wiestad

Image of person
Could not get user data from external service

Presentation

Else Ingeborg Wiestad (see also Viestad) took her masters degree (i.e. magistergrad, approximates Ph.D. in the US) in philosophy at the University of Oslo in 1973 on the treatise Frihet og erkjennelse. Prinsippet om forutsetningsfri erkjennelse som problem i nyere tids filosofi (Freedom and cognition. The principle of assumption-free knowledge as a problem in the philosophy of recent time). She obtained the degree of Doctor of Philosophy at the same university on the dissertation Kjønn og ideologi. En studie av kvinnesynet hos Locke, Hume, Rousseau go Kant (Gender and ideology. An interpretation and critique of the view of women by Locke, Hume, Rousseau and Kant) (1986, book 1989). She has held a scholarship at Sorbonne, Paris, been a Research Fellow under the Norwegian Foundation for Science and the Humanities (NAVF) and held a fellowship at the University of Oslo. Since 1970 she has lectured at the University of Oslo. In the period 1986-92 she led an interdisciplinary project concerning equal rights for the Norwegian government's Ministry of Local Government and Regional Development and later served as head of research of an interdisciplinary Nordic futurology project. Since 1993 she has held positions as associate professor and full professor of philosophy at the Department of Philosophy, Classics, History of Arts and Ideas at the University of Oslo.

Interests

Wiestad has written more than a hundred papers, books and articles on the theory of knowledge, gender and philosophy, the history of philosophy, pedagogical philosophy, modern feministic theory, and the phenomenology of space and subjectivity.

Present projects

Presently she works on modern gender theory and the topic of space and subjectivity.

Tags: Ex.ph, Philosophy

Publications

Kjønn og ideologi. En studie av kvinnesynet hos Locke, Hume, Rosseau og Kant. Forkortet bokutgave av doktoravhandling, Solum, Oslo, 1989.

I pose og sekk. Kvinners framtidsbilder. Red. Beatrice Halsaa og Else Wiestad. Prosjekt Alternativ Framtid, Emilia Press, Oslo, 1990.

De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatten gjennom 300 år, Red. Else Wiestad. Problemhistorisk innledning (90 s) og tekstutvalg ved Else Wiestad. Emilia Press, Oslo, 1994.
Også som ekstrabok i Den norske bokklubben.

Gender Models in Europe in the 18th Century", i Gender and Religion in Europe. Kari Elisabeth Børresen, Sara Cabbibo and Edith Specht (Eds.), Carocci editore, Roma 2001.

"Empowerment Inside Patriarchy: Rousseau and the Masculine Construction of Femininity", in Feminist Interpretations of Jean-Jaques Rousseau. Re-reading the Canon. Ed.: Lynda Lange, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2002, p.169-186.

"Stedets betydning.", Norsk filosofisk tidsskrift, Festskrift til Arne Næss. No. 1-2/2002.

"Kjønnets innplassering i verden." Om spørsmålet hvorvidt sted og rom er medkonstituerende for identitet. Kvinneforskning, No. 1/2002.

"Kjønn, frihet og rasjonalitet", i Filosofi- og vitenskapshistorie. Red. Olav Asheim og Else Wiestad. Unipub, Oslo 2003.

"Den skjønne og følende forstand". Om å problematisere Kants universalisme. I Kvinneforskning, No. 4/2004.

"Kroppens pedagogikk. Om læring gjennom kroppen." i Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring. Red.: Inga Bostad og Tove Pettersen. Sparacus forlag, Oslo 2006.

"Romlig selv - med vekt på kjønn og lokalisering." Norsk filosofisk tidsskrift, Universitetsforlaget, vol 42, no. 4, p. 289-300, 2007.

"Space and Embodied Subjectivity", in Proceedings from the conference Philosophy and Everyday Life , University of Oslo, June 2008. To be published 2009.

Stedene som former deg. Om rom og subjektivitet. Oslo 2014. Fagbokforlaget.

 • Wiestad, Else I (2008). Filosofiens kjønn og Simone de Beauvoir, I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Filosofi og vitenskapshistorie.  Unipub forlag.  ISBN 9788291670553.  Innledning.  s 345 - 353
 • Wiestad, Else I (2008). Kvinner i filosofien - mangfoldet av stemmer og to markerte profiler: Sophia og Macaulay. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (2), s 22- 28
 • Wiestad, Else I (2008). Skjønne kvinner og sublime menn. Om Kants kjønnsfilosofi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (2), s 16- 21
 • Wiestad, Else I (2007). Romlig selv med vekt på kjønn og lokalisering. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  42(4), s 289- 300
 • Wiestad, Else I (2006). Kroppens pedagogikk. Om læring gjennom kroppen, I: Inga Bostad & Tove Pettersen (red.),  Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring.  Spartacus.  ISBN 8230400229.  Kapittel.
 • Wiestad, Else I (2004). Catharine Macaulay: Læring som lek og livskunst, I:  Markerte pedagogiske profiler fra Platon til Derrida.  Universitetsforlaget.  Kapittel.
 • Wiestad, Else I (2004). Den skjønne og følende forstand (Immanuel Kant). Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  1(4), s 5- 19 Show summary
 • Wiestad, Else I (2003). Kjønn, frihet og rasjonalitet, I: Olav Asheim & Else I Wiestad (red.),  Filosofi og Vitenskapshistorie.  Unipub - Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  Kapittel.  s 243 - 265
 • Wiestad, Else I (2002). Empowerment Inside Patriarchy: Rousseau and the Masculine Construction of Femininity, In Lynda Lange (ed.),  Re-Reading the Canon: Feminist Interpretations of Jean-Jaques Rousseau.  Pennsylvania State University Press, Pennsylvania.  s 169 - 186 Show summary
 • Wiestad, Else I (2002). Kjønnets innplassering i verden. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  1, s 98- 111 Show summary
 • Wiestad, Else I (2002). Stedets betydning. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  1-2, s 106- 115 Show summary
 • Wiestad, Else I (2001). Gender Models in Europe in the 18th Century, In Kari Elisabeth Børresen; Sara Cabibbo & Edith Specht (ed.),  Gender and Religion/ Genre et Religion.  Carocci, Roma.  ISBN 88-430-1879-5.  s 307 - 317
 • Wiestad, Else I (2000). Gender Models in Europe in the 18th Century. Gender and Religion in Europe.
 • Wiestad, Else I (1999). Skjønne og gode handlinger: To Kant-perspektiver på moralen, I: Linda Rustad & Hilde Bondevik (red.),  Kjønnsperspektiver i filosofihistorien.  Pax Forlag A/S, Oslo.  ISBN 82-530-2036-8.  s 149 - 168

View all works in Cristin

 • Wiestad, Else I; Løvlie, Lasse & Steinsholt, Kjetil og Lasse (red.) (2004). Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogikkens idéhistorie fra antikken til det postmoderne. Universitetsforlaget.  17 s.
 • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (2003). Filosofi- & vitenskapshistorie. Unipub forlag.  ISBN 82-91670-43-9.  351 s.
 • Asheim, Olav & Wiestad, Else I (red.) (2003). Filosofi og Vitenskapshistorie. Unipub - Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  351 s.

View all works in Cristin

 • Pettersen, Tove & Wiestad, Else I (2013). Simone de Beauvoir. Frihet og situasjon, I: Tove Pettersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-91670-58-4.  27.  s 361 - 378
 • Wiestad, Else I (2002). Kærlighetens rom. Show summary
 • Wiestad, Else I (2000). Betwwen globalization and situatedness.
 • Wiestad, Else I (2000, 29. mai). Fornuft og følelser på 1800-tallet. Program om John Stuart Mill. [Radio].  NRK, P2 : NRK.
 • Wiestad, Else I (1998). Gender Models in the 18th Century.
 • Wiestad, Else I (1998). Place Identity: The Feminine in Interplay with Room and Landscape.

View all works in Cristin

Published Oct. 15, 2014 12:10 PM - Last modified Jan. 26, 2017 5:37 PM