wiestad har også forelest blant annet i filosofihistorie og bidratt til å formidle filosofi gjennom avisartikler, radiointervjuer og foredrag.

Bakgrunn

Else Wiestad (se også Viestad) tok magistergraden i filosofi ved Universitetet i Oslo (UiO) på avhandlingen Frihet og erkjennelse. Prinsippet om forutsetningsfri erkjennelse som problem i nyere tids filosofi (1973). Fra 1970 var hun vitenskapelig assistent og forelelser ved Folkeuniversitetet og Universitetet i Oslo.

Wiestad har vært stipendiat ved Sorbonne, Paris, forskningsstipendiat ved Norges Forskningsråd (NAVF) og universitetsstipendiat ved UiO. Hun tok doktorgraden i filosofi ved samme universitet på avhandlingen Kjønn og ideologi. En studie av kvinnesynet hos Locke, Hume, Rousseau og Kant (1986, bok 1989). Av andre bøker hun har publisert kan nevnes De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatten gjennom 300 år (1994) og Stedene som former deg. Om rom og subjektivitet (2014).

I perioden 1986-92 arbeidet Wiestad med offentlig likestillingspolitikk og som forskningsleder for det tverrfaglige prosjektet Alternativ Framtid. Fra 1993 var hun førsteamanuensis og deretter professor i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.

Emneord: Erkjennelsesteori, Filosofihistorie, Kvinne- og kjønnsteori, pedagogisk filosofi, steds- og kroppsfenomenologi

Publikasjoner

”Kvinnesynet i filosofi. Fra Platon til de Beauvoir.” Forskningsnytt, 5/1980.

”Åndshistorie fra en ny synsvinkel”. Nytt om kvinneforskning, 2/1985.

Kjønn og ideologi. En studie av kvinnesynet hos Locke, Hume, Rousseau and Kant. Doktoravhandling, Institutt for filosofi, Universitetet i Oslo 1986. Forkortet bokutgave Solum forlag, Oslo 1989.

I pose og sekk. Kvinners framtidsbilder. Red. Beatrice Halsaa og Else Viestad (se også Wiestad). Prosjekt Alternativ Framtid, Emilia Press, Oslo 1990.

"Menneskebilde mot år 2010", i I pose og sekk. Red. B. Halsaa og E. Viestad. Emilia Press, Oslo 1990.

De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatten gjennom 300 år. Red. Else Wiestad (se også Viestad). Emilia Press, Oslo, 1994. Også som ekstrabok i Den norske bokklubben.

"Kantian Pleasure and feministic Theory. Dialogue with an androcentric Philosopher", in Feminism, Epistemology and Ethics. Proceeding from the International Conference at the University of Oslo, June 1994. University of Oslo, 1996.

"Harriet Taylor og John Stuart Mill: Liberalisme og kvinnefrigjøring"; "Sosialisme og kvinnefrigjøring"; "Eksistensialistisk feminisme: Simone de Beauvoir"; "Moderne feministisk teori", alle i Lærebok i filosofihistorie. Red. Hareide, Hjelmervik og Kvilhaug, Samlaget, Oslo 1996.

"Skjønne og gode handlinger: To Kant-perspektiver på moralen", i Kjønnsperspektiver i filosofihistorien. Red. L. Rustad og H. Bondevik, Pax forlag, Oslo 1999: 149-168.

"Gender Models in Europe in the 18th Century", i Gender and Religion in Europe. Kari Elisabeth Børresen, Sara Cabbibo and Edith Specht (Eds.), Carocci editore, Roma 2001.

"Empowerment Inside Patriarchy: Rousseau and the Masculine Construction of Femininity", in Feminist Interpretations of Jean-Jaques Rousseau. Re-reading the Canon. Ed.: Lynda Lange, Pennsylvania State University Press, 2002, p.169-186.

"Stedets betydning.", Festskrift til Arne Næss. Norsk filosofisk tidsskrift, 1-2/2002.

"Kjønnets innplassering i verden", Kvinneforskning. Reiser i tid og rom. 1/2002.

"Kjønn, frihet og rasjonalitet", i Filosofi- og vitenskapshistorie. Red. Olav Asheim og Else Wiestad. Unipub forlag, Oslo 2003.

"Catharine Macaulay: Læring som lek og livskunst", I Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogikkens idéhistorie fra antikken til det postmoderne. Red. Kjetil Steinsholt og Lars Løvlie. Universitetsforlaget, Oslo 2004.

"Den skjønne og følende forstand". Kvinneforskning, No. 4/2004.

"Kroppens pedagogikk. Om læring gjennom kroppen." i Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring. Red.: Inga Bostad og Tove Pettersen. Spartacus forlag, Oslo 2006.

"Romlig selv - med vekt på kjønn og lokalisering." Norsk filosofisk tidsskrift, Universitetsforlaget, vol 42, no. 4, p. 289-300, 2007.

"Er kvinner mennesker?” og “Filosofiens kjønn og Simone de Beauvoir", i: Filosofi og vitenskapshistorie, Exphil I, Universitetet i Oslo, 2008, Unipub forlag: 345-353.

"Kvinner i filosofien. Mangfoldet av stemmer og to markerte profiler" og "Skjønne kvinner og sublime menn. Om Kants kjønnsfilosofi". I: Religion og Livssyn, Spesialnummer om Filosofi og kjønn, Nr. 2, 2008.

"Space and Subjectivity." Paper presented at the International Conference Philosophy and Everyday Life, University of Oslo, June 2008.

"Historisk bakgrunn – hvem er frie og likestilte?" i Filosofi og vitenskapshistorie. Exphil I. IFIKK, Universitetet i Oslo, Akademika forlag, Oslo 2013.

"Simone de Beauvoir – frihet og situasjon", av Tove Pettersen og Else Wiestad, i Filosofi og vitenskapshistorie. Exphil I. IFIKK, Universitetet i Oslo, Akademika forlag, Oslo 2013.

Stedene som former deg. Om rom og subjektivitet. 190 s. Fagbokforlaget. Oslo 2014.

"The Environmental Self". In: International Journal of Arts, Humanities & Social Science. Volume 02; Issue no 10: October, 2021.

 • Wiestad, Else I (2008). Filosofiens kjønn og Simone de Beauvoir. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Filosofi og vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISSN 9788291670553. s. 345–353.
 • Wiestad, Else I (2008). Skjønne kvinner og sublime menn. Om Kants kjønnsfilosofi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. s. 16–21.
 • Wiestad, Else I (2008). Kvinner i filosofien - mangfoldet av stemmer og to markerte profiler: Sophia og Macaulay. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. s. 22–28.
 • Wiestad, Else I (2007). Romlig selv med vekt på kjønn og lokalisering. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 42(4), s. 289–300.
 • Wiestad, Else I (2006). Kroppens pedagogikk. Om læring gjennom kroppen. I Bostad, Inga & Pettersen, Tove (Red.), Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring. Spartacus. ISSN 8230400229.
 • Wiestad, Else I (2004). Catharine Macaulay: Læring som lek og livskunst, Markerte pedagogiske profiler fra Platon til Derrida. Universitetsforlaget.
 • Wiestad, Else I (2004). Den skjønne og følende forstand (Immanuel Kant). Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. 1(4), s. 5–19.
 • Wiestad, Else I (2003). Kjønn, frihet og rasjonalitet. I Asheim, Olav & Wiestad, Else I (Red.), Filosofi og Vitenskapshistorie. Unipub - Universitetet i Oslo. ISSN 82-91670-43-9. s. 243–265.
 • Wiestad, Else I (2002). Empowerment Inside Patriarchy: Rousseau and the Masculine Construction of Femininity. I Lange, Lynda (Red.), Re-Reading the Canon: Feminist Interpretations of Jean-Jaques Rousseau. Pennsylvania State University Press, Pennsylvania. s. 169–186.
 • Wiestad, Else I (2002). Kjønnets innplassering i verden. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. 1, s. 98–111.
 • Wiestad, Else I (2002). Stedets betydning. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 1-2, s. 106–115.
 • Wiestad, Else I (2001). Gender Models in Europe in the 18th Century. I Børresen, Kari Elisabeth; Cabibbo, Sara & Specht, Edith (Red.), Gender and Religion/ Genre et Religion. Carocci, Roma. ISSN 88-430-1879-5. s. 307–317.
 • Wiestad, Else I (2000). Gender Models in Europe in the 18th Century. Gender and Religion in Europe.
 • Wiestad, Else I (1999). Skjønne og gode handlinger: To Kant-perspektiver på moralen. I Rustad, Linda & Bondevik, Hilde (Red.), Kjønnsperspektiver i filosofihistorien. Pax Forlag A/S, Oslo. ISSN 82-530-2036-8. s. 149–168.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wiestad, Else I; Løvlie, Lasse & Steinsholt, Kjetil og Lasse (2004). Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogikkens idéhistorie fra antikken til det postmoderne. Universitetsforlaget. 17 s.
 • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (2003). Filosofi- & vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISBN 82-91670-43-9. 351 s.
 • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (2003). Filosofi og Vitenskapshistorie. Unipub - Universitetet i Oslo. ISBN 82-91670-43-9. 351 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Tove & Wiestad, Else I (2013). Simone de Beauvoir. Frihet og situasjon. I Pettersen, Tove (Red.), Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Akademika forlag. ISSN 978-82-91670-58-4. s. 361–378.
 • Wiestad, Else I (2002). Kærlighetens rom.
 • Wiestad, Else I (2000). Fornuft og følelser på 1800-tallet. Program om John Stuart Mill. [Radio]. NRK, P2 : NRK.
 • Wiestad, Else I (2000). Betwwen globalization and situatedness.
 • Wiestad, Else I (1998). Gender Models in the 18th Century.
 • Wiestad, Else I (1998). Place Identity: The Feminine in Interplay with Room and Landscape.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. aug. 2020 11:45 - Sist endret 10. des. 2021 13:09