Lesesalsreglement for IFIKKs masterlesesal, rom 109 GM

§ 1.1 Virkeområde

Lesesalen er lesesal for masterstudenter ved IFIKK (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk). Lesesalsreglementet gjelder all bruk av lesesalen. Alle som benytter lesesalen plikter å sette seg inn i og følge reglementet. Ved å benytte lesesalen godtar du dette reglementet. Alle som benytter lesesalen plikter også å holde seg orientert om og følge de annonseringer som omtales i dette reglementet.

§ 1.2 Åpningstider og tilgang

Lesesalen er normalt åpen for bruk mellom 06.00-24.00 mandag-fredag, og mellom 07.45-24.00 lørdag-søndag. Opphold i lesesalen utenfor disse tidsrommene skal ikke forekomme. IFIKK og UiO forbeholder seg retten til å endre åpningstider uten nærmere varsel. I høytider og om sommeren har bygningene andre åpningstider enn normalt.

Det er kun personer med aktiv studierett ved IFIKKs programmer som har tilgang til å bruke lesesalen. I utgangspunktet er lesesalen for instituttets masterstudenter, men instituttet kan unntaksvis gi tilgang til andre studenter. Alle studenter på IFIKKs masterprogrammer får automatisk tilgang til lesesalen senest to uker etter at studieretten er aktivert. Avvik meldes til IFIKKs ekspedisjon.

Adgang til lesesalen krever at du har med gyldig studentkort og personlig kode (PIN). Personer uten gyldig adgangskort skal nektes adgang. Studentkort må fremvises på forespørsel. Dersom det oppstår spørsmål om en persons adgangsrettigheter, kontakt IFIKKs ekspedisjon eller UiOs vakt- og alarmsentral.

§ 1.3 Ansvarsbegrensning

IFIKK tar ikke ansvar for eiendeler som forsvinner fra lesesalen.

§ 2.1 Faste lesesalsplasser

Lesesalen har 52 plasser, hvorav ca halvparten hvert semester settes av til faste plasser.

Aktive masterstudenter på studieprogrammer ved IFIKK kan søke om fast lesesalsplass for ett semester av gangen. Søknadsfrister for tildeling av plass er for høstsemesteret 15. september, vårsemesteret 15. februar.

Du må søke og kvalifisere deg til fast lesesalsplass som angitt på instituttets nettside om masterlesesalen.

Fordeling av faste plasser etter søknad foretas av lesesalsansvarlig. Masterstudenter i siste semester blir prioritert, og fulltidsstudenter på normert tid blir prioritert før studenter med redusert studieprogresjon og studenter som er forsinket i studiene. Andre forhold kan også bli tatt hensyn til, men dette avgjøres av lesesalsansvarlig.

Tildeling vil normalt skje i månedsskiftet august-september og januar-februar.

Har du fast plass og vet du skal være borte i en lengere periode – still din plass til disposisjon. Angi tidsrom ved å henge lapp på pulten.

Faste plasser skal normalt ryddes før neste semester begynner, dvs innen 15. august og innen 15. januar. Plasser som ikke er ryddet ved tildeling av faste plasser vil bli ryddet. Alt som ligger på pulten vil bli oppbevart av studieadministrasjonen i én måned og deretter kastet.

Unntak fra regelen om rydding av fast lesesalsplass kan gjøres i det tilfelle at studenten har søkt om og ser det som sannsynlig at han/hun vil få tildelt samme plass også neste semester. I det tilfelle at studenten allikevel ikke får tildelt samme plass, skal den ryddes og frigjøres for ny bruker senest samme dag som tildeling av plasser annonseres.

§ 2.2 Frie lesesalsplasser

Ca halvparten av lesesalens 52 plasser er frie plasser.

Frie plasser kan benyttes av alle masterstudenter tilknyttet IFIKK. Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder fra dag til dag. Frie plasser skal ryddes hver kveld slik at de er tilgjengelige for andre dagen etter. Hvis du er borte fra en friplass i mer enn to timer skal plassen også ryddes. Har du vært borte fra plassen i mer enn to timer, kan andre fritt benytte plassen.

§ 3 Orden og oppførsel

Vis hensyn! Det skal være arbeidsro på lesesalen. Forstyrrende samtaler, bruk av telefon, høytlesning, ubehagelig lukt og støy skal ikke forekomme. Lyd på mobilen skal være avslått.

Du bør ikke spise inne på lesesalen. Rydd og vask etter deg dersom det er behov for det. Brukte kopper og annet servise skal ryddes vekk hver dag av den enkelte.

§ 4 Lesesalsansvarlig

Lesesalsansvarlig oppnevnes av administrativ leder ved IFIKK. Lesesalsansvarlig behandler søknader om fast lesesalsplass og er ansvarlig for at lesesalsreglementet følges. Brudd på lesesalsreglene kan meldes til lesesalsansvarlig.

§ 5 Sanksjoner

Lesesalsansvarlig har fullmakt til rydde lesesalsplasser til studenter som ikke overholder lesesalsreglementet eller ikke gjør aktiv og regelmessig bruk av sin tildelte, faste plass. Bøker som oppbevares på friplasser i over to timer uten at noen bruker plassen kan fjernes umiddelbart. Bøker og eiendeler som fjernes av lesesalsansvarlig blir oppbevart i en gjenglemtkasse på rom 309GM i 4 uker før det sendes til hittegodsavdelingen ved UiO.

Gjentatte eller grove brudd på lesesalsreglementet kan føre til at man mister retten til å bruke lesesalen. Studenter som ved gjentatte ganger ikke overholder lesesalsreglementet får skriftlig advarsel til studente-post ved UiO Har studenten mottatt mer enn to slike advarsler, eller bruddet på reglementet er grovt, risikerer man bortvisning fra lesesalen. Studenten har mulighet til å påklage denne avgjørelsen til instituttet. Klager sendes til henvendelser@ifikk.uio.no

§ 6 Ikrafttredelse

Dette reglementet gjelder fra og med 1. august 2015.

 

 

Publisert 30. juni 2015 12:26 - Sist endret 30. juni 2015 14:36